Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82JOU1070 Redactie II.19740/1283/1819/1/94
Studiegids

82JOU1070 Redactie II.1

9740/1283/1819/1/94
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Droogmans Eva, Hanegreefs Luc, Pompen Eric
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Externe harddisk (met USB .1 of .2 en/of firewire 400 connectie) of memory stick. Minimaal 500 MB opslagcapaciteit.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Blackboard
- Toelichtingen, slides en praktijkoefeningen.

Diversen
- Actuele kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland.

Website
- Gopress/Mediargus: recente artikelinventaris van alle Vlaamse kranten en tijdschriften.
- Courante nieuwssites als deredactie.be, standaard.be, news.bbc.co.uk ...
- LexisNexis: internationale kranten en magazines via digitale bibliotheek.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
Adobe cc for educationVerplicht
 • Uitgever: Adobe ( te koop via laptopdienst)
 • Editie: jaarovereenkomsten
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving55,00 uren
Kennisoverdracht22,00 uren
Zelfstudie91,00 uren

Begincompetenties

De eindcompetenties van Basisvaardigheden I.1 en Basisvaardigheden I.2 en van Redactie I.1 en Redactie I.2 en van Professionele Identiteit I.1 en Professionele Identiteit I.2 gelden als begincompetenties voor dit opleidingsonderdeel.

Eindcompetenties

Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria BS
OmschrijvingCategorie
journalistieke nieuwscriteria opsommen en toepassenBS
passende en relevante onderwerpen herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
passende en relevante invalshoeken herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven ALG,BS
OmschrijvingCategorie
methodes en technieken die bij journalistiek relevant onderzoek aan bod komen, verklaren en/of hanterenBS
diverse online en offline (zoek)tools voor gerichte journalistieke research toelichten en/of inzettenBS
in functie van een correcte researchmethodiek onbetrouwbare van betrouwbare bronnen onderscheidenALG
informatie checken en double checkenALG
Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
betrouwbare bronnen, zowel van traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen raadplegenALG
op een kritische en/of verantwoorde manier met bronnen en bronverwijzingen omgaanBG
uit grote hoeveelheden de relevante informatie voor het maken van een journalistiek eindproduct synthetiserenBS
bronnen/materiaal in functie van een journalistiek product synthetiserenBS
verschillende soorten interviews en interviewvragen onderscheidenBS
een bij een thema aansluitend contactpersoon voor een interview selecterenBS
interviewvragen, aangepast aan contactpersonen uit verschillende geledingen van de maatschappij, voorbereidenBS
interviews met het oog op een journalistiek eindproduct afnemenBS
Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar en/of uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… BS
OmschrijvingCategorie
wetmatigheden en beperkingen van een journalistiek medium (beeld/print/radio/internet) in acht nemenBS
geschreven en/of audio(visuele) bronnen herwerken in functie van journalistiek medium, tijd, volume, doel, journalistiek genre, format en/of doelgroepBS
een publiceerbaar of uitzendbaar journalistiek eindproduct maken rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het mediumBS
Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiënt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
basis- en vakgerichte woordenschat toepassenBG
taal inzetten om adequaat te communiceren in alledaagse situatiesALG
gepast communiceren voor verschillende journalistieke doeleinden en in verschillende journalistieke situatiesBS
in (journalistieke) bronnen/situaties de verschillen in toon, stijl en register herkennen en toepassenBS
een vlotte en gepaste journalistieke stijl in het Nederlands hanterenBS
een correcte uitspraak nastrevenALG
Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context BG,BS
OmschrijvingCategorie
(nieuwe)mediatools in functie van een journalistiek product aanwendenBS
beeldtaal herkennen en toepassenBG
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
parafrase en citaat herkennen en correct toepassenBS
de basisbeginselen van het recht en mediarecht beschrijven en nalevenBS
Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelf)kritische houding tegenover eigen werk en dat van anderen ALG,BS
OmschrijvingCategorie
voor voortdurende bijsturing in verband met eigen producten en functioneren openstaanALG
Integreren van vertrouwdheid met diverse journalistieke werkomgevingen, mediabedrijf, mediamarkt, mediarecht en medialandschap in de journalistieke activiteiten en loopbaan BS
OmschrijvingCategorie
blijk geven van inzicht in het nationale medialandschap en zijn geschiedenisBS
verschillende journalistieke doelgroepen in functie van een (aan)gepast journalistiek eindproduct onderscheidenBS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG
Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
nieuwsfeiten in hun historische context plaatsenBG
Blijk geven van een duurzame leergierigheid en nieuwsgierigheid om actuele gebeurtenissen en nieuwsfeiten te volgen. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
relevante en/of actuele informatie in functie van het uit te voeren werk op de voet volgenBS

