Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
61LSO1070 RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 14683/1287/1819/1/12
Studiegids

61LSO1070 RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 1

4683/1287/1819/1/12
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Facultatief opleidingsonderdeel
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Hermans Theo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Contacturen

Werkcollege20,00 uren

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG
Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalenALG,BS
Doelstellingen kiezen en formuleren ALG,BG,BS
Een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroepALG,BG,BS
Omgaan met de diversiteit van de leergroep ALG,BG,BS
Leraar als opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
In overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op schoolALG,BG,BS
De emancipatie van de leerlingen bevorderen ALG,BG,BS
Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden ALG,BG,BS
Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context ALG,BG,BS
Adequaat omgaan met leerlingen in sociaalemotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden ALG,BG,BS
De fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen ALG,BG,BS
Leraar als inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen ALG,BG,BS
Leraar als innovator + onderzoeker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen ALG,BG,BS
Leraar als partner ouders/verzorgers ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Zich informeren over en discreet omgaan met gegevens over de leerling ALG,BG,BS
Leraar als lid van een schoolteam ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken ALG,BG,BS
Leraar als partner van externen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
In overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden ALG,BG,BS
In overleg met collega's, contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaal-culturele sector ALG,BG,BS
Leraar als lid van onderwijsgemeenschap ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Deelnemen aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema's ALG,BG,BS
Dialogeren over het beroep van leraar en zijn plaats in de samenleving ALG,BG,BS
Leraar als cultuurparticipant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: sociaal-politiek, sociaal-economisch, levensbeschouwelijk, cultureel-esthetisch en cultureel-wetenschappelijk ALG,BG,BS

Doelstellingen

1. De student kan de eigenheid aantonen van het mensbeeld in de joods-christelijke openbaring.

2. De student kan nadenken over het christelijk geloof rekening houdend met de multireligieuze en pluralistische context waarbinnen leerkrachten hun leerlingen begeleiden.

3. De student kan een pedagogische interpretatie geven van de Abraham-cyclus in Genesis.

4. De student kan een inhoudelijke meerwaarde bieden aan de leerlingen wanneer het onderwerp "geloof" ter sprake komt in zijn vak.

5. De student kan teksten uit de joods-christelijke openbaring confronteren met kunst.

6. De student kan een begrijpelijke, aangepaste, correcte en aantrekkelijke mondelinge en schriftelijke taal hanteren.


Leerinhouden

Thema 1: Geloven in de mens. Een pedagogische en gelovige grondhouding confronteert de student vanuit fragmenten uit Bijbel, literatuur, filosofie, hedendaagse muziek en film met het niet-evidente van de mens als Mens: iemand die zijn leven lukt door in zijn onvervreemdbare waardigheid te leven voor de anderen. Een Bijbelse reflectie verheldert hoe de goddelijke oorsprong van dit waardig leven voor de anderen in de joods-christelijke traditie wordt begrepen. Het geloof in de Godmens Christus is voor de christenen de sleutel om dit “leven als Mens door leven te geven” te verstaan en in praktijk te brengen.

Thema 2: Geloven: je ziet wat je niet ziet doet de student nadenken over geloven als over een manier van kijken. De student staat stil bij de rol van het onzichtbare in het leven van elke dag en in het klasgebeuren. Filmfragmenten en opdrachten bieden de kans het fascinerende van het onzichtbare op het spoor te komen en waar te nemen als een uitdaging voor wie onderwijst. Het belang van empathische en holistische alertheid als basisattitudes wordt duidelijker.

Thema 3: Geloven: van iets en iemand naar een uniek Iemand. Monotheïsme: Abraham en de unieke God. Met thema 3 besteedt RZL 1 uitdrukkelijk aandacht aan de multireligieuze context waarbinnen leerkrachten actief zijn (cfr. RZL 1 / Doelstellingen / 1). In Vlaanderen wordt de godsdienstige horizon van de leerlingen voornamelijk bepaald door de drie monotheïstische godsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam. Het geloof in één God brengen ze alle drie in verband met de figuur van Abraham. De student exploreert de Abraham-cyclus in het Bijbelboek Genesis hoofdstukken 12-25. Hij ontdekt hoe Abraham inspiratiebron is voor schilderkunst en poëzie. Er wordt stilgestaan bij de plaats van het offer van Abraham in de joodse, christelijke en islamitische eredienst.

Thema 4: Geloven in het “leer-kracht” zijn voor de leerling. Wat zijn religie, zingeving of levensbeschouwing ook is, vanuit zijn professioneel bezig zijn gelooft de leerkracht in de groei van de leerling en is hij voor deze groei bereidt niet alleen zijn kennis maar ook zichzelf te investeren. Thema 4 biedt de student denkstof om de eigen diepere motivatie beter in het vizier te krijgen.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodemondeling gesloten boek examen100,00(resultaat in juni)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

LESSEN
De student dient in elke les aanwezig te zijn en elke afwezigheid te wettigen.

INLEVEREN INDIVIDUEEL WERKSTUK
De student dient het werkstuk tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.TAALGEBRUIK

Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom wordt bij elke evaluatie rekening gehouden met het taalgebruik van de student.

Evaluatie: gevolgen

LESSEN
Indien de student twee lessen ongewettigd afwezig is, kan hij geen examen afleggen.

INLEVEREN INDIVIDUEEL WERKSTUK
In geval van niet of laattijdig inleveren van het werkstuk, ontvangt de student 0 voor dit examendeel.

TAALGEBRUIK

Het taalgebruik wordt geëvalueerd volgens de BACA-normen: Begrijpelijk, Aangepast, Correct en Aantrekkelijk. Voldoet de (mondelinge en/of schriftelijke) taal niet aan de normen, dan verliest de student maximum 10% van de punten.


Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Leertaak
 • W- Presentatie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.