Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
83TRM1049 Toeristisch Beleid8540/1293/1819/1/61
Studiegids

83TRM1049 Toeristisch Beleid

8540/1293/1819/1/61
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Maenen Christel, Vos Katleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Presentaties en informatie gegeven door de docenten en gastsprekers (info beschikbaar op blackboard).

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Tourism: principles and practiceVerplicht€ 67,95
 • Auteur: Fletcher - Fayall
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 6 de ediitie
 • ISBN-nr: 978-12-921-7235-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving14,00 uren
Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie70,00 uren

Begincompetenties

Eindcompetenties

The tourism and leisure product designer and developer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de complexe en snel evoluerende toeristisch-recreatieve wereld op de voet volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan toeristisch-recreatieve producten op de Belgische markt ontwikkelen.ALG,BG,BS
The travel consultant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een duurzaam (internationaal) (klanten)netwerk uitbouwen binnen en buiten de eigen organisatie ten behoeve van alle professionele activiteiten.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan alle facetten van een toeristisch-recreatief product toelichten.ALG,BG,BS
The executive talent ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan methodes van strategische en organisatorische planning toepassen.ALG,BG,BS
The quality manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan het beleid van de organisatie kritisch analyseren.ALG,BG,BS
The Communicator and Teamplayer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan teamgericht en loyaal samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan de voornaamste communicatievormen en -technieken zowel mondeling als schriftelijk toepassen in minstens de 3 landstalen en in het Engels.ALG,BG,BS
Professional identity ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan relevante (beroepspecifieke) gegevens beheren.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan het eigen functioneren bijsturen op basis van kritische reflectie en in functie van de organisatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan vanuit ethische, deontologische en duurzaamheidsprincipes reflecteren en handelen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de verschillende aspecten van een toeristische bestemming benoemen en uitleggen.
De student kan verschillende classificaties van toeristische attracties uitleggen.
De student kan verschillende aspecten en verantwoordelijkheden inzake beheer van toeristische attracties duiden en inschatten.
De student kan de effecten (zowel positieve als negatieve) van toerisme op de omgeving beschrijven.
De student kan een overzicht van strategieën en technieken die gebruikt worden om het impact van de toeristische ontwikkeling op de omgeving te meten, opsommen.
De student kan socio-culturele impacten van een toeristische ontwikkeling identificeren.
De student kan de verschillende benaderingen die gebruikt worden om de socio-culturele impacten van een toeristische ontwikkeling te bestuderen, omschrijven.
De student kan de verschillende aspecten van de economische impact van het toerisme op een bestemming beschrijven, bespreken en toepassen.
De student kan de visie achter het principe Duurzaam Toerisme duidelijk en gedetailleerd verdedigen.
De student kan een aantal basisbegrippen in verband met Duurzaam Toerisme helder verwoorden.
De student kan de verschillende stappen van een strategische toeristische planning identificeren, gedetailleerd beschrijven en toepassen.
De student kan de verschillende betrokken partijen verantwoordelijk voor toeristisch beleid op de verschillende niveaus, aanduiden en hun rol verduidelijken.
De student kan de principes van crisismanagement beschrijven en toepassen.
De student kan op doordachte en overwogen manier zowel schriftelijk als mondeling, standpunt(en) aangaande toeristische kwesties, formuleren, innemen en helder beargumenteren. Dit zowel individueel als in groep.

Leerinhouden

Deel 1: Destination Management
    - impacten van toeristische ontwikkeling binnen een bestemming op de omgeving, op socio-cultureel en economisch vlak
    - beheer van attracties
    - toerisme en planning: strategische planning, SWOT-analyse, onderzoeks-methode
    - toerisme en de publieke sector/politiek

Deel 2: Duurzaam toerisme: visievorming - begrippen

Deel3: Crisismanagement
Ter ondersteuning van deze lessen doen we bedrijfsbezoeken en nodigen we gastsprekers uit. De inhoud van deze uiteenzettingen en de opgedane informatie tijdens deze activiteiten vormen ook inhoud van de examens.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen60,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeportfolio40,00Dit cijfer neem je mee naar de tweede zittijd.

Evaluatie: voorwaarden

Opdrachten inleveren en/of uitvoeren op de gestelde deadline.

Evaluatie: gevolgen

In geval van niet of laattijdig inleveren van een werkstuk, ontvangt de student een 0 voor dit werkstuk.


Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Probleemtaak
 • W- Gastcollege
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- Presentatie
 • W- Paper
 • W- Klasgesprek
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Casemethode

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 82TRM1120 Tourism Professionals 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 82TRM1130 Tourism Professionals 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 82TRM1037 Toeristische Organisatie & Technieken 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 82TRM1070 Toeristische Organisatie & Technieken3) EN (simultaan te volgen met 83TRM1060 Bachelorproef EN simultaan te volgen met 83TRM1050 Tourism Experts).