Doelstellingen

De student kan:
- zowel mondeling als schriftelijk grammaticaal correct Nederlands gebruiken.
- de journalistieke schrijfstijl hanteren.
- een kort journalistiek product uitwerken.
- doelgroepgericht en dragergericht in een aangepaste stijl een journalistiek product realiseren in de context van een journalistiek project.
- interviews voorbereiden, afnemen en verwerken in de context van een journalistiek project.
- teksten en/of audio en/of beeld verwerken en structureren in functie van een journalistiek project.
- de belangrijkste nieuwsitems selecteren en dagelijks/wekelijks een nieuwsoverzicht samenstellen.

- eigen teksten en teksten van anderen redigeren.

Leerinhouden

De student maakt bij de start van het olod Redactie II.1 een keuze uit twee media. Deze keuze blijft bindend voor Redactie II.1, Redactie II.2, Redactie III, de Bachelorproef en Project Europa. De mediakeuze is vanaf de derde lesweek van Redactie II.1 definitief.

De media die je kiest binnen Redactie II.1 zullen ook de media/het medium bepalen waarbinnen je werkt in Redactie II.2, Redactie III, de Bachelorproef en Project Europa.

 

 Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de delen en leerinhouden hieronder opgesomd.

1. Je produceert individueel of projectmatig in groep, je maakt twee keuzes uit:
Geschreven journalistiek
- artikels en reportages die qua inhoud, taalgebruik, journalistieke stijl en vormgeving aantonen dat je een goed geschreven journalistiek eindproduct kan maken.
Audiojournalistiek
- nieuwsberichten en reportages voor radio of podcast die qua inhoud, taalgebruik, klankkwaliteit en montage aantonen dat je een goed auditief journalistiek eindproduct kan maken.
Beeldjournalistiek
- beeldreportages die qua inhoud, taalgebruik, beeld- en klankkwaliteit en montage aantonen dat je een goed visueel journalistiek eindproduct kan maken.

2. Je leert in Eindredactie + Nederlands individueel artikels en (audio-, beeld- en geschreven) reportages, die door anderen zijn gemaakt, beoordelen op het gebruik van taal, stijl en structuur, en deze waar nodig corrigeren en bijsturen.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie100,00Zie Blackboard

Evaluatie: voorwaarden

Voor de evaluatie wordt door de lector een relevante selectie gemaakt van 3 geproduceerde journalistieke stukken om tot een eindbeoordeling te komen.

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1.
Minimale aanwezigheid van 60% is vereist, ongeacht de aard en/of reden van de afwezigheid.
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.
4. Uitsluitingsregel
Een uitsluitingsregel is van kracht. Er moet minstens 7/20 gehaald worden op twee van de gevolgde delen: 'audiojournalistiek',  en/of 'beeldjournalistiek', en/of 'geschreven journalistiek' en op het deel 'eindredactie'.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE: =onvolledige deelname voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'.
Een student die minder dan 60% aanwezig is, ongeacht de aard en/of de reden van de afwezigheid, kan niet alle doelstellingen behalen en kan bijgevolg niet slagen.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.
4. Uitsluitingsregel
Indien het berekende resultaat van dit OLOD minstens 8/20 zou bedragen, maar er op een of meer van de delen een resultaat van minder dan 7/20 werd behaald, dan wordt het resultaat van dit OLOD verlaagd tot 7/20.

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1001 Journalistieke vaardigheden I.1: proces en genres EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1002 Mediatechnieken I.1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1003 Redactie I.1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1004 Professionele Identiteit I.1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1007 Journalistieke vaardigheden I.2: proces en genres EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1008 Mediatechnieken I.2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1009 Redactie I.2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1010 Professionele Identiteit I.2.