Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1001 Journalistieke vaardigheden I.1: proces en genres12547/1283/1819/1/84
Studiegids

81JOU1001 Journalistieke vaardigheden I.1: proces en genres

12547/1283/1819/1/84
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Hanegreefs Luc, Pompen Eric
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Externe harddisk (met USB .1 of .2 en/of firewire 400 connectie) of memory stick. Minimaal 500 MB opslagcapaciteit.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Leerplatform
- Toelichtingen, slides en praktijkoefeningen.

Diversen
- Actuele kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland.

Website
- Gopress/Mediargus: recente artikelinventaris van alle Vlaamse kranten en tijdschriften.
- Courante nieuwssites als deredactie.be, standaard.be, bbc.com/news ...
- LexisNexis: internationale kranten en magazines via digitale bibliotheek.

Literatuur
- Journalistiek schrijven voor hoger onderwijs. Henk Donkers, Selma Markhorst, Marij Smits. Bussum, uitgeverij Coutinho. 2010.
- Sociale media en journalistiek. Michël Opgenhaffen, Bart Van Belle. Leuven, uitgeverij LannooCampus. 2014.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Basisboek journalistiekVerplicht€ 39,95
 • Auteur: Nico Kussendrager, Dick van der Lugt
 • Uitgever: Noordhoff
 • ISBN-nr: 978-90-018-8556-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving28,00 uren
Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie84,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.

Heb je een ASO-opleiding achter de rug, of een TSO-opleiding met een sterke vertegenwoordiging van talen, dan ben je voldoende voorbereid. Kom je uit een meer technisch gerichte opleiding of het BSO dan zal je je extra moeten inspannen.

Je bent nieuwsgierig. Je bent kritisch op jezelf en op de samenleving. Je kan functioneren in een stresserende omgeving. Je bent taal- en contactvaardig.

Durf, creativiteit, luisterbereidheid, kunnen plannen en werken met deadlines zijn pluspunten die je als toekomstig journalist zeker van pas komen.

Eindcompetenties

Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria BS
OmschrijvingCategorie
journalistieke nieuwscriteria opsommen en toepassenBS
passende en relevante onderwerpen herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
passende en relevante invalshoeken herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven ALG,BS
OmschrijvingCategorie
diverse online en offline (zoek)tools voor gerichte journalistieke research toelichten en/of inzettenBS
in functie van een correcte researchmethodiek onbetrouwbare van betrouwbare bronnen onderscheidenALG
informatie checken en double checkenALG
Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
betrouwbare bronnen, zowel van traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen raadplegenALG
op een kritische en/of verantwoorde manier met bronnen en bronverwijzingen omgaanBG
uit grote hoeveelheden de relevante informatie voor het maken van een journalistiek eindproduct synthetiserenBS
Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiënt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
basis- en vakgerichte woordenschat toepassenBG
taal inzetten om adequaat te communiceren in alledaagse situatiesALG
in (journalistieke) bronnen/situaties de verschillen in toon, stijl en register herkennen en toepassenBS
een vlotte en gepaste journalistieke stijl in het Nederlands hanterenBS
Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context BG,BS
OmschrijvingCategorie
beeldtaal herkennen en toepassenBG
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG
Blijk geven van een duurzame leergierigheid en nieuwsgierigheid om actuele gebeurtenissen en nieuwsfeiten te volgen. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
relevante en/of actuele informatie in functie van het uit te voeren werk op de voet volgenBS

Doelstellingen

De student kan:
- zowel mondeling als schriftelijk grammaticaal correct Nederlands gebruiken.
- de algemene technieken om een verhaal boeiend op te bouwen en te vertellen herkennen en toepassen, zowel mondeling, schriftelijk als met beelden.
- een journalistiek verhaal herkennen.
- journalistieke verhalen ontdekken via research en eigen creativiteit.
- de principes van beeldtaal herkennen en toepassen.
- een foto analyseren.
- namen en problemen uit de fotografiegeschiedenis reproduceren.
- de beeldtaal in persfoto's ontleden en hiermee een portfolio samenstellen.
- geschikte persfoto's maken met behulp van een digitale camera. 
- de actualiteit in de ruime zin van het woord op de voet volgen en blijk geven van zijn kennis van de actualiteit.

Leerinhouden

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de delen en leerinhouden hieronder opgesomd.

Storytelling

- Algemene verhaaltechnieken (personages, tijd, ruimte, structuur, spanningsopbouw, ...).
- Journalistieke principes (nieuwscriteria, nieuwsbronnen en -kanalen,...).
- Het journalistieke proces (creatieve technieken om nieuwswaardige verhalen te vinden, pitchen).
- Journalistieke genres: de eenkolommer, het nieuwsbericht, koffen en bijschriften, nieuwsverhaal.
- De journalistieke objectiviteit.Nederlands
- Correct Nederlands schrijven op zinsniveau.
- Correct Nederlands schrijven op woordniveau.

Actualiteitskennis
- Je kennis van de actualiteit wordt elke week getest.

Beeldtaal
- Je leert met beelden een journalistiek verhaal vertellen. Het fotografische beeld wordt benaderd vanuit de aspecten inhoud, vormgeving, techniek, stijl en context. Er wordt dieper ingegaan op de journalistieke fotografie en de compositorische elementen worden belicht. Naast analyse en selectie van bestaande beelden, leert de student geschikte foto’s maken bij (zelfgeschreven) journalistieke teksten. Deze worden besproken en gesitueerd in bepaalde contexten (onderschriften, bijschriften, krant, magazine, cover, website).


Begeleiding

Feedback en ondersteuning bij leervorderingen.
Extra materiaal op leerplatform.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen35,00Nederlands
januarischriftelijk gesloten boek examen20,00Beeldtaal
januarischriftelijk gesloten boek examen25,00Storytelling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen25,00Storytelling
aug/septschriftelijk gesloten boek examen35,00Nederlands
aug/septschriftelijk gesloten boek examen20,00Beeldtaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie20,00Actua

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE: =onvolledige deelname voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'.
Een student die minder dan 60% aanwezig is, ongeacht de aard en/of de reden van de afwezigheid, kan niet alle doelstellingen behalen en kan bijgevolg niet slagen.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat. 


Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met 81JOU1003 Redactie I.1.