Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
22ERG1070 Blok 2.1a Evidence based practice theorie8666/1281/1819/1/64
Studiegids

22ERG1070 Blok 2.1a Evidence based practice theorie

8666/1281/1819/1/64
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
  Opleidingseenheid:
  • Kernblok
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt gebruik van een interne jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Digneffe Ingeburg, Knippenberg Els, Lannoy Katrien, Lemmens Jolien, Peters Els, Van Craeyevelt Sanne, Vandebosch Joris, Vanderborcht Loeka, Willekens Kathelijne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Blok 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Blokboek wordt ter beschikking gesteld op Blackboard

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Onderzoek in de gezondheidszorgVerplicht€ 44,50
 • Auteur: Bakker & Van Buuren
 • Uitgever: Noordhoff
 • Editie: 2019
 • ISBN-nr: 978-90-018-9550-1
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege18,00 uren
Onderwijsgroep24,00 uren

Begincompetenties

Als student(e) ergotherapie stel je je open om het principe van  'evidence based practice' te exploreren in een breed internationaal perspectief, zodat je als toekomstig ergotherapeut  inzichten en vaardigheden verwerft om wetenschappelijk werk toe te passen in je stage en  toekomstig werkveld.

Eindcompetenties

De ergotherapeut ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student definieert autonoom en in samenspraak met de cliënt de hulpvraag gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context.ALG,BG,BS
De student formuleert autonoom een handelingsdiagnose op basis van assessment en verwijst door indien nodig.ALG,BG,BS
De student formuleert ergotherapeutische doelen gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context.ALG,BG,BS
De student stelt autonoom voor de ergotherapeutische interventie een plan van aanpak op, voert dit uit, evalueert en stuurt bij, rekening houdend met de cliënt en zijn context.ALG,BG,BS
De student overlegt met, rapporteert aan en werkt professioneel samen met alle betrokkenen in een bepaalde ergotherapeutische hulpvraag.ALG,BG,BS
De student neemt een verantwoordelijke rol op als ergotherapeut in een interdisciplinair en multidisciplinair team.ALG,BG,BS
De student volgt als ergotherapeut relevante maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen binnen een nationaal en internationaal kader opALG,BG,BS
De student houdt in het professioneel handelen rekening met ethische, deontologische en diversiteitsaspecten.ALG,BG,BS
De student reflecteert op de persoonlijke ontwikkeling en de professionele deskundigheid vanuit een actieve houding voor leven lang lerenALG,BG,BS
De student redeneert en handelt evidence based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek (eventueel gesplitst).ALG,BG,BS
BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Sensitiviteit ALG
Luisterbereidheid ALG
Cliëntgerichtheid ALG
Integriteit ALG
Onafhankelijkheid ALG
Besluitvaardigheid ALG
Overtuigingskracht ALG
Sociabiliteit ALG
Creativiteit ALG
Zin voor initiatief ALG
Aanpassingsvermogen ALG
Omgaan met details ALG
Kritische ingesteldheid ALG
Organisatiesensitiviteit ALG
Veiligheid- en milieubewustheid ALG
Inzet en betrokkenheid ALG
Stressbestendigheid ALG
Organisatietalent ALG
Discipline ALG
Assertiviteit ALG
Flexibiliteit ALG
CommunicatieALG
Non-verbale communicatieALG

