Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32MMA3010 Anatomie en fysiologische terminologie1418/1288/1819/1/60
Studiegids

32MMA3010 Anatomie en fysiologische terminologie

1418/1288/1819/1/60
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • medical management assistant
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Hubrechts Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.
Samen met het handboek is een kwalitatieve e-learningmodule met extra online-studiemateriaal beschikbaar voor de studenten.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Anatomie en fysiologie : een inleidingVerplicht€ 91,50
 • Auteur: F. Martini - E. Bartholomew
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 8ste editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3693-1
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege89,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, en medisch-economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan gebruik maken van de meest geschikte ICT-tools om informatie te beheren.ALG,BG,BS
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatieALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe (medische) communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan in NFE medisch-commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BS
De student kan in NFE medische dictaten en notities correct verwerken.ALG,BS
De student kan aan collega’s advies verlenen over correct (medisch) taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/Specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan een complex praktijkprobleem oplossen door relevante gegevens te verzamelen. Hiervoor kan hij methodes en hulpmiddelen selecteren en innovatief gebruiken.ALG,BG,BS

Doelstellingen

 • De student kan de anatomie en fysiologie van de basisorgaanstelsels toelichten en hiertussen verbanden leggen.
 • De student kan medische dictaten correct verwerken en verbeteren gebruik makende van de geleerde anatomische en fysiologische terminologie.
 • De student kan medische termen en afkortingen aan niet-medisch geschoolden (patiënten) toelichten.
 • De student kan medische termen ontleden en verklaren in beide richtingen.
 • De student kan anatomische tekeningen benoemen.
 • De student kan anatomische en fysiologische stellingen beoordelen, verbeteren en aanvullen.
 • De student kan informatie verzamelen en verwerken in functie van een concrete opdracht zoals het uitwerken van een medische aandoening.
 • De student kan in aangepaste terminologie en met gebruik van powerpoint een medisch item presenteren.

Leerinhouden

Na een inleidend hoofdstuk komen achtereenvolgens het moleculaire organisatieniveau, celstructuur en -functie, het weefselniveau en de huid aan bod. De volgende hoofdstukken behandelen telkens zowel anatomie als fysiologie van de verschillende orgaanstelsels: beenderstelsel, spierstelsel, zenuwstelsel, zintuigen, hormoonstelsel, cardiovasculaire stelsel, lymfestelsel en ademhalingsstelsel. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de integratie tussen de verschillende orgaanstelsels en de verwante medische terminologie. 

 

Het medisch secretariaatsgebeuren wordt als uitgangspunt genomen, vandaar de nadruk op de juiste schrijfwijze en de betekenis van de medische terminologie. Hierbij wordt steeds de officiële terminologie gevolgd, aangevuld met in het werkveld courant gebruikte 'niet-officiële' termen alsook Nederlandse benamingen.

 

Practica met orale dicteervorm van medische brieven zijn voorzien.

Begeleiding

Klassikale begeleiding bij oefeningen op Blackboard.

Individuele feedback bij e-learningmodule.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie10,00Schriftelijke test. Aankondiging op Blackboard.
januarischriftelijk gesloten boek examen50,00
junischriftelijk gesloten boek examen30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen90,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
juniindividuele opdracht10,00ICT-opdracht

Evaluatie: voorwaarden

Bij afwezigheid tijdens de permanente evaluatie of de individuele opdracht is een wettig attest vereist.

Evaluatie: gevolgen

Bij een gewettigde afwezigheid zal een inhaalmoment worden afgesproken.

Bij een ongewettigde afwezigheid tijdens de permanente evaluatie of de individuele opdracht krijgt de student een 0-score op dit gemiste evaluatieonderdeel.

Het cijfer voor de individuele opdracht wordt overgenomen in de 2de zittijd (met dezelfde weging) indien de student een voldoende scoorde in de 1ste zittijd. Indien niet wordt met de lector een vervangopdracht afgesproken. 

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Presentatie
 • W- Werkcollege
 • W- Individuele opdracht

Volgtijdelijkheid