Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
61LKO1040 Ontwikkelingspsychologie9688/1284/1819/1/65
Studiegids

61LKO1040 Ontwikkelingspsychologie

9688/1284/1819/1/65
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Didactische en pedagogische bekwaamheid
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Boelen Natalie
Andere docenten: Evens Marie, Koziel Ine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aan de hand van opdrachten en casussen verwerven studenten inzichten in de ontwikkelingsprocessen van jonge kinderen.
De casussen en opdrachten worden aangeboden via blackboard (blended learning).

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Groot worden, de ontwikkeling van baby tot adolescent.Verplicht€ 27,99
 • Auteur: K. Struyven, e.a.
 • Uitgever: Lannoo
 • ISBN-nr: 978-90-209-8357-9
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk6,00 uren
Begeleide kennisverwerving24,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Eindcompetenties

Begeleider ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Rekening houdend met de beginsituatie en de belevingswereld van zowel de klasgroep als de individuele kleuter zorgt hij voor gepaste begeleiding, selecteert hij algemene doelen, formuleert hij concrete doelen, selecteert hij passende leerinhouden en leerervaringen, aangepaste ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen. Bij het vormgeven aan deze krachtige leeromgeving houdt hij rekening met de aanwezige diversiteit van de klasgroep en de bredere samenleving. Hij functioneert autonoom en gebruikt hiervoor het Standaardnederlands.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student schets de ontwikkeling van het kind, in het bijzonder de peuter en de kleuter, op alle ontwikkelingsgebieden en krijgt zo meer zicht op de beginsituatie van deze doelgroep.
De student herkent en bespreekt  kenmerken van de ontwikkeling van een peuter en een kleuter.

De student past inzichten in de ontwikkelingspsychologie toe aan de hand van casussen en voorbeelden.

De student verkent en analyseert een praktijkprobleem in de vorm van een casus en verbindt deze met elementen uit de theorie. 

Leerinhouden

Nature / Nurture / zelfbepaling
Een definitie van ontwikkeling
De ontwikkelingsfasen
De ontwikkelingsgebieden
De ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder de peuter en de kleuter, op alle gebieden met aandacht voor verschijnselen, tendensen binnen de ontwikkeling van het jonge kind.

M.a.w. inzicht krijgen in de algemene beginsituatie van peuters en kleuters én de koppeling maken naar de klaspraktijk. 

Begeleiding

Op het einde van de lessenreeks wordt er een synthesecasus aangeboden in de vorm van een proefexamen. De studenten bereiden dit individueel voor en de oplossingen worden klassikaal verbeterd.

Studenten geven een presentatie waarin zij een opgelegde onderzoeksvraag beantwoorden om meer zicht te krijgen op de beginsituatie, de uitwerking gebeurt onder begeleiding van de lector.

De studenten kunnen via blended learning (extra) oefeningen, (extra) filmfragmenten,... terugvinden die hen helpen hun eigen leerproces vorm te geven i.f.v. hun eigen noden.  

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk open boek examen75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek examen75,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling25,00

Evaluatie: voorwaarden

De studenten dienen aanwezig te zijn tijdens de presentatie van hun onderzoeksvraag.

De studenten zijn verplicht te observeren in een crèche (onthaalmoeder), in een peuterklas, in een derde kleuterklas OF in een eerste leerjaar i.f.v. de onderzoeksopdracht in groep. 
Studenten die gewettigd afwezig zijn, of studenten die later instappen, halen dit observatiemoment op een ander moment in.
Afhankelijk van het moment waarop de late instappers instappen in de opleiding zullen deze studenten aansluiten bij een andere groep of zullen zij een vervangtaak opgelegd krijgen.

Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast).

Evaluatie: gevolgen

In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens de presentatie van hun onderzoeksvraag, ontvangt de student 0/25 voor PE.

In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens het observatiemoment, ontvangt de student 0/25 voor PE. 

Voldoet je tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Als een tekst niet voldoet aan
3/4 criteria: -2/20
2/4: -1.5/20
1/4: -1/20

Onderwijsvormen

 • W- Casemethode
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- Presentatie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.