Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1018 Mediapsychologie9736/1283/1819/1/55
Studiegids

81JOU1018 Mediapsychologie

9736/1283/1819/1/55
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Thijs Leen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Recente artikels over actuele thema's met betrekking tot mediapsychologie worden regelmatig uitgedeeld.
Leerplatform: cursus en begeleidende slides. Bijlagen uit de actualiteit vullen de cursus aan.

Contacturen

Begeleide kennisverwerving14,00 uren
Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.

Eindcompetenties

Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
betrouwbare bronnen, zowel van traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen raadplegenALG
op een kritische en/of verantwoorde manier met bronnen en bronverwijzingen omgaanBG
onderzoeksgegevens interpreterenALG
Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiƫnt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
basis- en vakgerichte woordenschat toepassenBG
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiƫren)BS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG
Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
basisbegrippen van geschiedenis, cultuur, binnen- en buitenlandse politiek, economie, (media)psychologie en (media)sociologie, verklaren en kaderenALG
Kritisch reflecteren over de rol en de invloed van journalistiek in de maatschappij en over de ontwikkelingen binnen het vak. BS
OmschrijvingCategorie
de activiteiten en de invloed van een journalist in een breder (maatschappelijk) kader plaatsenBS

Doelstellingen

De student kan:
- de begrippen psychologie en mediapsychologie definiëren
- de onderzoekstypen in de psychologie formuleren en onderscheiden
- verschillende manieren van leren begrijpen en toepassen
- psychologische theorieën over persoonlijkheid interpreteren
- begrippen uit de sociale psychologie interpreteren
- begrippen uit de mediapsychologie interpreteren
- de psychologische invloed op de menselijke waarneming en het geheugen begrijpen
- uitleggen waarom media-inhouden attitudeveranderingen teweegbrengen
- items uit de actualiteit met een breed maatschappelijke context kiezen en de rol van gedrag en mentale processen hierin uitleggen
- een werkstuk over een thema uit de (media)psychologie schrijven en hiervoor wetenschappelijke bronnen raadplegen

Leerinhouden

De belangrijkste thema's uit de psychologie worden belicht. Het accent ligt op de invloed van waarnemen, leerprocessen, attitudes en emoties onder invloed van de verschillende media. Verder analyseer je de manier waarop de kijker, luisteraar, lezer of internetgebruiker omgaat met informatie. Kortom, die aspecten uit de psychologie waarmee een journalist vertrouwd moét zijn, komen hier aan bod.
Tijdens het practicum vertrek je vanuit actuele maatschappelijke thema's en geef je blijk van inzicht in de psyche van de mens en de invloed van de media op het gedrag van mensen. Je wordt ook beoordeeld op correct taalgebruik. In het practicum toon je je kennis van actuele fenomenen en je vermogen om de actualiteit in verband te brengen met psychologische fenomenen.

Begeleiding

Feedback

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie30,00Zie Blackboard
junischriftelijk gesloten boek examen70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septpermanente evaluatie30,00Vervangende examenopdracht.
aug/septschriftelijk gesloten boek examen70,00

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.

Evaluatie: gevolgen

1. Afwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =onvolledige deelname voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Individuele opdracht
  • W- Gastcollege
  • W- Onderwijsleergesprek
  • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.