Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
62LKO1130 Kritisch in de samenleving10981/1284/1819/1/86
Studiegids

62LKO1130 Kritisch in de samenleving

10981/1284/1819/1/86
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, trajectschijf 2
  Opleidingseenheid:
  • Algemene basisvaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt gebruik van een interne jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Molemans Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal (dia's, artikels, instructie groepsopdracht en criteria) wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Praktijkonderzoek in de schoolVerplicht€ 32,50
 • Auteur: C. Van der Donk - B. Van Lanen
 • Uitgever: Coutinho
 • Editie: laatste
 • ISBN-nr: 978-90-469-0513-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk6,00 uren
Begeleide kennisverwerving24,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Eindcompetenties

Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. NVT
OmschrijvingCategorie
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. NVT
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. NVT
OmschrijvingCategorie
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. NVT
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen. NVT
OmschrijvingCategorie
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen. NVT
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden. NVT
OmschrijvingCategorie
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.NVT
Opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs creëert een aangenaam en uitdagend speel-, leer- en leefklimaat in de klas en op school, met oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het fysieke welzijn van de klasgroep en de individuele kleuter. Hij hanteert een zorgbrede aanpak en speelt positief in op de sociale, culturele en talige diversiteit binnen de klasgroep. Hij bevordert emancipatie, individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie. Dit alles vanuit een empathische houding.ALG,BG,BS
Innovator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs pakt uitdagingen uit de praktijk onderzoekend aan. Hij verbetert en innoveert de eigen (klas)praktijk vanuit kritische reflectie over zijn eigen functioneren, maatschappelijke ontwikkelingen, relevante theoretische denkkaders en inzichten uit onderwijsonderzoek .ALG,BG,BS
Lid van de onderwijsgemeenschap ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs volgt de onderwijsactualiteit en neemt deel aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema’s en over het beroep van de leraar en zijn plaats in de samenleving, ook in internationaal perspectief.ALG,BG,BS
Cultuurparticipant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs volgt de brede actualiteit, gaat kritisch en met een open geest in dialoog over ontwikkelingen op het sociaal-politieke, sociaaleconomische, levensbeschouwelijke, cultureel-esthetische en cultureel-wetenschappelijke terrein.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan signalen van een kwetsbare thuissituatie of armoede (h)erkennen.

De student kan armoede benaderen vanuit multiperspectiviteit.

De student kan de thematiek rond leren omgaan met diversiteit en maatschappelijke kwetsbaarheid in een breder kader plaatsen.

De student kan kritisch reflecteren over de manier waarop eigen ervaringen, normen, houdingen en vooroordelen een invloed hebben op het werken met kleuters en gezinnen.

De student kan kritisch reflecteren over de normen en verwachtingen aanwezig in een schoolcultuur.

De student kan zijn eigen referentiekader bijsturen.

De student kan zich oriënteren op een opgelegde semi-authentieke praktijksituatie over maatschappelijke kwetsbaarheid aan de hand van opgelegde technieken.
De student kan bijkomende bronnen verzamelen en deze kritisch beoordelen.
De student kan een probleem afbakenen en beschrijven aan de hand van de 5XW+H.
De student kan een onderzoeksdoel en een onderzoeksvraag (eventueel met deelvragen) formuleren.
De student kan aan de hand van een zelf gekozen manier van dataverzameling en verwerking een gedeeltelijk antwoord formuleren op de vooropgestelde vraag en kan kritisch nagaan of dit antwoord een mogelijke oplossing is voor het praktijkprobleem.
De student kan een correcte bronvermelding hanteren.
De student kan zijn conclusies mondeling verdedigen en hij kan kritisch reflecteren op de gehanteerde aanpak.

De student kan efficiënt in groep werken aan de opgegeven groepsopdracht, hij kan zich hierbij houden aan de gemaakte afspraken en kan zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Leerinhouden

Contactonderwijs:

De verschillende fasen van de onderzoekscyclus systematisch doorlopen in groep: focus op 'Oriënteren en Richten' incl. bronnenonderzoek en theoretisch kader (raadplegen en kritisch bekijken ifv probleemstelling), 'Dataverzameling', 'Rapporteren en Presenteren' en 'Kritische reflectie'.
Hierbij vertrekken vanuit theoretische kaders: koppeling praktijkonderzoek doen + kaders maatschappelijke kwetsbaarheid.
--> Kennis en inzicht in enkele basisbegrippen en kaders over leren omgaan met diversiteit en maatschappelijke kwetsbaarheid.
--> De relevantie van de informatie uit vakbladen en media kritisch beoordelen i.f.v. actuele maatschappelijke thema's.


Blended learning:

Zelfstudie van bepaalde fasen van de onderzoekscyclus (handboek) --> Ter voorbereiding op de groepsopdracht (systematisch).

Werken aan de groepsopdracht.

Begeleiding

Het geven van duidelijke criteria voor het voeren van het praktijkonderzoek m.b.t. maatschappelijke kwetsbaarheid in de vorm van opdrachtfiches.
--> Tussentijdse feedback door medestudenten (van een andere groep) aan de hand van de vooropgestelde criteria.
--> Tussentijdse feedback door de lector --> Aan de hand van de vooropgestelde criteria en aan de hand van een samenvatting van de verschillende groepswerken.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling70,00Indienen opdracht na de paasvakantieIndividueel cijfer via peerfeedback in juni
junipresentatie30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septgroepsopdracht met individuele beoordeling70,00Individueel cijfer op basis van peerfeedback
aug/septpresentatie30,00

Evaluatie: voorwaarden

De groepsopdracht is verplicht en moet tijdig ingediend worden.

Tijdens de contacturen post de studentengroep ook systematisch zijn stand van zaken m.b.t. deze opdracht.

Evaluatie: gevolgen

Het niet inleveren van de groepsopdracht betekent een nul voor zowel de groepsopdracht als voor de mondelinge presentatie (de groep kan dan ook niet deelnemen aan de mondelinge presentatie/verdediging tijdens de examenperiode).

Onderwijsvormen

 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • O- Blended learning
 • W- Werkcollege
 • W- Probleemtaak

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 61LKO1030 Basisvaardigheden.