Doelstellingen

De student analyseert de hulpvraag van de cliënt. De student heeft inzicht in evidence based practice van de ergotherapie en zet deze om naar de therapeutische praktijk
De student leert een handelingsdiagnose te onderbouwen: interpreteert de resultaten vanuit wetenschappelijke informatie. De student kan bronnenmateriaal dat via internet is verzameld, op zijn wetenschappelijke waarde evalueren ten behoeve van een evidence practice handelen
De student kan recente wetenschappelijke informatie met betrekking tot de ergotherapie opsporen, lezen, kritisch evalueren en begrijpen.De student heeft inzicht in basisbegrippen van statistiek ten behoeve van kritische evaluatie van wetenschappelijk materiaal, bedoeld om de therapeutische praktijk op te baseren. 
De student weet hoe hij recente en wetenschappelijk verantwoorde behandelingsmethoden moet opzoeken. De student leert de mogelijkheden van elektronische databanken kennen, voornamelijk wat betreft het raadplegen van biomedische en ergotherapeutische databanken en servers.
De student stelt een plan van aanpak op voor de ergotherapeutische interventie. De student analyseert een onderzoekspublicatie op de bruikbaarheid voor de therapeutische praktijk. De student evalueert de resultaten ifv plan van aanpak en beargumenteert de besluiten.
De student kan in een (studenten-)team overleggen, rapporteren en samenwerken.
De student als beroepsontwikkelaar ontdekt nieuwe inzichten in de ergotherapie:  preventieadvies, arbeidshandicap, samenwerking tussen ergotherapie en adviserend geneesheer, ...occupational justice
De student kent en begrijpt de deontologische code voor ergotherapie. De student kan ethische, deontologische en diversiteitsaspecten herkennen in wetenschappelijk werk. Hij kan hier over een onderbouwde mening formuleren en in discussie gaan met medestudenten.  
De student leert wetenschappelijke informatie op te sporen, te analyseren en te interpreteren. Verder verwerft de student basisvaardigheden voor schriftelijke verslaggeving.

Leerinhouden

Evidence based practice en ICF
Van onderzoeksvraag naar artikel
Onderzoeksterminologie en opzoeken van wetenschappelijke literatuur
Beoordelen van wetenschappelijke literatuur
Formuleren van doelstellingen in functie van de verzamelde gegevens en opzoeken van gegevens in wetenschappelijke databanken
Integratie van wetenschappelijk werk in casus
Wetenschappelijk schrijven en onderzoeksverslag
Onderzoek internationaal en wetenschappelijk Engels
Ethiek, deontologie en wetenschap
Kwaliteit van wetenschappelijk werk

Refereren , toepassen en presenteren

Innovatieve ergotherapie: preventie, advies, arbeidshandicap, 1ste lijn zorg, ... via studies verkennen

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen via onderwijsgroep.
Individuele studiebegeleiding.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
blok 2individuele opdracht40,00
blok 2schriftelijk gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
tweede zittijdindividuele opdracht40,00
tweede zittijdschriftelijk gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
blok 2functioneren in onderwijsgroep10,00

Evaluatie: voorwaarden

Max 1 ongewettigde afwezigheid tijdens een onderwijsgroep wordt getolereerd.

Evaluatie: gevolgen

Voor meer dan één ongewettigde afwezigheid tijdens een onderwijsgroep wordt een nul gegeven op het onderdeel 'FOG'

Indien een student meer dan 1/3 van de lessen gewettigd afwezig is, moet hij/zij de blokcoördinator contacteren om een alternatief te bespreken.

Onderwijsvormen

 • O- Probleemgestuurd onderwijs
  Extra informatie: Principe is dat er geleerd wordt aan de hand van een reële probleemstelling uit de praktijk, waardoor de motivatie van de studenten wordt aangescherpt en ze ook doelgerichter gaan leren. De probleemstelling stuurt het leerproces. Studenten werken samen in groepen en zelfstandig. Vaak wordt gewerkt met onderwijsblokken en studiewijzers en wordt de 'zevensprong' gehanteerd (stappen: begripsverheldering, probleemdefinitie, probleemanalyse, probleeminventarisatie, leerdoelen/ plan van aanpak, uitvoering, uitwisseling/ beoordeling. De tutor begeleidt, stimuleert en bewaakt het leer- en groepsproces).
 • W- Onderwijsgroep
 • O-Projectonderwijs
  Extra informatie: Kern is het leren toepassen van verworven kennis. Een projectopdracht rond een bepaald thema moet uitmonden in een concreet resultaat. Doelen zijn leren samenwerken, leren communiceren met externe instanties, leren maken van een werkstuk, leren om een probleem systematisch te benaderen, enz.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.