Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1040 STEM voor 3 tot 9-jarigen11657/1284/1819/1/81
Studiegids

63EDU1040 STEM voor 3 tot 9-jarigen

11657/1284/1819/1/81
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LKO - Keuzemodule 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Smets Leen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie50,00 uren

Begincompetenties

• Vertrouwd zijn met probleemgericht werken
• Beschikken over elementaire inzichten en algemene vaardigheden voor wetenschappen en wiskunde
• Bekend zijn met het kader voor technische geletterdheid en elementaire inzichten in techniek hebben

Eindcompetenties

Begeleider ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Rekening houdend met de beginsituatie en de belevingswereld van zowel de klasgroep als de individuele kleuter zorgt hij voor gepaste begeleiding, selecteert hij algemene doelen, formuleert hij concrete doelen, selecteert hij passende leerinhouden en leerervaringen, aangepaste ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen. Bij het vormgeven aan deze krachtige leeromgeving houdt hij rekening met de aanwezige diversiteit van de klasgroep en de bredere samenleving. Hij functioneert autonoom en gebruikt hiervoor het Standaardnederlands.ALG,BG,BS
Opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs creëert een aangenaam en uitdagend speel-, leer- en leefklimaat in de klas en op school, met oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het fysieke welzijn van de klasgroep en de individuele kleuter. Hij hanteert een zorgbrede aanpak en speelt positief in op de sociale, culturele en talige diversiteit binnen de klasgroep. Hij bevordert emancipatie, individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie. Dit alles vanuit een empathische houding.ALG,BG,BS
Inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs heeft een grondig inzicht in de brede ontwikkeling van de kleuter en beheerst de basiskennis - waaronder ten minste de ontwikkelingsdoelen - m.b.t. inhouden en vaardigheden uit de leergebieden Nederlands, wiskundige initiatie, wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding, en leergebiedoverschrijdende thema’s. Hij hanteert een geïntegreerde, vakdidactisch correcte en mediawijze aanpak . Hij volgt recente (internationale) ontwikkelingen kritisch op .ALG,BG,BS
Organisator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs creëert in een complexe context een veilige, werkbare en stimulerende speel-, leer- en leefomgeving. Hij zorgt voor een doel- en kindgerichte planning. Hij gaat correct om met administratieve taken.ALG,BG,BS
Innovator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs pakt uitdagingen uit de praktijk onderzoekend aan. Hij verbetert en innoveert de eigen (klas)praktijk vanuit kritische reflectie over zijn eigen functioneren, maatschappelijke ontwikkelingen, relevante theoretische denkkaders en inzichten uit onderwijsonderzoek .ALG,BG,BS
Partner van ouders en verzorgers ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs communiceert discreet en empathisch met ouders/verzorgers over de kleuter, de school, opvoeding en onderwijs. Hij betrekt ouders/verzorgers bij het klas - en schoolgebeuren. Hij hanteert het Standaardnederlands of indien nodig een ander passend register.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan het onderscheid tussen basisdoelstellingen en uitbreiding motiveren op basis van de beginsituatie van de leerling en het leerplan.

De student kan in functie van de lesdoelen gepaste leermiddelen kiezen en aanpassen.

De student kan een motiverende leeromgeving ontwerpen vanuit autentieke en actuele contexten (ook vanuit de actualiteit).

De student kan flexibel gebruik maken van domeinspecifieke kennis en vaardigheden voor het leergebied 'wetenschappen en techniek' binnen STEM

De student verwerft kennis over en inzicht in STEM en computationeel denken.

De student kan de vakdidactiek / vakdidactische uitgangspunten correct toepassen.

De student kan recente artikels uit vakliteratuur raadplegen en de verworven inzichten aanwenden.

De student kan multimedia functioneel gebruiken.

De student kan op een functionele manier digitale leermiddelen integreren in het (gedifferentieerde) lesaanbod.


Openheid, herkenning en respect: zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen (IIC)
Interculturele en internationale curiositeit en goesting: (blijvend) nieuwe interculturele en internationale ervaringen willen aangaan en interculturele en internationale kennis willen opdoen. (IIC)
Interculturele en internationale kennis: interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten. (IIC)
Communicatieve vaardigheid: verschillende communicatiestijlen en talen hanteren om efficiënt en respectvol te communiceren in een interculturele en internationale context, als professional en ook als burger. (IIC)

Leerinhouden

- kader STEM

-  Computationeel denken / BEEBOT
- leermethodiek LEGO Education
- werken met LEGO Education leermiddelen
- uitstap naar een externe partner

Begeleiding

Tussentijds feedback bij projectvoorbereiding en feedback bij projectuitvoering.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie85,00Proces-en productevaluatie project.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling open boek examen met laptop (met internettoegang)85,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie15,00attitudes en vaardigheden tijdens de keuzemodule

Evaluatie: voorwaarden

De student dient de opdrachten voor permanente evaluatie tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.
Gezien voortdurend gewerkt wordt met projecten en groepswerken is aanwezigheid in de les verplicht. Elke afwezigheid dient gewettigd te worden. Bij een gewettigde afwezigheid kan de student een vervangopdracht krijgen. Het niet uitvoeren van een vervangopdracht telt als een ongewettigde afwezigheid.

Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik.

Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aangepast, correct en Aantrekkelijk ).

Evaluatie: gevolgen

Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Bij meer dan twee ongewettigde afwezigheden, kan de student niet meer beoordeeld worden voor de permanente evaluatie.

In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student 0 voor deze opdracht.

Onderwijsvormen

 • W- Demonstratie
 • W- Excursie
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Zelfstudie
 • W- Begeleidingssessie
 • W- Practicum
 • W- Groepsopdracht
 • O-Projectonderwijs

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1).