Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1210 Business Education12545/1287/1819/1/85
Studiegids

63EDU1210 Business Education

12545/1287/1819/1/85
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3LSO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Leekens Klara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Nodige leermaterialen zijn beschikbaar op BlackBoard.
Tijdens stages kunnen er onkosten zijn op vlak van drukwerk of aankoop van (didactisch) materiaal. Deze kosten zijn afhankelijk van de situatie.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving30,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie40,00 uren

Begincompetenties

Deze keuzemodule is toegankelijk voor studenten PXL-Education secundair, lager en kleuteronderwijs.
Er wordt geen specifieke voorkennis verwacht.

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG
Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroepALG,BG,BS
Proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatieALG,BG,BS
Leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek ALG,BG,BS
Leraar als opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden ALG,BG,BS
Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context ALG,BG,BS
Leraar als inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen ALG,BG,BS
Leraar als organisator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Een gestructureerd werkklimaat bevorderen ALG,BG,BS
Op correcte wijze administratieve taken uitvoerenALG,BS
Leraar als innovator + onderzoeker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen ALG,BG,BS
Leraar als lid van een schoolteam ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
In Standaardnederlands adequaat in interactie treden met alle leden van het schoolteam ALG,BG,BS
Leraar als partner van externen ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
In overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden ALG,BG,BS
Met de hulp van collega's de nodige relaties met organisaties initiëren, uitbouwen en onderhouden en samenwerken met actoren op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs ALG,BG,BS
In Standaardnederlands adequaat in interactie treden met medewerkers van onderwijsbetrokken initiatieven en van stage- of tewerkstellingsplaatsen ALG,BS
Leraar als cultuurparticipant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: sociaal-politiek, sociaal-economisch, levensbeschouwelijk, cultureel-esthetisch en cultureel-wetenschappelijk ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan een ondernemende houding aannemen.
De student kan de kwaliteiten en attitudes van een ondernemer benoemen en zich hiernaar gedragen.
De student kan een netwerk opbouwen en een beroep doen op zijn netwerk.
De student kan een ondernemingsplan opstellen.
De student kan zijn ondernemingsplan beoordelen naar zijn haalbaarheid en verdedigen.
De student kan de verschillende stappen doorlopen om een onderneming op te richten, rekening houdend met de verschillende rechtsvormen, het sociaal statuut, de reglementering en mogelijke ondersteuning.
De student kan de boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten van een onderneming benoemen.
De student kan een onderneming commercieel beheren: beheer leveranciers en klanten, onderhandelingen, analyse concurrentie, marketing, promoties, beheer leveringen en voorraad,…
De student kan de wetgeving voor een onderneming naleven: verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen, faillissement, handelsovereenkomsten, handelspraktijken de bescherming consument.
De student kan ondernemingszin/ondernemerschap vertalen naar zijn doelgroep (leerlingen of klanten).

Leerinhouden

Module ondernemingsplan:
1 Praktijkcolleges, workshops, lezingen en gastsprekers:
- ondernemend denken en ondernemerscompetenties;
- elementaire kennis van:
  - de oprichting van een onderneming;
  - de boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten;
  - het commerciële beheer;
  - de wetgeving.
2 Individueel project:
- ondernemingsplan opstellen;
- ondernemingsplan verdedigen.
3 Interview met ondernemer

Praktijkluik:
stage ondernemingszin en ondernemerschap in het onderwijs (project ondernemingszin, begeleiding oefenfirma/mini-onderneming in een stageschool of initiatief externe organisatie)
of opstarttraject eigen onderneming.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.
Stage - Opstarttraject: ondersteuning door StudentStartUp en externe partners.
Stage - Ondernemingszin: opvolging door coördinator.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeindividueel project50,00Ondernemingsplan opstellen en verdedigen (resultaat in juni)
juniindividuele opdracht15,00Interview met ondernemer
juniindividuele opdracht15,00Schriftelijke reflectie op lezingen en workshops
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht15,00Interview met ondernemer
aug/septindividuele opdracht15,00Herwerking schriftelijke reflectie lezingen en workshops
aug/septindividueel project50,00Ondernemingsplan opstellen en verdedigen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodestage-evaluatie20,00Evaluatie stage ondernemingszin of ondernemerschap (resultaat in juni)

Evaluatie: voorwaarden

Zie Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

Zie Blackboard.

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • O- Probleemgestuurd onderwijs
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Gastcollege
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Presentatie
 • W- Project
 • W- Stage
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1).