Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1150 Specifieke leerbehoeften LKO11865/1284/1819/1/72
Studiegids

63EDU1150 Specifieke leerbehoeften LKO

11865/1284/1819/1/72
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LKO - Keuzemodule 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Hendrikx An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie50,00 uren

Eindcompetenties

Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen NVT
OmschrijvingCategorie
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen NVT
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen. NVT
OmschrijvingCategorie
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen. NVT
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen. NVT
OmschrijvingCategorie
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen. NVT
Opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs creëert een aangenaam en uitdagend speel-, leer- en leefklimaat in de klas en op school, met oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het fysieke welzijn van de klasgroep en de individuele kleuter. Hij hanteert een zorgbrede aanpak en speelt positief in op de sociale, culturele en talige diversiteit binnen de klasgroep. Hij bevordert emancipatie, individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie. Dit alles vanuit een empathische houding.ALG,BG,BS
Innovator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs pakt uitdagingen uit de praktijk onderzoekend aan. Hij verbetert en innoveert de eigen (klas)praktijk vanuit kritische reflectie over zijn eigen functioneren, maatschappelijke ontwikkelingen, relevante theoretische denkkaders en inzichten uit onderwijsonderzoek .ALG,BG,BS
Lid van het schoolteam ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs werkt teamgericht en neemt in het schoolteam mee de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het schoolbeleid. Hij erkent de meerwaarde van het team om te leren van en met elkaar.ALG,BG,BS
Lid van de onderwijsgemeenschap ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs volgt de onderwijsactualiteit en neemt deel aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema’s en over het beroep van de leraar en zijn plaats in de samenleving, ook in internationaal perspectief.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Rol 2 De leraar als opvoeder
De student kan:
Alle kinderen vanuit een waarderend en emancipatorisch perspectief benaderen.
Een zorgbrede aanpak hanteren vanuit een breed en waarderend beeld.
Samen met de mentor, collega’s, deskundigen initiatieven nemen om een inclusieve leeromgeving te creëren zodat alle kinderen gelijkwaardig kunnen participeren.
Een aangenaam en uitdagend speel-, leer- en leefklimaat in de klas (/school) creëren, met oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het fysieke welzijn van de klasgroep en/of de individuele kleuter.
De emotionele, sociale en cognitieve sterktes en noden identificeren op basis van observaties en gesprekken met kinderen, opvoeders en collega’s, en kan positief inspelen op de aanwezige sociale, culturele en talige diversiteit.
De student toont hierbij een empathische houding.

Rol 5 De leraar als innovator
De student kan:
Uitdagingen uit de praktijk onderzoekend aanpakken, met oog op verbetering en innovatie van de eigen (klas)praktijk en vanuit kritische reflectie op zijn eigen functioneren, maatschappelijke ontwikkelingen, relevante theoretische denkkaders en inzichten uit onderwijsonderzoek.
Bestaande initiatieven (uit andere scholen, externe partners) evalueren op hun toepasbaarheid in de eigen context en aanpassingen voorstellen om een kwaliteitsvolle transfer van goede praktijken mogelijk te maken.
Zijn (didactisch) handelen vanuit kritische reflectie systematisch aanpakken om een maximaal welbevinden en betrokkenheid van alle kinderen te realiseren in een inclusieve leeromgeving.

Rol 7 De leraar als lid van het schoolteam
De student kan:
Binnen het (school)team overleggen en samenwerken.
In overleg met de mentor / het team voor een logische opbouw van taken doorheen de stageweken zorgen: geleidelijke afname van observatie en geleidelijke toename van actief lesgeven. Om deze logische opbouw vorm te geven, past de student verschillende vormen van co-teaching toe.
De eigen pedagogische en didactische opdracht en de aanpak in het team bespreekbaar maken en openstaan voor feedback en voor het leren van de aanpak van anderen.
Onderhandelen en groepsbeslissingen aanvaarden om tot een gezamenlijk resultaat of oplossing te komen.
Gemaakte afspraken nakomen.
Kritiek aanvaarden en hiermee constructief omgaan.
Op een respectvolle manier omgaan met vertrouwelijke informatie over kinderen, ouders en collega’s.

ROL 9: Onderwijsactualiteit en maatschappelijke debat over onderwijskundige thema’s en over het beroep van de leraar
De student kan in dialoog gaan over het beroep leraar, rekening houdend met de invulling van zijn taak als leerkracht binnen de zelf gekozen stagecontext. Hij kan hierbij verwijzen naar de onderwijsactualiteit, meer bepaald de visie op inclusie.

Attitudes
De student is leergierig en wil bijleren, hij staat open voor nieuwe ervaringen, en neemt zijn verantwoordelijkheid in een team.

Leerinhouden

Inclusief onderwijs (aansluiting Zorg in de klas)

Actualiteit (leer)zorg in Vlaanderen

Specifieke doelgroepen (o.a. ASS, gedragsmoeilijkheden, ...): kenmerken, specifieke aanpak, bestaande methodieken en materialen, getuigenis/gastspreker/bezoek

Gemedieerde leerervaring in functie van kwaliteitsvolle gesprekken en denkstimulering en stimuleren van denkvaardigheden (gedachtegoed Feuerstein)

Internationale ervaring/uitwisseling Nederland met als centraal topic inclusie

Stage-ervaring (bijv. buitengewoon basisonderwijs, leerkracht M-team, ziekenhuisschool, zorgcoördinator reguliere school)


Blended learning:

Contacturen op de stageplaats, voorbereiding stage

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariindividuele opdracht40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaristage-evaluatie60,00

Evaluatie: voorwaarden

De student is verplicht om de voorziene stage-uren en de presentatie te doen.

Evaluatie: gevolgen

Indien de student de voorziene stage-uren niet of onvolledig doet en/of de presentatie niet doet, behaalt hij een nul voor dit examenonderdeel.

Onderwijsvormen

 • O- Blended learning
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Gastcollege
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- Microteaching
 • W- Discussie

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1).