Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82JOU1130 Redactie II.29744/1283/1819/1/36
Studiegids

82JOU1130 Redactie II.2

9744/1283/1819/1/36
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Droogmans Eva, Hanegreefs Luc, Kenis Marc, Pompen Eric, Van Nieuwenhove Job
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Externe harddisk (met USB .1 of .2 en/of firewire 400 connectie) of memory stick. Minimaal 500 MB opslagcapaciteit.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Leerplatfom 
- Toelichtingen, slides en praktijkoefeningen.

Diversen
- Actuele kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland.

Website
- Gopress/Mediargus: recente artikelinventaris van alle Vlaamse kranten en tijdschriften.
- Courante nieuwssites als deredactie.be, standaard.be, news.bbc.co.uk ...
- LexisNexis: internationale kranten en magazines via digitale bibliotheek.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
Adobe cc for educationVerplicht
 • Uitgever: Adobe ( te koop via laptopdienst)
 • Editie: jaarovereenkomsten
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving80,00 uren
Kennisoverdracht32,00 uren
Zelfstudie224,00 uren

Begincompetenties

De eindcompetenties van Basisvaardigheden I.1 en Basisvaardigheden I.2, van Professionele Identiteit I.1 en Professionele Identiteit I.2 en van Redactie I.1 en Redactie I.2 gelden als begincompetenties voor dit opleidingsonderdeel.

Eindcompetenties

Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria BS
OmschrijvingCategorie
journalistieke nieuwscriteria opsommen en toepassenBS
passende en relevante onderwerpen herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
passende en relevante invalshoeken herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven ALG,BS
OmschrijvingCategorie
methodes en technieken die bij journalistiek relevant onderzoek aan bod komen, verklaren en/of hanterenBS
diverse online en offline (zoek)tools voor gerichte journalistieke research toelichten en/of inzettenBS
in functie van een correcte researchmethodiek onbetrouwbare van betrouwbare bronnen onderscheidenALG
informatie checken en double checkenALG
Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
betrouwbare bronnen, zowel van traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen raadplegenALG
op een kritische en/of verantwoorde manier met bronnen en bronverwijzingen omgaanBG
uit grote hoeveelheden de relevante informatie voor het maken van een journalistiek eindproduct synthetiserenBS
bronnen/materiaal in functie van een journalistiek product synthetiserenBS
onderzoeksgegevens interpreterenALG
verschillende soorten interviews en interviewvragen onderscheidenBS
een bij een thema aansluitend contactpersoon voor een interview selecterenBS
interviewvragen, aangepast aan contactpersonen uit verschillende geledingen van de maatschappij, voorbereidenBS
interviews met het oog op een journalistiek eindproduct afnemenBS
Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar en/of uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… BS
OmschrijvingCategorie
wetmatigheden en beperkingen van een journalistiek medium (beeld/print/radio/internet) in acht nemenBS
geschreven en/of audio(visuele) bronnen herwerken in functie van journalistiek medium, tijd, volume, doel, journalistiek genre, format en/of doelgroepBS
een publiceerbaar of uitzendbaar journalistiek eindproduct maken rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het mediumBS
Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiënt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
basis- en vakgerichte woordenschat toepassenBG
taal inzetten om adequaat te communiceren in alledaagse situatiesALG
gepast communiceren voor verschillende journalistieke doeleinden en in verschillende journalistieke situatiesBS
in (journalistieke) bronnen/situaties de verschillen in toon, stijl en register herkennen en toepassenBS
een vlotte en gepaste journalistieke stijl in het Nederlands hanterenBS
een correcte uitspraak nastrevenALG
Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context BG,BS
OmschrijvingCategorie
(nieuwe)mediatools in functie van een journalistiek product aanwendenBS
beeldtaal herkennen en toepassenBG
verschillende soorten opnameapparatuur hanterenBS
een montageprogramma en/of een lay-outprogramma gebruiken om een journalistiek eindproduct te realiserenBS
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
parafrase en citaat herkennen en correct toepassenBS
de basisbeginselen van het recht en mediarecht beschrijven en nalevenBS
Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelf)kritische houding tegenover eigen werk en dat van anderen ALG,BS
OmschrijvingCategorie
feedback op het eigen functioneren gevenALG
kritisch nadenken over eigen en andere journalistieke productenBS
voor voortdurende bijsturing in verband met eigen producten en functioneren openstaanALG
Integreren van vertrouwdheid met diverse journalistieke werkomgevingen, mediabedrijf, mediamarkt, mediarecht en medialandschap in de journalistieke activiteiten en loopbaan BS
OmschrijvingCategorie
blijk geven van inzicht in het nationale medialandschap en zijn geschiedenisBS
blijk geven van inzicht in het internationale medialandschap en zijn geschiedenisBS
diverse journalistieke werkomgevingen, mediabedrijven en – markten onderkennen om een (aan)gepast journalistiek eindproduct te realiserenBS
verschillende journalistieke doelgroepen in functie van een (aan)gepast journalistiek eindproduct onderscheidenBS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
Journalistieke taken en opdrachten op effectieve wijze plannen en organiseren in het zicht van deadlinesBS
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG
zowel in team als ook zelfstandig in verschillende redactieverbanden functionerenBS
Blijk geven van een duurzame leergierigheid en nieuwsgierigheid om actuele gebeurtenissen en nieuwsfeiten te volgen. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
relevante en/of actuele informatie in functie van het uit te voeren werk op de voet volgenBS

