Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63LSO1070 RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 34674/1287/1819/1/94
Studiegids

63LSO1070 RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 3

4674/1287/1819/1/94
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Hermans Theo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

 1. Dirk DE BOE, Bernard LERNOUT, Pieter SPRANGERS, Edushock. Breinoptimizer voor leren in de toekomst, Lannoo Campus/ Scriptum, 2011.
 2. Patrick LATEUR, De Regel van Benedictus, Lannoo, 2010.
 3. Rick TIMMERMANS, Hunkeren naar rust, Ten Have, 2012

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk10,00 uren
Werkcollege10,00 uren

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG
Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalenALG,BS
Doelstellingen kiezen en formuleren ALG,BG,BS
Een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroepALG,BG,BS
In overleg met collega’s deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de schoolALG,BG,BS
Het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met en gericht inspelen op de diverse persoonlijke en maatschappelijke taalachtergronden van de leerlingen ALG,BG,BS
Omgaan met de diversiteit van de leergroep ALG,BG,BS
Leraar als opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
In overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op schoolALG,BG,BS
De emancipatie van de leerlingen bevorderen ALG,BG,BS
Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden ALG,BG,BS
Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context ALG,BG,BS
Adequaat omgaan met leerlingen in sociaalemotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden ALG,BG,BS
De fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen ALG,BG,BS
Communiceren met leerlingen met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties ALG,BG,BS
Leraar als innovator + onderzoeker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen ALG,BG,BS
Leraar als partner ouders/verzorgers ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Zich informeren over en discreet omgaan met gegevens over de leerling ALG,BG,BS
Met ouders of verzorgers dialogeren over opvoeding en onderwijs ALG,BS
Leraar als lid van een schoolteam ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Overleggen en samenwerken binnen het schoolteam ALG,BG,BS
De eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken ALG,BG,BS
Leraar als partner van externen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
In overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden ALG,BG,BS
Met de hulp van collega's de nodige relaties met organisaties initiëren, uitbouwen en onderhouden en samenwerken met actoren op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs ALG,BG,BS
In overleg met collega's, contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaal-culturele sector ALG,BG,BS
In Standaardnederlands adequaat in interactie treden met medewerkers van onderwijsbetrokken initiatieven en van stage- of tewerkstellingsplaatsen ALG,BS
Leraar als lid van onderwijsgemeenschap ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Deelnemen aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema's ALG,BG,BS
Dialogeren over het beroep van leraar en zijn plaats in de samenleving ALG,BG,BS
Leraar als cultuurparticipant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: sociaal-politiek, sociaal-economisch, levensbeschouwelijk, cultureel-esthetisch en cultureel-wetenschappelijk ALG,BG,BS

Doelstellingen

1. De student kan vanuit de leerstof inzichten aanbrengen over zelfopvoeding en over begeleiding van leerlingen.
2. De student kan het verband leggen tussen geloven als leerproces en het levenslang leren van een leerkracht.
3. De student kan zich een mening vormen over zijn verantwoordelijkheid als leerkracht in een geglobaliseerde en snel veranderende wereld.
4. De student kan, vanuit de bestudeerde christelijke teksten, de gevonden spirituele inspiratie voor het onderwijzen verwoorden.
5. De student kan een begrijpelijke, aangepaste, correcte en aantrekkelijke mondelinge en schriftelijke taal hanteren.

Leerinhouden

 
Een anthologie van teksten stimuleert de reflectie van de student over het "onderwijzigen" morgen.

Voor de leerkracht relevante thema’s als: levenslang leren; globalisering/ glokalisering; geloven als een leerschool; ecologie en onderwijs; God als Leer-kracht; creatief teamwork; monnikenwijsheid voor leerkrachten; zelfkennis… worden besproken.

Film- en muziekfragmenten helpen de student de lesinhoud breder te plaatsen.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodemondeling gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariindividuele opdracht20,00Het cijfer van de eerste examenkans wordt overgedragen naar de tweede examenkans

Evaluatie: voorwaarden

LESSEN
De student dient in elke les aanwezig te zijn en elke afwezigheid te wettigen.

INLEVEREN INDIVIDUEEL WERKSTUK
De student dient het werkstuk tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

TAALGEBRUIK
Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom wordt bij elke evaluatie rekening gehouden met het taalgebruik van de student.

Evaluatie: gevolgen

LESSEN
Indien de student twee lessen ongewettigd afwezig is, kan hij geen examen afleggen.

INLEVEREN INDIVIDUEEL WERKSTUK
In geval van niet of laattijdig inleveren van het werkstuk, ontvangt de student 0 voor dit examendeel.

TAALGEBRUIK
Het taalgebruik wordt geëvalueerd volgens de BACA-normen: Begrijpelijk, Aangepast, Correct en Aantrekkelijk. Voldoet de (mondelinge en/of schriftelijke) taal niet aan de normen, dan verliest de student maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Leertaak
 • W- Presentatie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.