Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81TRM1003 Inleiding tot het toerisme6599/1293/1819/1/27
Studiegids

81TRM1003 Inleiding tot het toerisme

6599/1293/1819/1/27
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Bijnens Aleida
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus, opdrachten, samenvattende slides, links, ... zijn raadpleegbaar op BB.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Cooper, C. Tourism, principles and practice, recente versie

Contacturen

Begeleide kennisverwerving6,00 uren
Kennisoverdracht50,00 uren
Zelfstudie84,00 uren

Begincompetenties

Vermits het hier om een opleidingsonderdeel van het eerste studiejaar gaat, gelden de eindtermen van het secundair onderwijs als begincompetenties.

Eindcompetenties

The tourism and leisure product designer and developer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de complexe en snel evoluerende toeristisch-recreatieve wereld op de voet volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan toeristisch-recreatieve producten op de Belgische markt ontwikkelen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan alle prijscomponenten van toeristisch-recreatieve producten berekenen.ALG,BG,BS
The travel consultant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een toeristisch-recreatief product verkopen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan een duurzaam (internationaal) (klanten)netwerk uitbouwen binnen en buiten de eigen organisatie ten behoeve van alle professionele activiteiten.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan alle facetten van een toeristisch-recreatief product toelichten.ALG,BG,BS
The executive talent ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan methodes van strategische en organisatorische planning toepassen.ALG,BG,BS
The quality manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan wetgeving en reglementeringen mbt tot het toerisme en recreatiemanagement interpreteren en toepassen in een (inter)nationale context.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan methodisch, betrouwbaar en zelfstandig zowel interne als externe analyses verwerken tot bruikbare informatie.ALG,BG,BS
The Communicator and Teamplayer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan teamgericht en loyaal samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan de voornaamste communicatievormen en -technieken zowel mondeling als schriftelijk toepassen in minstens de 3 landstalen en in het Engels.ALG,BG,BS
Professional identity ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan relevante (beroepspecifieke) gegevens beheren.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan het eigen functioneren bijsturen op basis van kritische reflectie en in functie van de organisatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan zelfstandig de eigen administratie beheren.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan vanuit ethische, deontologische en duurzaamheidsprincipes reflecteren en handelen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Je kan een aantal definities van toerisme geven en verklaren. Je kan aangeven welke de verschillende soorten van toerisme zijn en de kenmerken ervan uitleggen. Je kan de evolutie in het denken over de vraag naar toerisme schetsen. Je kent de belangrijkste kenmerken van het vakantiegedrag en vakantieopinies van de Belgen en kan deze op basis van relevant cijfermateriaal distilleren en verwoorden. Je kan enkele motivatietheorieën uitleggen. Je kan de verschillende factoren die het internationaal toerisme beïnvloeden, duiden. Je kan de werking van de verschillende officiële diensten voor toerisme in België uitleggen. Je weet wat duurzaam toerisme inhoudt. Je kan België als toeristisch product toelichten. Je kan de actoren in het "Toerisme voor Allen" beschrijven, hun aanbod opsommen en de verschillende actoren met mekaar vergelijken. Je kent ook de rol van de overheid in het sociaal toerisme en kunt die uitleggen.

Leerinhouden

Definities van toerisme, vrije tijd en recreatie
Soorten toerisme
Vraag naar toerisme
Consumentengedrag in toerisme
Toeristische trends
Economische impact van toerisme
Duurzaam toerisme
Overheidsstructuren
België als toeristisch product
Toerisme voor allen

Begeleiding

De studenten krijgen na de groepspresentatie / een schrijfopdracht feedback. Samenvattende slides zijn raadpleegbaar op BB.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met groepsbeoordeling20,00
januarischriftelijk gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

-opdrachten inleveren (papers etc) / uitvoeren (presentaties, oefeningen etrc) op de gestelde deadline

Evaluatie: gevolgen

Indien de student ongewettigd afwezig is op een PE-moment (ongeacht of het al dan niet-inhaalbaar is), krijgt hij een 0  voor dit deel van de permanente evaluatie.
Indien de student gewettigd afwezig was tijdens een PE-moment en een evaluatiemoment wil inhalen, kan dit enkel op vraag van de student. De lector deelt -van zodra hij de vraag krijgt van de student- mee of het inhalen van de permanente evaluatie mogelijk is en indien de mogelijkheid bestaat, op welk tijdstip de evaluatie zal plaatsvinden. Indien het inhalen van de PE onmogelijk is of indien de student op het afgesproken inhaalmoment gewettigd afwezig is, krijgt de student een 0 voor deze permanente evaluatie.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Interactie-/responsiecollege
  • W- Gastcollege
  • W- Groepsopdracht
  • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.