Doelstellingen

De student kan:
- zowel mondeling als schriftelijk grammaticaal correct Nederlands gebruiken.
- een journalistieke schrijfstijl hanteren.
- een uitgebreid journalistiek product uitwerken: doelgroepgericht en dragergericht in een aangepaste stijl, individueel of in groep en in de context van een journalistiek project.
- een uitgebreid journalistiek interview uitwerken: voorbereiden, afnemen en verwerken in de context van een journalistiek project.
- een grotere hoeveelheid teksten, audio en beeld verwerken en structureren in functie van een journalistiek project.
- de belangrijkste nieuwsitems selecteren en dagelijks/wekelijks een nieuwsoverzicht samenstellen.
- een journalistiek product afleveren op basis van een breed en diepgaand bronnenonderzoek.
- eigen teksten en teksten van anderen redigeren.
- een recensie schrijven.

Leerinhouden

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de delen en leerinhouden hieronder opgesomd.


1. Je produceert projectmatig individueel of in groep conform de mediakeuze (2 media) die je hebt gemaakt tijdens Redactie II.1:
Geschreven journalistiek en bijhorende technische vaardigheden

- artikels die door hun inhoud, journalistiek taalgebruik (en afhankelijk van je mediakeuze) lay-out geschikt zijn voor publicatie in een gedrukt medium of online.
Audiojournalistiek en bijhorende technische vaardigheden
- audioreportages en -nieuwsberichten die door hun inhoud, journalistiek taalgebruik, opnamekwaliteit en montage geschikt zijn voor uitzending via radio of online.
Beeldjournalistiek en bijhorende technische vaardigheden
- beeldreportages en -nieuwsberichten die door hun inhoud, journalistiek taalgebruik, opnamekwaliteit en montage geschikt zijn voor uitzending via televisie of online.

 

2. Eindredactie
- je beoordeelt individueel of in groep journalistieke producten die door anderen zijn gemaakt op het gebruik van taal, stijl en structuur. Waar nodig corrigeer je en stuur je bij om de producten geschikt te maken voor publicatie.

3. Cultuur
- je gaat naar meerdere culturele voorstellingen (theater en muziek) en bericht hierover op een gepaste wijze.
- je leest meerdere literaire werken (teksten, tekstdelen en een roman) en bericht hierover op een gepaste wijze.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie100,00Cultuur 20%,
Nederlands 10%,
Technische vaardigheden 10%
Media (studenten kiezen 2 van de 3 media): elk 30%
(zie Blackboard)

Evaluatie: voorwaarden

Voor de evaluatie wordt door de lector een relevante selectie gemaakt van 3 geproduceerde journalistieke stukken om tot een eindbeoordeling te komen.

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1.
Minimale aanwezigheid van 60% is vereist, ongeacht de aard en/of reden van de afwezigheid.
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.
4. Uitsluitingsregel
Een uitsluitingsregel is van kracht. Er moet minstens 7/20 gehaald worden op elk van de volgende delen, afhankelijk van de mediakeuze: 'audiojournalistiek', en/of 'beeldjournalistiek' en/of 'geschreven journalistiek', en op de delen 'eindredactie', 'technische vaardigheden' en 'cultuur'.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE: =onvolledige deelname voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'.
Een student die minder dan 60% aanwezig is, ongeacht de aard en/of de reden van de afwezigheid, kan niet alle doelstellingen behalen en kan bijgevolg niet slagen.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.
4. Uitsluitingsregel
Indien het berekende resultaat van dit OLOD minstens 8/20 zou bedragen, maar er op een of meer van de delen een resultaat van minder dan 7/20 werd behaald, dan wordt het resultaat van dit OLOD verlaagd tot 7/20.

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- Project

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1001 Journalistieke vaardigheden I.1: proces en genres EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1002 Mediatechnieken I.1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1003 Redactie I.1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1004 Professionele Identiteit I.1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1007 Journalistieke vaardigheden I.2: proces en genres EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1008 Mediatechnieken I.2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1009 Redactie I.2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1010 Professionele Identiteit I.2.