Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1010 Meertaligheid11654/1284/1819/1/76
Studiegids

63EDU1010 Meertaligheid

11654/1284/1819/1/76
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LKO - Keuzemodule 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Reekmans Karen
Onderwijstalen: Frans, Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiematerialen en opdrachten worden aangeboden via BlackBoard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Vertaalde verbeeldingVerplicht€ 20,00
 • Auteur: K. Reekmans - C. Roden -k. Nauwelaerts
 • Uitgever: Garant
 • Editie: laatse 2018
 • ISBN-nr: 978-90-441-3540-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie50,00 uren

Eindcompetenties

Begeleider ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Rekening houdend met de beginsituatie en de belevingswereld van zowel de klasgroep als de individuele kleuter zorgt hij voor gepaste begeleiding, selecteert hij algemene doelen, formuleert hij concrete doelen, selecteert hij passende leerinhouden en leerervaringen, aangepaste ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen. Bij het vormgeven aan deze krachtige leeromgeving houdt hij rekening met de aanwezige diversiteit van de klasgroep en de bredere samenleving. Hij functioneert autonoom en gebruikt hiervoor het Standaardnederlands.ALG,BG,BS
Opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs creëert een aangenaam en uitdagend speel-, leer- en leefklimaat in de klas en op school, met oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het fysieke welzijn van de klasgroep en de individuele kleuter. Hij hanteert een zorgbrede aanpak en speelt positief in op de sociale, culturele en talige diversiteit binnen de klasgroep. Hij bevordert emancipatie, individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie. Dit alles vanuit een empathische houding.ALG,BG,BS
Innovator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs pakt uitdagingen uit de praktijk onderzoekend aan. Hij verbetert en innoveert de eigen (klas)praktijk vanuit kritische reflectie over zijn eigen functioneren, maatschappelijke ontwikkelingen, relevante theoretische denkkaders en inzichten uit onderwijsonderzoek .ALG,BG,BS
Partner van ouders en verzorgers ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs communiceert discreet en empathisch met ouders/verzorgers over de kleuter, de school, opvoeding en onderwijs. Hij betrekt ouders/verzorgers bij het klas - en schoolgebeuren. Hij hanteert het Standaardnederlands of indien nodig een ander passend register.ALG,BG,BS
Lid van de onderwijsgemeenschap ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs volgt de onderwijsactualiteit en neemt deel aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema’s en over het beroep van de leraar en zijn plaats in de samenleving, ook in internationaal perspectief.ALG,BG,BS
Cultuurparticipant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs volgt de brede actualiteit, gaat kritisch en met een open geest in dialoog over ontwikkelingen op het sociaal-politieke, sociaaleconomische, levensbeschouwelijke, cultureel-esthetische en cultureel-wetenschappelijke terrein.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan
• jonge kinderen nieuwsgierig maken voor andere talen en culturen door (vakoverschrijdend) aan talensensibilisering te doen.
• bestaande materialen voor taalinitiatie kritisch beoordelen op bruikbaarheid en nieuwe leerpakketten uitwerken tot een betekenisvolle en interactieve leercontext gekoppeld aan de leefwereld van het jonge kind.
• verhalen expressief vertellen en geschikte (authentieke) materialen selecteren bruikbaar voor taalontwikkelend lesgeven in meertalige basisscholen.
• activiteiten voor talensensibilisering, taalinitiatie en meertalig onderwijs uitwerken en uitvoeren met voldoende taalbeheersing van het Nederlands en een moderne vreemde taal.
• kritisch reflecteren op zijn didactisch handelen en vernieuwende inzichten uit de (inter)nationale literatuur beoordelen i.f.v. de eigen onderwijspraktijk.
• deelnemen aan een debat i.v.m. meertalig onderwijs in Vlaanderen en Wallonië en het theoretisch kader beargumenteren binnen de Europese richtlijnen.
• tijdens groepsoverleg met studenten van een andere opleiding en/of taalgemeenschap respectvol communiceren, duidelijke afspraken overeenkomen en zijn didactische deskundigheid optimaliseren.
• samen met internationale inkomende studenten en de lerarenopleiding in Luik een proefles uitwerken die in taalheterogene groepen wordt uitgevoerd in de basisschool.
• met een open houding observeren in meertalige scholen en er een ervaringsstage uitvoeren.

Leerinhouden

Situering
De studenten verdiepen zich in werkvormen die het taalplezier en de spontane taalverwerving bevorderen. Ze leren creatief omgaan vroeg vreemdetalenonderwijs en zijn in staat de bestaande methodes kritisch te evalueren en relevante bronnen te raadplegen ter verbetering van de eigen onderwijspraktijk. Ze leren hoe meertaligheid de ontwikkeling van het jonge kind positief kan beïnvloeden.

Inhoud
- Wettelijk kader, begrippen, uitgangspunten en didactische principes i.v.m. meertalig onderwijs
- Uitwerken van eigen lesmateriaal met speelse muzische taalactiviteiten gekoppeld aan vroeg vreemdetalenonderwijs
- Analyseren handleidingen, didactisch materiaal, geluidsmateriaal, handpoppen voor meertalig onderwijs
- Microteaching en proeflesjes in het lager en kleuteronderwijs
- Kennismaking met uitwisselingsprojecten, etwinning
- Kennismaken met meertalig onderwijs door studiebezoek aan immersieschool in Wallonië.
- Discussiesessies met reguliere en internationale studenten over talensensibilisering en meertalig onderwijs waarin ervaringen gedeeld worden m.b.t. vroeg vreemdetalenonderwijs.
- Bespreken meertalige vraagstukken rekening houdend met andere (internationale) denk- en handelingswijzen m.b.t. het vakgebied en het professioneel handelen.
- Opzoeken (inter)nationale vakartikels over meertalig onderwijs.
- Ervaringsstages in meertalige basisscholen: taalinitiatie en/of vreemdetalenonderwijs Frans/Engels/Duits in de basisschool of tweetalig onderwijs (immersie/CLIL) in Wallonië of Brussel.

Begeleiding

Studiewijzer op BlackBoard

Formatieve feedback: tijdens werkzittingen krijgen studenten mondelinge feedback om op die manier hun eigen leerproces bij te sturen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling20,00presentatie en reflectie proefles talensensibilisering (resultaat in juni)
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling50,00voorbereiden en uitvoeren proefles taalinitiatie in de basisschool, groepsopdracht i.s.m. Luik (resultaat in juni)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht70,00opname proeflessen en criteriumgericht interview
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junistage-evaluatie30,00stagereflectie en feedback stagementor

Evaluatie: voorwaarden

Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACAnormen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast).


De student neemt verplicht deel aan de groepsopdracht i.s.m. La Haute Ecole de la Ville de Liège.

Evaluatie: gevolgen

Voldoet je (geschreven of gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van je punten.

Studenten die gewettigd afwezig zijn tijdens de groepsopdracht i.s.m. La Haute Ecole de la Ville de Liège, voeren een vervangopdracht uit. Studenten die ongewettigd afwezig zijn, krijgen het cijfer nul voor het gedeelte "groepsopdracht met individuele beoordeling".

Onderwijsvormen

 • W- Casemethode
 • W- Demonstratie
 • W- Excursie
 • W- Groepsopdracht
 • W- Microteaching
 • W- Stage
 • W- Werkcollege
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1) .