Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82JOU1190 Inleiding tot de sociologie11581/1283/1819/1/26
Studiegids

82JOU1190 Inleiding tot de sociologie

11581/1283/1819/1/26
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Verhulst Gwendolyn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Bijkomend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Sociologie, een inleidingVerplicht€ 53,50
 • Auteur: M. Elchardus
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 2014
 • ISBN-nr: 978-90-430-2789-2
 • Medium: Papier
 • Pagina's: 408
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Begincompetenties

De begincompetenties zijn de eindcompetenties van het secundair onderwijs.

Eindcompetenties

Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
basisbegrippen van geschiedenis, cultuur, binnen- en buitenlandse politiek, economie, (media)psychologie en (media)sociologie, verklaren en kaderenALG

Doelstellingen

De junior-collega kan:
- sociologische kernbegrippen herkennen, verklaren en interpreteren
- sociologische stromingen herkennen, verklaren en interpreteren
- sociologische theorieën met elkaar vergelijken, de overeenkomsten, verschillen en gevolgen hiervan beschrijven
- sociologische begrippen, stromingen en theorieën met een passend voorbeeld uit het dagelijks leven en de actualiteit illustreren
- voorbeelden uit het dagelijks leven en de actualiteit sociologisch verklaren

Leerinhouden

Deel 1 De sociologie ontdekken
1 De sociologische verzuchting
3 De ontdekking van de samenleving I: de individualistische variant
4 De ontdekking van de samenleving II : de collectivistische variant

Deel 2 Bouwstenen van de samenleving
5 Rol en zelf
6 Verwachten en verklaren in de sociologie
7 Socialisatie en methoden van samenleven
8 Sociale controle
9 De voorwaarden van maatschappelijke schaalvergroting
10 Criminaliteit

Selectie uit:
Deel 3 Macht en ongelijkheid
Deel 4: Modernisering
Deel 5: Een wereld van organisaties
Deel 6: Samenlevingen vandaag
Capita selecta.Individuele opdracht
De individuele opdracht bestaat erin de actualiteit en de vakliteratuur m.b.t. de besproken hoofdstukken op te volgen, een portfolio met relevante voorbeelden aan te leggen en elk voorbeeld te bespreken vanuit de in de lessen besproken leerinhouden. Per hoofdstuk moeten minimaal 3 voorbeelden worden aangebracht.

Begeleiding

De junior-collega kan voor vakspecifieke studiebegeleiding terecht bij de lector (op afspraak).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junimondeling gesloten boek examen100,00Het portfolio dient meegebracht te worden naar het mondeling examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen100,00Het portfolio dient meegebracht te worden naar het mondeling examen.

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.
4. De junior-collega dient het portfolio tijdig en correct in te leveren (zie richtlijnen op Blackboard) en (digitaal) mee te brengen naar het mondeling examen.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE: =onvolledige evaluatie voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.

4. Indien het portfolio niet tijdig en correct wordt ingediend, resulteert dit in een 0 voor de vr(a)g(en) over het portfolio.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Gastcollege
 • W- Portfolio

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.