Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
11EAI1007 Elektronica 28566/1279/1819/1/73
Studiegids

11EAI1007 Elektronica 2

8566/1279/1819/1/73
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Boutsen Stijn, Gilissen Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Simulatiesoftware beschikbaar via de opleiding elektronica-ICT.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Handboeken "Electronic Devices"worden in semester 1 aangekocht.Verplicht
  • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren
Practicum28,00 uren
Zelfstudie84,00 uren

Begincompetenties

Basiskennis elektriciteit en elektronica zijn vereist.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische en wetenschappelijke informatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional analyseert mogelijke oplossingsmodellen voor elektronische en ICT-systemen en maakt een onderbouwde keuze.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de verworven kennis(zie leerinhouden) toepassen door het oplossen van gegeven opdrachten.

De student kan wetenschappelijke informatie verwerken.
De student kent de symbolen om technische informatie te kunnen verwerken
De student verstaat het juiste vakjargon, kan het gebruiken en heeft de attitude om ongekende termen op te zoeken.
De student analyseert opdrachten binnen een labo en/of project.
De student analyseert informatiebronnen voor juist gebruik van bestaande elementen.
De student kan een gestructureerd verslag opstellen.
De student kan werken met vakspecifieke software gerelateerd aan het opleidingsonderdeel.

De student kent de juiste praktische handelingen om de toestellen te kunnen hanteren.

Leerinhouden

Gedeelte hoorcollege

 

1. Bipolaire transistoren (BJT's):

    BJT als versterker

    BJT als schakelaar

2. dc instelling van bipolaire transistoren:

    schakelingen en analyse

3. BJT versterkers:

    schakelingen en analyse
    de differentiële versterker

4. Vermogenversterkers met BJT's

5. Veldeffecttransistoren (FET's)

    opbouw, werking, karakteristieken en DATA van FET en MOSFET

    dc instelling van FET's en MOSFET's.

6. FET versterkers en schakelcircuits

    schakelingen, analyse en gebruik
    MOSFET als schakelaar

    classe D versterker

    CMOS

7. Frequentiekarakteristiek:

    kritische frequenties en Bodediagrama van versterker bepalen

 

Gedeelte practicum

  

In het labo kunnen er versterkerschakelingen en schakelingen met FET's opgebouwd of gesimuleerd worden.

We leren fouten detecteren, berekeningen op de schakelingen maken en er metingen op uitvoeren.

We leren ook de meetapparatuur correct te gebruiken.

Er zal ook een laboverslag met conclusies over de uitgevoerde metingen dienen geschreven te worden.

 

Begeleiding

Individuele- en groepsbegeleiding tijdens de labo's.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie50,00Verdeling van de punten: 40% van de punten zijn te behalen op het labowerk, 30% op de verslagen en 30% op een labotest.

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens evaluatiemomenten
• De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
• Deze evaluatiemomenten worden in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.
• Bij gebruik van een eigen pc tijdens de evaluatie, is de student zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn pc.
• Indien de docent tijdens een gesloten pc evaluatie gebruik maakt van controlesoftware, dan moet de student deze software op zijn pc installeren en correct laten werken.

Evaluatievoorwaarden voor documenten en verslagen
• Documenten en verslagen dienen tijdig ingediend te worden volgens gemaakte afspraken met de opdrachtgever.
• De uiterste datum waarop de verslagen en documenten moeten worden afgegeven wordt in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.


Evaluatievoorwaarden voor aanwezigheid tijdens de werkzittingen 

Er is een verplichte aanwezigheid tijdens de werkzittingen (PE).

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen tijdens het evaluatiemoment:
Elke afwezigheid dient gewettigd te worden volgens artikel 27 van het examenreglement.
Bij een gewettigde afwezigheid zal het inhaalmoment tijdens de eerste examenperiode plaatsvinden. Indien geen gebruik gemaakt wordt van het inhaalmoment, wordt het cijfer op deze evaluatie een 0.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, wordt het cijfer 0 toegekend op deze evaluatie en is er geen recht op een inhaalmoment.

Evaluatiegevolgen voor documenten en verslagen
Laattijding indienen of niet indienen van een document of verslag resulteert in een 0 voor het betreffende verslag.


Evaluatievoorwaarden voor afwezigheid tijdens de werkzittingen

Bij een onwettige afwezigheid tijdens een werkzitting wordt een 0 op de betreffende labo-activiteit.
Bij een gewettigde afwezigheid telt de werkzitting niet mee voor het totale cijfer.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Practicum
  • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.