Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1090 Diversiteitscoach11662/1287/1819/1/36
Studiegids

63EDU1090 Diversiteitscoach

11662/1287/1819/1/36
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3LSO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Dirix Jo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Ondersteunende materialen aanwezig op blackboard.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie50,00 uren

Begincompetenties

Je hebt een open, kritische blik en houding.
Je hebt interesse in diversiteit, cultuuruitingen en cultuurbelevingen en je wil hier actief mee aan de slag.
Je toont initiatief, respect en openheid in je communicatie met anderen. 

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG
Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalenALG,BS
Doelstellingen kiezen en formuleren ALG,BG,BS
De leerinhouden en leerervaringen selecteren ALG,BG,BS
De leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteitenALG,BG,BS
Aangepaste werkvormen en groeperingsvormen bepalen ALG,BG,BS
Individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassenALG,BG,BS
Een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroepALG,BG,BS
Proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatieALG,BG,BS
Het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met en gericht inspelen op de diverse persoonlijke en maatschappelijke taalachtergronden van de leerlingen ALG,BG,BS
Omgaan met de diversiteit van de leergroep ALG,BG,BS
Leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek ALG,BG,BS
Leraar als opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
In overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op schoolALG,BG,BS
De emancipatie van de leerlingen bevorderen ALG,BG,BS
Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden ALG,BG,BS
Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context ALG,BG,BS
Adequaat omgaan met leerlingen in sociaalemotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden ALG,BG,BS
Leraar als organisator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Een gestructureerd werkklimaat bevorderen ALG,BG,BS
Een soepel en efficiënt les- en dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit het oogpunt van de leerkracht en de leerlingenALG,BS
Op correcte wijze administratieve taken uitvoerenALG,BS
Leraar als innovator + onderzoeker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen ALG,BG,BS
Leraar als partner van externen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
In Standaardnederlands adequaat in interactie treden met medewerkers van onderwijsbetrokken initiatieven en van stage- of tewerkstellingsplaatsen ALG,BS

Doelstellingen

De student heeft inzicht in wat diversiteit is (historisch, socio-economisch, cultureel, demografisch, ecologisch, biologisch,...)

De student kan eigen systemen en perspectieven kritisch benaderen, in vraag stellen, verbreden en verdiepen.
De student kan adequaat communiceren in een context waar diversiteit centraal staat.
De student kan op een correcte manier communiceren op de stageplek.
De student kan zelfstandig en met de nodige verantwoordelijkheidszin functioneren.
De student kan op een efficiënte en gemotiveerde manier samenwerken met medestudenten en externen.
De student kan zijn/haar diversiteitsbewustzijn verbreden en verdiepen en op een adequate, respectvolle manier omgaan met gelijkenissen en verschillen.
De student kan verantwoordelijkheid nemen, creativiteit en kritische (zelf)reflectie hanteren.


IIC-Competenties:

1. Openheid, herkenning en respect: zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen
2. Weerbaarheid: bij interactie kunnen omgaan met confrontaties en botsingen, en in samenwerking tot een oplossing komen.
5. Flexibiliteit: zich (professionele) handelingswijzen eigen maken die passen binnen contexten waar diversiteit centraal staat.
6. Communicatieve vaardigheid: verschillende communicatiestijlen hanteren om efficiënt en respectvol te communiceren in een diverse context.
7. Kritisch bewustzijn: het eigen handelen bijsturen op basis van kritische reflectie.
8. Multiperspectiviteit: verschillende referentiekaders hanteren; verschillende denk- en handelingswijzen incorporeren.

Leerinhouden

Een brede kijk op diversiteit + toepassing op actualiteit
- Wat?
- Diversiteit in de klas
- Omgaan met diversiteit
- Multiculturaliteit: elke klas is een multi klas
- Systeemdenken: elke leerling en leerkracht brengt zijn/haar familiesysteem mee naar de klas/school(systeem)
- Positief identificeren en groepsbinding en samenhorigheid bevorderen in de klas.

De werking van stereotypen, vooroordelen en discriminatie + toepassing op actualiteit
- Begripsverkenning
- Toepassing en herkenning bij jezelf en in de samenleving (directe manifestaties en indirecte manifestaties)
- Hoe een anti-discriminatietraining opzetten

Geweldloze communicatie als basishouding in communicatie + toepassing op actualiteit
- Intro: principes en meerwaarde
- GC om inzicht te krijgen in jouw manier van communiceren en je eigen reacties beter te leren begrijpen
- GC toegepast in je onmiddellijke omgeving (lief, familie, vrienden)
- GC toegepast om conflicten te vermijden
- GC toegepast om conflicten op te lossen
- GC toegepast als leraar naar leerlingen
- GC toegepast tijdens vergaderingen, contacten met ouders, …

Een blik op onze kijk naar cultuur
- Componenten van cultuur
- Een kritische blik op begrippen als ‘Nationale cultuur’, ‘subcultuur’, ‘hoofdcultuur’, …
- Consistentie in conceptualisering
- Tips rond beeldvorming en criteria voor goede leermiddelen.


Stage:
School/instantie,... met divers aanbod m.b.t. inburgering en integratie, diversiteitsbeleid, …

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariindividuele opdracht10,00
januarischriftelijk gesloten boek examen40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen40,00
aug/septindividuele opdracht10,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodestage-evaluatie50,00Punt in juni

Evaluatie: voorwaarden

Verplichte aanwezigheid tijdens lessen semester 1.
Afwezigheid kan gestaafd worden met geldig doktersattest.

Evaluatie: gevolgen

Indien gewettigd afwezig, zelf leerstof inhalen en/of individuele opdracht.
Indien ongewettigd afwezig, geen herkansing voor de individuele opdracht.

Onderwijsvormen

 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Groepsopdracht
 • W- Stage

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1).