Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1030 Muzische coach11656/1284/1819/1/47
Studiegids

63EDU1030 Muzische coach

11656/1284/1819/1/47
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LKO - Keuzemodule 2
  Opleidingseenheid:
  • Vakinhoudelijke en vakdidactische expertise
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Peeters Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend cursusmateriaal via Blackboard

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie50,00 uren

Begincompetenties

Via geïntegreerde en vakgerichte modules, via tijdbonnen en extra muros - activiteiten uit de modules in jaar 1 en 2 heb je verschillende muzisch-didactische inzichten verworven.
Vanuit doesessies tijdens creastages heb je eigen mogelijkheden ontdekt.  Je leerde theater smaken door de theateropdracht.  
De voorbije jaren werd je geïnitieerd in beeld, beweging, drama, media, muziek via typelessen, uitgewerkte thema's en zelf ontworpen lessen.  
Je maakte reeds kennis met cultuureducatie en het recente onderzoek van Cultuur in de Spiegel (CIS).

Nu rest nog de uitdaging om de didactische meerwaarde van alles wat muzisch is te valoriseren.

Eindcompetenties

Begeleider ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Rekening houdend met de beginsituatie en de belevingswereld van zowel de klasgroep als de individuele kleuter zorgt hij voor gepaste begeleiding, selecteert hij algemene doelen, formuleert hij concrete doelen, selecteert hij passende leerinhouden en leerervaringen, aangepaste ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen. Bij het vormgeven aan deze krachtige leeromgeving houdt hij rekening met de aanwezige diversiteit van de klasgroep en de bredere samenleving. Hij functioneert autonoom en gebruikt hiervoor het Standaardnederlands.ALG,BG,BS
Inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs heeft een grondig inzicht in de brede ontwikkeling van de kleuter en beheerst de basiskennis - waaronder ten minste de ontwikkelingsdoelen - m.b.t. inhouden en vaardigheden uit de leergebieden Nederlands, wiskundige initiatie, wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding, en leergebiedoverschrijdende thema’s. Hij hanteert een geïntegreerde, vakdidactisch correcte en mediawijze aanpak . Hij volgt recente (internationale) ontwikkelingen kritisch op .ALG,BG,BS
Partner van externen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs verkent bestaande netwerken en partners en hun werking. Hij legt contacten, communiceert en werkt samen met aanbieders van onderwijsbetrokken initiatieven en andere externe partners in functie van de kleuters, zichzelf, het team en het onderwijs in brede zin.ALG,BG,BS
Cultuurparticipant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs volgt de brede actualiteit, gaat kritisch en met een open geest in dialoog over ontwikkelingen op het sociaal-politieke, sociaaleconomische, levensbeschouwelijke, cultureel-esthetische en cultureel-wetenschappelijke terrein.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Geïntegreerd

 De student kan:
-deelnemen aan verschillende cultuuruitingen (theateropdracht / museumbezoek / ...). (Eindniveau)
-kennis en inzicht verwerven in recent onderzoek omtrent cultuureducatie en culturele denkkaders en deze inhouden op een begrijpelijke wijze integreren in zijn muzisch project. (Eindniveau)
-vakartikels omtrent cultuureducatie kritisch analyseren in het kader van de leerlijn cultuureducatie: sensibiliseren, exploreren, activeren, reflecteren en integreren in zijn muzisch project. (Eindniveau)
-cultuureducatie vanuit het kader en de leerlijn van het recente onderzoek 'Cultuur in de spiegel'  (4 culturele vaardigheden: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren, analyseren) inhoudelijk verder onderzoeken en toepassen in zijn muzisch  project. (Eindniveau)
-het aanbod en de educatieve taak van zijn externe partner (een cultureel centrum, een theatergezelschap, een bibliotheek, een museum, ...) onderzoeken om van daaruit een muzisch project te ontwerpen voor kinderen van de basisschool. (Eindniveau)
-kennismaken met externe partners om zijn eigen culturele geletterdheid te verdiepen en te verbreden. (oa. CANON cultuurcel, cultuurkuur, Dynamo3,  ...). (Eindniveau)

Stage (2SP)

De student kan:
-  leerlijnen aantonen in muzisch-didactische uitwerking van muzische sessies. (Eindniveau)
-  de muzische activiteiten situeren binnen leerplannen en eindtermen. (Eindniveau)
-  gepast materiaal selecteren, aanpassen of ontwerpen i.f.v. doelen en doelgroep. (Eindniveau)
-  diverse muzische componenten in samenhang didactisch vertalen. (Eindniveau)
-  beoordelen en aantonen wat muzisch waardevol is. (Eindniveau)

Leerinhouden

Theoretisch kader (verdiepend):
 Geïntegreerde inhouden:
- cultuureducatie: kader en leerlijn (o.a. onderzoek Cultuur in de spiegel : 4 culturele basisvaardigheden: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren, analyseren).
- verdieping en verbreding in de muzische grondhouding: horizontale samenhang tussen de verschillende domeinen (en leergebieden).
- literatuurstudie van (internationale) vakartikels en aanbod van externe partners.
- aanbod en educatieve taak van culturele instellingen onderzoeken.


Praktisch kader:
Geïntegreerd: 
- cultuureducatie als uitgangspunt tot muzische projecten of interventies tot coaching.
- theatervoorstellingen bekijken.
- ontwikkelingsdoelen, leerplannen, leerplandoelstellingen en concrete doelen in relatie tot muzische inhouden.
- stage door een cultuur-educatieve bril (met accent op een muzisch project of een muzische interventie), mogelijkheid tot duurzame samenwerking met externe partner (participatie).


Per domein is er aandacht voor vraaggestuurde inhoudelijke verbreding/verdieping.

Begeleiding

- Formatieve feedback: tijdens de werkzittingen krijgen studenten mondelinge feedback om op die manier hun eigen leerproces bij te sturen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipresentatie20,00
juniportfolio40,00
junistage-evaluatie40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septpresentatie20,00
aug/septportfolio40,00
aug/septstage-evaluatie40,00alternatieve stage

Evaluatie: voorwaarden

Je kan enkel slagen voor het opleidingsonderdeel indien je aan elk examenonderdeel deelneemt (stage-evaluatie, portfolio en presentatie).

Evaluatie: gevolgen

Gevolgen:
In geval van niet deelname aan een examenonderdeel krijgt de student een OD (= onvolledige deelname) voor het volledige opleidingsonderdeel.  

Onderwijsvormen

 • O- Blended learning
 • W- Werkcollege
 • W- Presentatie
 • W- Portfolio
 • W- Stage
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Leertaak

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1) .