Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1070 ICT-coördinator11660/1287/1819/1/65
Studiegids

63EDU1070 ICT-coördinator

11660/1287/1819/1/65
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3LSO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Vandenhoudt Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Tijdens stageperiodes kunnen er onkosten zijn op vlak van drukwerk of aankoop van didactisch materiaal. Deze kosten zijn afhankelijk van de situatie (gebruik van een handboek, afspraken over kopiëren op de stageplaats, groepsgrootte, lesonderwerp, …).

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Kleppen dicht!: effectief leren met ICTVerplicht€ 25,95
 • Auteur: Van Slobbe P. - M. Van Ast
 • Uitgever: Pica
 • ISBN-nr: 978-94-918-0662-9
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie50,00 uren

Begincompetenties

De student heeft een gezonde interesse voor ICT in het onderwijs en is hierin leergierig.
Er is verder geen vereiste voorkennis of opleiding noodzakelijk.

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG
Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteitenALG,BG,BS
Aangepaste werkvormen en groeperingsvormen bepalen ALG,BG,BS
Individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassenALG,BG,BS
Leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek ALG,BG,BS
Leraar als opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context ALG,BG,BS
Leraar als innovator + onderzoeker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Vernieuwende elementen en resultaten van onderwijsontwikkelingswerk aanwenden en aanbrengen ALG,BG,BS
Kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek en van vakdidactisch en vakinhoudelijk onderzoek ALG,BS
Leraar als lid van een schoolteam ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Overleggen en samenwerken binnen het schoolteam ALG,BG,BS
Binnen het team zowel vakspecifiek als vakoverschrijdend over een taakverdeling overleggen en de afspraken naleven ALG,BG,BS
De eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken ALG,BG,BS
In Standaardnederlands adequaat in interactie treden met alle leden van het schoolteam ALG,BG,BS
Leraar als lid van onderwijsgemeenschap ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Deelnemen aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema's ALG,BG,BS

Doelstellingen

Theorie:
De student krijgt a.d.h.v. onderzoeksresultaten en kaders zicht op de pedagogische ICT-coördinatie in het onderwijs over volgende topics:

 • De rol/taak van de ICT-coördinator
 • ICT in de school, een stand van zaken
 • ICT-implementatie in het onderwijs
 • Nieuwe leeractiviteiten dankzij ICT
 • ICT voor de leraar
 • ICT in de klas
 • Elektronische leeromgevingen, sociale media, apps, ...

Praktijk:

De student loopt stage bij een ICT-coördinator of -verantwoordelijke die instaat voor de pedagogische implementatie van ICT op school en in de klas (kan ook in een bedrijf zijn). Tijdens deze stage past de student de theorie toe in de praktijk.

Leerinhouden

 • De rol/taak van de ICT-coördinator
 • ICT in de school, een stand van zaken
 • ICT-implementatie in het onderwijs
 • Nieuwe leeractiviteiten dankzij ICT
 • ICT voor de leraar
 • ICT in de klas
 • Elektronische leeromgevingen, sociale media, apps, ...

Begeleiding

 • Feedback op vraag tijdens de werkcolleges en op afstand.
 • De student kan via e-mail steeds terecht bij de lector voor vragen of om een afspraak te maken.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling50,00Deze groepsopdracht met doelen en evaluatiecriteria staat uitgeschreven op Blackboard. (resultaat in juni)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht50,00Deze individuele opdracht staat uitgeschreven op Blackboard.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodestage-evaluatie50,00(resultaat in juni)

Evaluatie: voorwaarden

- elke afwezigheid tijdens de stage moet gewettigd worden;
- elke activiteit moet tijdig en correct geregistreerd worden op EPOS;
- de student moet zich houden aan het reglement didactische praktijk;

- alle opdrachten in het kader van de keuzemodule moeten tijdig ingediend worden volgens de richtlijnen die vermeld worden op Blackboard;
- de student kan enkel slagen voor het volledige opleidingsonderdeel indien hij aan elk examenonderdeel heeft deelgenomen.

Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we daarvoor de BACA-normen; je taal moet Begrijpelijk, Aangepast, Correct en Aantrekkelijk zijn.

Evaluatie: gevolgen

- Bij een gewettigde afwezigheid kan de student een vervangopdracht krijgen. Het niet uitvoeren van een vervangopdracht telt als een ongewettigde afwezigheid;
- in geval van niet of te laat inleveren van een opdracht krijgt de student een 0 voor deze opdracht;
- activiteiten/stages die niet tijdig in EPOS geregistreerd werden, tellen niet mee in het totaal aantal stage-uren en worden dus beschouwd als ‘niet gepresteerd’;
- bij een gewettigde afwezigheid moet de student inhaaluren proberen te regelen op de stageplaats. Indien dit niet meer mogelijk is en mits toestemming van het opleidingshoofd (na overleg met de betrokken lectoren) kan de student ook een vervangopdracht krijgen. Het niet uitvoeren van die vervangopdracht telt als een ongewettigde afwezigheid;
- als de student niet heeft deelgenomen aan een examenonderdeel krijgt hij op het rapport een vermelding OD (= onvolledige deelname) voor het opleidingsonderdeel. Indien aan geen enkel onderdeel wordt deelgenomen krijgt de student een nul.

Voldoet je (mondelinge en/of schriftelijke) taal niet aan de normen, dan verlies je maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

 • W- Werkcollege
 • W- Stage

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1).