Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31MMA3060 Basisbeginselen van medische terminologie3642/1288/1819/1/16
Studiegids

31MMA3060 Basisbeginselen van medische terminologie

3642/1288/1819/1/16
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • medical management assistant
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Hubrechts Lien, Moons Hanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.
Tijdens de colleges wordt de laptop gebruikt.
Woordenboeken en naslagwerken kunnen via de Citrixserver geraadpleegd worden.

Contacturen

Hoorcollege109,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, en medisch-economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan gebruik maken van de meest geschikte ICT-tools om informatie te beheren.ALG,BG,BS
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatieALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe (medische) communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan in NFE medisch-commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BS
De student kan in NFE medische dictaten en notities correct verwerken.ALG,BS
De student kan aan collega’s advies verlenen over correct (medisch) taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/Specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan een complex praktijkprobleem oplossen door relevante gegevens te verzamelen. Hiervoor kan hij methodes en hulpmiddelen selecteren en innovatief gebruiken.ALG,BG,BS

Doelstellingen

 • De student kan medische termen ontleden en verklaren in beide richtingen.
 • De student kan medische dictaten correct verwerken en verbeteren.
 • De student kan informatie verzamelen en verwerken in functie van een concrete opdracht zoals het uitwerken van een medisch onderwerp.
 • De student kan in verzorgd taalgebruik (juiste medische terminologie) en met gebruik van powerpoint een medisch thema voorstellen.
 • De student kan eenvoudige anatomische tekeningen benoemen.
 • De student kan stellingen beoordelen over de basis van de fysiologie.
 • De student kan zowel de klassieke als de vernederlandste schrijfwijze van de medische terminologie juist hanteren.
 • De student kan medische termen correct verbuigen.
 • De student kan medische afkortingen verklaren.

Leerinhouden

Er zullen veel voorkomende voorvoegsels of woorduitgangen besproken worden die een vaste betekenis hebben. Vooral de basistermen van de belangrijkste lichaamsstelsels krijgen de nodige aandacht.
Als voorbereiding op de stage in het tweede en derde jaar en de latere beroepsuitoefening, worden algemene medische verslagen van de diverse stageplaatsen gebruikt. De studenten verbeteren deze brieven via het Xintaxsysteem , rekening houdende met de BIN-normen. De betekenis van de vaktermen en geneesmiddelen wordt door de studenten opgezocht.

Begeleiding

Feedback

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie5,00Schriftelijke test. Aankondiging in BB.
januarischriftelijk geslotenboekexamen35,00
juniindividuele opdracht5,00ICT-opdracht
junischriftelijk geslotenboekexamen55,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk geslotenboekexamen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Bij afwezigheid tijdens het deelexamen of de ICT-opdracht is een wettig attest vereist.

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid zal een inhaalmoment worden afgesproken. Bij ongewettigde afwezigheid tijdens het deelexamen of de ICT-opdracht krijgt de student nul op het specifieke onderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.