Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1020 OKAN11655/1287/1819/1/89
Studiegids

63EDU1020 OKAN

11655/1287/1819/1/89
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3LSO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Cuypers Lieve, Rosseels Elke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Materiaal op BB.

Tijdens stageperiodes kunnen er onkosten zijn op vlak van drukwerk of aankoop van didactisch materiaal. Deze kosten zijn afhankelijk van de situatie (gebruik van een handboek, afspraken over kopiëren op de stageplaats, groepsgrootte, lesonderwerp, …)

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie50,00 uren

Begincompetenties

Je hebt een open, kritische blik en houding.
Je hebt interesse in diversiteit en je wil hiermee actief aan de slag.
Je hebt interesse in taalverwerving in een multiculturele context.
Je wil graag werken met de doelgroep basis- en/of secundair onderwijs.

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG
Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalenALG,BS
Doelstellingen kiezen en formuleren ALG,BG,BS
De leerinhouden en leerervaringen selecteren ALG,BG,BS
De leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteitenALG,BG,BS
Aangepaste werkvormen en groeperingsvormen bepalen ALG,BG,BS
Individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassenALG,BG,BS
Een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroepALG,BG,BS
Proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatieALG,BG,BS
Het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met en gericht inspelen op de diverse persoonlijke en maatschappelijke taalachtergronden van de leerlingen ALG,BG,BS
Omgaan met de diversiteit van de leergroep ALG,BG,BS
Leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek ALG,BG,BS
Leraar als opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
In overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op schoolALG,BG,BS
De emancipatie van de leerlingen bevorderen ALG,BG,BS
Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden ALG,BG,BS
Adequaat omgaan met leerlingen in sociaalemotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden ALG,BG,BS
Communiceren met leerlingen met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties ALG,BG,BS
Leraar als inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, en die verbreden en verdiepen ALG,BS
De verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwendenALG,BS
Het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen ALG,BG,BS
Leraar als organisator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Een gestructureerd werkklimaat bevorderen ALG,BG,BS
Een soepel en efficiënt les- en dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit het oogpunt van de leerkracht en de leerlingenALG,BS
Op correcte wijze administratieve taken uitvoerenALG,BS
Een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen ALG,BS
Leraar als innovator + onderzoeker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen ALG,BG,BS
Leraar als partner ouders/verzorgers ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Zich informeren over en discreet omgaan met gegevens over de leerling ALG,BG,BS
Leraar als lid van een schoolteam ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Overleggen en samenwerken binnen het schoolteam ALG,BG,BS
Binnen het team zowel vakspecifiek als vakoverschrijdend over een taakverdeling overleggen en de afspraken naleven ALG,BG,BS
In Standaardnederlands adequaat in interactie treden met alle leden van het schoolteam ALG,BG,BS
Leraar als lid van onderwijsgemeenschap ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Dialogeren over het beroep van leraar en zijn plaats in de samenleving ALG,BG,BS
Leraar als cultuurparticipant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: sociaal-politiek, sociaal-economisch, levensbeschouwelijk, cultureel-esthetisch en cultureel-wetenschappelijk ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan het theoretisch kader rond OKAN, tweedetaalverwerving en culturele diversiteit toepassen in de praktijk.

De student kan adequaat communiceren in een context waarin interculturaliteit/diversiteit centraal staat.

De student kan adequaat communiceren met leerlingen en leerkrachten op de stageplaats.

De student kan zelfstandig en met de nodige verantwoordelijkheidszin functioneren.

De student kan op een efficiënte en gemotiveerde manier samenwerken met medestudenten en externen.

De student kan zijn/haar intercultureel bewustzijn verbreden en verdiepen en op een adequate, respectvolle manier omgaan met gelijkenissen en verschillen in culturen en culturele uitingen.

De student kan verantwoordelijkheid nemen, creativiteit en kritische (zelf)reflectie hanteren.

De student kan zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen.

De student kan bij interculturele interactie  omgaan met confrontaties en botsingen, en in samenwerking tot een oplossing komen.

De student kan zich (professionele) handelingswijzen eigen maken die passen binnen internationale en interculturele contexten.
Leerinhouden

Theoretisch kader:

OKAN: definitie, geschiedenis, toelatingsvoorwaarden, …
Taalverwerving en didactiek: moedertaal versus tweede taal/meertaligheid/taalontwikkelend lesgeven
Omgaan met en inzicht in culturele verschillen: wereldbeeld, normen en waarden,…
Interculturele vaardigheden

Praktijk:

Stage in OKAN.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodestage-evaluatie100,00(resultaat in juni)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht100,00

Evaluatie: voorwaarden

- Alle opdrachten moeten volgens de richtlijnen worden ingediend.

- Bij dit opleidingsonderdeel hoort ook een stage.


Evaluatie: gevolgen

- Indien opdrachten niet volgens de richtlijnen worden ingediend, krijgt de student een nul voor de opdracht.

- Indien de student geen stage loopt, kan de student niet slagen voor de keuzemodule.

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • W- Individuele opdracht
 • W- Gastcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Intervisie
 • W- Leergesprek
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Stage

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1).