Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1190 Fitness-instructeur11957/1287/1819/1/75
Studiegids

63EDU1190 Fitness-instructeur

11957/1287/1819/1/75
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3LSO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Gilis Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

• Online studiemateriaal op blackboard
• Extra literatuur en artikels omtrent fitness/trainingsleer op blackboard
• Uitleg over opdrachten en stages op blackboard

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie50,00 uren

Begincompetenties

Studenten die de richting bewegingsrecreatie niet volgen kunnen de keuzemodule fitness volgen, maar komen niet in aanmerking om het VTS-diploma trainer B te halen. Voor deze studenten is basiskennis van trainingsleer, voedingsleer, testen van het fysieke prestatievermogen, anatomie en fysiologie is sterk aangeraden.Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG
Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalenALG,BS
Doelstellingen kiezen en formuleren ALG,BG,BS
De leerinhouden en leerervaringen selecteren ALG,BG,BS
Individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassenALG,BG,BS
Een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroepALG,BG,BS
Observatie en evaluatie voorbereiden, individueel en indien nodig in teamALG,BG,BS
Proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatieALG,BG,BS
Omgaan met de diversiteit van de leergroep ALG,BG,BS
Leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek ALG,BG,BS
Leraar als opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen ALG,BG,BS
Leraar als inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, en die verbreden en verdiepen ALG,BS
Leraar als organisator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Een gestructureerd werkklimaat bevorderen ALG,BG,BS
Op correcte wijze administratieve taken uitvoerenALG,BS
Een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen ALG,BS

Doelstellingen

Specifieke competenties

 1. De student doet ervaring op in specifieke en actuele toepassingen in fitness 
 2. De student heeft kennis van marketing en management van een fitnesscentrum
 3. De student verbetert zijn eigen kennis en praktische vaardigheden rond verschillende toepassingen binnen fitness in functie van het geven van goede demonstraties, het maken van een foutenanalyse en het geven van feedback
 4. De student kan trainingsplannen opstellen die aangepast zijn aan de noden van de sporter vanuit verschillende en vakoverschrijdende invalshoeken
 5. De student kan mensen aan de hand van doelgerichte en specifieke strategieën mensen aanzetten tot een gezonde levensstijl

IIC-Competenties

 1. Openheid, herkenning en respect: zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen
 2. Interculturele en internationale curiositeit en goesting: (blijvend) nieuwe interculturele en internationale ervaringen willen aangaan en interculturele en internationale kennis willen opdoen.
 3. Interculturele en internationale kennis: interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten.
 4. Weerbaarheid: bij interculturele interactie kunnen omgaan met confrontaties en botsingen, en in samenwerking tot een oplossing komen.
 5. Flexibiliteit: zich (professionele) handelingswijzen eigen maken die passen binnen internationale en interculturele contexten, als professional en ook als burger.
 6. Communicatieve vaardigheid: verschillende communicatiestijlen en talen hanteren om efficiënt en respectvol te communiceren in een interculturele en internationale context, als professional en ook als burger.
 7. Kritisch bewustzijn: het eigen handelen bijsturen op basis van kritische reflectie.
 8. Multiperspectiviteit: verschillende referentiekaders hanteren; verschillende denk- en handelingswijzen die eigen zijn aan een cultuur incorporeren. Hiermee rekening houdend effectief handelen in dagelijkse en professionele situaties.

Leerinhouden

 • De studenten verdiepen zich binnen krachttraining en cardio training in functie van verschillende doelgroepen en vanuit specifieke doelstellingen.
 • De studenten kunnen zelf testen formuleren en uitvoeren in functie van specifieke doelgroepen en doelstellingen.
 • De studenten kunnen oefenprogramma’s op maat maken
 • Kunnen fitnessbeoefenaars coachen en begeleiden om veilige te sporten en te oefenen
 • Kunnen mensen aanzetten tot een gezonde levensstijl
 • De studenten volgen actuele trends op binnen fitness en gezondheid
 • De studenten kunnen een blessurepreventieprogramma opstellen
 • De studenten doen 40 uur stage in een erkend fitness centrum en volgen minstens 4 cases op
 • De studenten volgen minstens 1 nascholing rond fitness

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junimondeling gesloten boek examen50,00
juniportfolio30,00
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie20,00(resultaat in juni)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen50,00
aug/septportfolio30,00
aug/septindividuele opdracht20,00

Evaluatie: voorwaarden

Je kan enkel slagen voor dit opleidingsonderdeel indien je aan elk examenonderdeel deelneemt.

Evaluatie: gevolgen

In geval van niet-deelname aan een examenonderdeel krijgt de student een OD (=onvolledige deelname) voor dit opleidingsonderdeel

In geval van een gewettigde afwezigheid tijdens een examen, wordt er een inhaalexamen gepland. Enkel mits een goedgekeurde aanvraag tot inhaalexamen.
In geval van gewettigde afwezigheid tijden een examen, komt de student niet in aanmerking voor een cijfer op dit examendeel.

Het niet tijdig inleveren van de individuele opdracht = 0.

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • W- Individuele opdracht
 • W- Portfolio
 • W- Practicum
 • W- Stage
 • W- Gastcollege
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1).