Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1140 Sportcoach11667/1287/1819/1/12
Studiegids

63EDU1140 Sportcoach

11667/1287/1819/1/12
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3LSO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Celis Sigi
Andere docenten: Gilis Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

• Online studiemateriaal op blackboard
• Extra literatuur en artikels omtrent sportcoaching op blackboard
• Uitleg over opdrachten en stages op blackboard

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie50,00 uren

Begincompetenties

Geen voorkennis vereist

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG
Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalenALG,BS
Doelstellingen kiezen en formuleren ALG,BG,BS
De leerinhouden en leerervaringen selecteren ALG,BG,BS
De leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteitenALG,BG,BS
Aangepaste werkvormen en groeperingsvormen bepalen ALG,BG,BS
Een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroepALG,BG,BS
Observatie en evaluatie voorbereiden, individueel en indien nodig in teamALG,BG,BS
Proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatieALG,BG,BS
Leraar als inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, en die verbreden en verdiepen ALG,BS
De verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwendenALG,BS
Leraar als innovator + onderzoeker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek en van vakdidactisch en vakinhoudelijk onderzoek ALG,BS
Het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen ALG,BG,BS

Doelstellingen

 • De studenten kunnen aantonen dat ze verschillende aspecten van sportcoaching begrijpen zoals:
  • de (fysieke) wedstrijdvoorbereiding,
  • communicatiestrategieën,
  • mentale aspecten van de sport,
  • faalangst,
  • verschillende coachingsstijlen, 
  • de rol van de (physical) coach
   ...
 • De studenten kunnen deze aspecten uitleggen aan de hand van specifieke sportgerelateerde voorbeelden;
 • De studenten kunnen kritisch nadenken over verschillende aspecten van sportcoaching om het eigen functioneren als trainer of coach te verbeteren;
 • De studenten kunnen de theorie aan de praktijk koppelen aan de hand van gastcolleges door (top)coaches en het bezoeken van (top)clubs.

IIC-Competenties
1.Openheid, herkenning en respect: zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen
2.Interculturele en internationale curiositeit en goesting: (blijvend) nieuwe interculturele en internationale ervaringen willen aangaan en interculturele en internationale kennis willen opdoen.
3.Interculturele en internationale kennis: interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten.
4.Weerbaarheid: bij interculturele interactie kunnen omgaan met confrontaties en botsingen, en in samenwerking tot een oplossing komen.
5.Flexibiliteit: zich (professionele) handelingswijzen eigen maken die passen binnen internationale en interculturele contexten, als professional en ook als burger.
6.Communicatieve vaardigheid: verschillende communicatiestijlen en talen hanteren om efficiënt en respectvol te communiceren in een interculturele en internationale context, als professional en ook als burger.
7.Kritisch bewustzijn: het eigen handelen bijsturen op basis van kritische reflectie.
8.Multiperspectiviteit: verschillende referentiekaders hanteren; verschillende denk- en handelingswijzen die eigen zijn aan een cultuur incorporeren. Hiermee rekening houdend effectief handelen in dagelijkse en professionele situaties.

Leerinhouden

Leiderschapsstijlen

Lanterfanten

Coachingsstijlen

Emotionele beleving in sportcoaching

Angst en bijgeloof in de sport

Interactie in sportcoaching

Rol van de (physical) coach

Relatieve leeftijdseffect

Actuele thema's in sportcoaching

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junimondeling gesloten boek examen40,00
juniindividuele opdracht20,00Literatuuropdracht
junistage-evaluatie20,00
junipresentatie20,00Presentatie van opgelegde taken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septpresentatie20,00Presentatie van opgelegde taken
aug/septmondeling gesloten boek examen40,00
aug/septindividuele opdracht20,00Literatuuropdracht
aug/septstage-evaluatie20,00

Evaluatie: voorwaarden

Je kan enkel slagen voor dit opleidingsonderdeel indien je aan elk examenonderdeel deelneemt.

Evaluatie: gevolgen

In geval van niet-deelname aan een examenonderdeel krijgt de student een OD (=onvolledige deelname) voor dit opleidingsonderdeel

In geval van een gewettigde afwezigheid tijdens een examen, wordt er een inhaalexamen gepland. Enkel mits een goedgekeurde aanvraag tot inhaalexamen.
In geval van gewettigde afwezigheid tijden een examen, komt de student niet in aanmerking voor een cijfer op dit examendeel.

Het niet tijdig inleveren van de individuele opdracht = 0.

Onderwijsvormen

 • W- Individuele opdracht
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Gastcollege
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1).