Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1080 Cultuureducator11661/1287/1819/1/02
Studiegids

63EDU1080 Cultuureducator

11661/1287/1819/1/02
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3LSO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Wijnen Sarina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Het boek 'Kunst- en erfgoededucatie. Theorie en praktijk' door Vzw Mooss raden we aan, maar aankoop is niet verplicht voor studenten van de keuzemodule. Te koop bij uitgeverij Acco via https://www.acco.be/nl-be/items/9789033489389/Kunst--en-erfgoededucatie

Verder studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via Blackboard.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie50,00 uren

Begincompetenties

Studenten kunnen in het 3e jaar van PXL-Education vrij kiezen tussen de keuzemodules, maar studenten LSO die PKV als hoofdvak hebben, mogen deze module niet nemen omdat er te veel overlappingen zijn (zij kunnen immers zo doorstromen naar het postgraduaat met vrijstellingen voor module A+B). Interesse in kunst en cultuur is wel aangewezen.

Er wordt verwacht dat deelnemers de Nederlandse taal goed beheersen.
Een minimale kennis van het Engels is gewenst.

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG
Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalenALG,BS
De leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteitenALG,BG,BS
Aangepaste werkvormen en groeperingsvormen bepalen ALG,BG,BS
Individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassenALG,BG,BS
Observatie en evaluatie voorbereiden, individueel en indien nodig in teamALG,BG,BS
Proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatieALG,BG,BS
Omgaan met de diversiteit van de leergroep ALG,BG,BS
Leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek ALG,BG,BS
Leraar als opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden ALG,BG,BS
Leraar als inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, en die verbreden en verdiepen ALG,BS
De verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwendenALG,BS
Leraar als organisator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Op correcte wijze administratieve taken uitvoerenALG,BS
Leraar als innovator + onderzoeker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Vernieuwende elementen en resultaten van onderwijsontwikkelingswerk aanwenden en aanbrengen ALG,BG,BS
Het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen ALG,BG,BS
Leraar als partner van externen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
In overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden ALG,BG,BS
In overleg met collega's, contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaal-culturele sector ALG,BG,BS
In Standaardnederlands adequaat in interactie treden met medewerkers van onderwijsbetrokken initiatieven en van stage- of tewerkstellingsplaatsen ALG,BS
Leraar als cultuurparticipant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: sociaal-politiek, sociaal-economisch, levensbeschouwelijk, cultureel-esthetisch en cultureel-wetenschappelijk ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan een brede waaier van werkvormen, verbonden aan een doelgroep, onderscheiden en op waarde beoordelen (voor- en nadelen).

De student kan goede praktijkvoorbeelden analyseren op basis van theoretische kaders en hierover nadenken.

Leerinhouden

Theorie rond cultuureducatie (luiken: kunst-, media- en erfgoed, als doel en als middel) - o.a. Cultuur in de Spiegel

Educatieve werkvormen en instrumenten in het kader een culturele activiteit, gerelateerd aan een doelgroep (rondleiding, workshop, kijkwijzer, ....) - good practices worden geanalyseerd

Cultuurparticipatie (ook actualiteit);

Uitwerken cultuureducatief concept (+ presenteren).

Begeleiding

Ondersteuning bij het uitwerken van werkstukken, taken en presentaties via mail en Blackboard.
Gerichte begeleiding bij de stage door de docent in semester 2 (naast bovenstaande kanalen ook via EPOS).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling30,00cultuureducatief concept (uitgeschreven én gepresenteerd op het einde van het eerste semester) (resultaat in juni)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht30,00cultuureducatief concept (na feedback van lector ofwel vanaf 0 beginnen of herwerken indien hiervoor toestemming wordt gegeven)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeindividuele opdracht40,00stage + stageportfolio (in te leveren binnen de 2 weken na afloop van de stage) + evaluatie mentor (resultaat in juni)
Buiten de examenperiodeindividuele opdracht30,00Permanente evaluatie - zie Blackboard voor een overzicht van de opdrachten. Het behaalde cijfer op dit examendeel in de eerste zittijd wordt overgenomen in de tweede zittijd. (resultaat in juni)

Evaluatie: voorwaarden

De aanwezigheid van de student is vereist tijdens alle werksessies (=lesmomenten). Elke afwezigheid moet gewettigd worden. N.B. de studenten worden afhankelijk van de klasgrootte in groepjes ingedeeld om opdrachten uit te werken en dienen dus ook samen te werken met elkaar, maar de evaluatie gebeurt individueel.

De student dient elke taak (werkstuk, opdracht,...) tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard (respecteren van deadlines).

Indien een student ziek is tijdens een stagemoment, dient dit direct te worden gemeld bij de stageplaats én de lector. De gemiste tijd dient te worden ingehaald.

Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we daarvoor de BACA-normen; je
taal moet Begrijpelijk, Aangepast, Correct en Aantrekkelijk zijn.


IIC-Competenties
1.Openheid, herkenning en respect: zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen
2.Interculturele en internationale curiositeit en goesting: (blijvend) nieuwe interculturele en internationale ervaringen willen aangaan en interculturele en internationale kennis willen opdoen.
5.Flexibiliteit: zich (professionele) handelingswijzen eigen maken die passen binnen internationale en interculturele contexten, als professional en ook als burger.
6.Communicatieve vaardigheid: verschillende communicatiestijlen en talen hanteren om efficiënt en respectvol te communiceren in een interculturele en internationale context, als professional en ook als burger.
8.Multiperspectiviteit: verschillende referentiekaders hanteren; verschillende denk- en handelingswijzen die eigen zijn aan een cultuur incorporeren. Hiermee rekening houdend effectief handelen in dagelijkse en professionele situaties.

Evaluatie: gevolgen

Studenten die gewettigd afwezig zijn tijdens de werksessies, krijgen in samenspraak met hun groepsleden en docent een alternatieve taak. Wie meer dan drie keer gewettigd afwezig is, kan niet meer deelnemen aan het (groeps)project en bijgevolg ook niet meer slagen voor dit examenonderdeel. Studenten die meer dan 1 keer ongewettigd afwezig zijn, kunnen niet slagen voor dit examenonderdeel.Studenten die deadlines voor het posten van opdrachten / taken niet respecteren, krijgen hiervoor een 0. Wanneer men in groep verantwoordelijk is voor het posten van een opdracht, krijgt de hele groep een 0 in geval van laattijdigheid.Voldoet je (mondelinge en/of schriftelijke) taal niet aan de normen, dan verlies je maximum 10% van de punten.


De stagebeoordeling gebeurt apart via EPOS o.b.v. stageportfolio + eventueel plaatsbezoek + evaluatie van de mentor. Bij attitudeproblemen worden deze gemeld in EPOS. Bij meerdere problemen kan de stage stopgezet worden.

Onderwijsvormen

 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- Begeleidingssessie
 • W- Demonstratie
 • W- Excursie
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Gastcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Klasgesprek
 • W- Leergesprek
 • W- Leertaak
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Portfolio
 • W- Project
 • W- Presentatie
 • W- Seminarie
 • W- Spelvormen
 • W- Stage
 • W- Werkcollege
 • W- Veldwerk
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1).