Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EAI1040 C++ programmeren11833/1279/1819/1/86
Studiegids

12EAI1040 C++ programmeren

11833/1279/1819/1/86
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Stukken Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Contacturen

Hoorcollege14,00 uren
Practicum42,00 uren
Zelfstudie70,00 uren

Begincompetenties

De student kan programmeren in C.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische en wetenschappelijke informatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional analyseert mogelijke oplossingsmodellen voor elektronische en ICT-systemen en maakt een onderbouwde keuze.ALG,BG,BS
De beginnende professional test elektronische en ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.ALG,BG,BS
De beginnende professional werkt zelfstandig en/of in team opdrachten en projecten uit.ALG,BG,BS
De beginnende professional elektronica-ICT werkt efficiƫnt in een internationale, multidisciplinair werkomgeving.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kent de syntaxregels om werkende code te kunnen schrijven.
De student verstaat het juiste vakjargon, kan het gebruiken en heeft de attitude om ongekende termen op te zoeken.
De student kent verschillende strategieën om tot een gepaste oplossing te komen.
De student weet hoe hij vakspecifieke documentatie(datasheets) kan verzamelen en interpreteren.
De student analyseert opdrachten binnen een labo en/of project.
De student analyseert programmacodes om deze te verstaan en/of zelf programma's te kunnen schrijven.
De student analyseert informatiebronnen voor juist gebruik van bestaande elementen.
De student analyseert algoritmen/oplossingsstrategieën voor correcte implementatie.
De student ontwikkelt oplossingen voor gestelde (groeps-)opdrachten.
De student gebruikt professionele ontwikkelingsomgevingen voor technische realisaties.
De student gebruikt modulaire bouwstenen om een opdracht te realiseren.
De student heeft de attitude om elke ontwikkeling te testen op functionaliteit.
De student kan nodige ontwikkelingsomgeving gebruiksklaar maken en houden.
De student heeft de attitude om in hun hard- en/of softwaresysteem problemen te herkennen en up-to-date te houden.
De student kan zelfstandig een opdracht binnen een project oplossen.
De student kan Engelstalige literatuur lezen en begrijpen.

Leerinhouden

Overstap van C naar C++

Basic- en File I/O en streams

Klassenstructuren, members en afgeleiden
Polymorfisme
Overloading en templates
Pointers en references
Basis van user-interfaces en exceptions

Begeleiding

Theorie en informatie wordt meegedeeld tijdens de hoorcolleges.
Opdrachten worden tijdens de lessen meegedeeld om mee te oefenen.
Vragen horen tijdens de oefensessies/practica gesteld te worden.

De student dient voor elke oefenles zijn materiaal (bv. PC of andere hardware) mee te hebben om te kunnen programmeren en is verantwoordelijk voor een goede werking van zijn materiaal

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariindividuele opdracht40,00
januarischriftelijk open boek laptop (met internettoegang)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht40,00Punten van de eerste examenkans zijn overdraagbaar op uitdrukkelijke vraag via e-mail
aug/septschriftelijk open boek laptop (met internettoegang)50,00Punten van de eerste examenkans zijn overdraagbaar op uitdrukkelijke vraag via e-mail
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariindividuele opdracht10,00Eerste tussentijdse opdracht voor overstap C naar C++

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens evaluatiemomenten
• De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment, met uitzondering van individuele (schriftelijke) afspraken.
• Deze evaluatiemomenten worden in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.


Evaluatievoorwaarden voor documenten en opdrachten

• Documenten en/of opdrachten dienen tijdig ingediend te worden volgens gemaakte afspraken met de opdrachtgever.(bv. Qt en Qt creator op de PC).
• De uiterste datum waarop de projectresultaten en/of documenten moeten worden afgegeven wordt in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerdEvaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen voor documenten en opdracht

In geval van niet tijdig indienen van de opdracht worden punten per verstreken tijdseenheid afgehouden tot een minimum van een 0 op die opdracht.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, krijgt de student een 0 als cijfer op deze evaluatie.
Indien er geen inhaalmoment plaatsvindt, krijgt de student een 0 als cijfer op deze evaluatie.

Bij een gewettigde afwezigheid, maakt de student tijdig (binnen 7 dagen) een individuele afspraak met de lector voor een inhaalmoment.Evaluatiegevolgen tijdens het evaluatiemoment
De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens artikel 27 van het examenreglement.
Bij een gewettigde afwezigheid maakt de student tijdig (binnen 7 dagen) een individuele afspraak met de lector voor een inhaalmoment.
Indien geen gebruik gemaakt wordt van het inhaalmoment, wordt het cijfer op deze evaluatie een 0.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, krijgt de student een 0 als cijfer op deze evaluatie en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Practicum
  • W- Individuele opdracht
  • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.