Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1007 Journalistieke vaardigheden I.2: proces en genres12548/1283/1819/1/21
Studiegids

81JOU1007 Journalistieke vaardigheden I.2: proces en genres

12548/1283/1819/1/21
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Hanegreefs Luc, Kenis Marc, Pompen Eric
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursussen en teksten op digitaal leerplatform
Audio
Beeld
Tekst


Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Leerplatform
- Toelichtingen, slides en praktijkoefeningen.

Diversen
- Actuele kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland.

Website
- Gopress/Mediargus: recente artikelinventaris van alle Vlaamse kranten en tijdschriften.
- Courante nieuwssites als deredactie.be, standaard.be, bbc.com/news ...
- LexisNexis: internationale kranten en magazines via digitale bibliotheek.

Literatuur
- Journalistiek schrijven voor hoger onderwijs. Henk Donkers, Selma Markhorst, Marij Smits. Bussum, uitgeverij Coutinho. 2010.
- Sociale media en journalistiek. Michël Opgenhaffen, Bart Van Belle. Leuven, uitgeverij LannooCampus. 2014.
- Schrijven voor radio en tv. Patrick Pelgrims. Leuven, uitgeverij Lannoo Campus. 2012.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Basisboek journalistiekVerplicht€ 39,95
 • Auteur: Nico Kussendrager, Dick van der Lugt
 • Uitgever: Noordhoff
 • ISBN-nr: 978-90-018-8556-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Stijlboek - Voor wie helder wil schrijvenVerplicht€ 25,00
 • Auteur: Ludo Permentier
 • Uitgever: Roularta Media Group
 • ISBN-nr: 978-90-867-9125-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving40,00 uren
Kennisoverdracht16,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.

Heb je een ASO-opleiding achter de rug, of een TSO-opleiding met een sterke vertegenwoordiging van talen, dan ben je voldoende voorbereid. Kom je uit een meer technisch gerichte opleiding of het BSO dan zal je je extra moeten inspannen.

Je bent nieuwsgierig. Je hebt een brede interesse voor de (wereld)actualiteit. Je kan niet zonder een dagelijkse nieuwsportie.Je bent kritisch op jezelf en op de samenleving. Je kan functioneren in een stresserende omgeving. Je bent taal- en contactvaardig.

Durf, creativiteit, luisterbereidheid, kunnen plannen en werken met deadlines zijn pluspunten die je als toekomstig journalist zeker van pas komen.

Eindcompetenties

Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria BS
OmschrijvingCategorie
journalistieke nieuwscriteria opsommen en toepassenBS
passende en relevante onderwerpen herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
passende en relevante invalshoeken herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven ALG,BS
OmschrijvingCategorie
methodes en technieken die bij journalistiek relevant onderzoek aan bod komen, verklaren en/of hanterenBS
diverse online en offline (zoek)tools voor gerichte journalistieke research toelichten en/of inzettenBS
in functie van een correcte researchmethodiek onbetrouwbare van betrouwbare bronnen onderscheidenALG
informatie checken en double checkenALG
Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
betrouwbare bronnen, zowel van traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen raadplegenALG
op een kritische en/of verantwoorde manier met bronnen en bronverwijzingen omgaanBG
uit grote hoeveelheden de relevante informatie voor het maken van een journalistiek eindproduct synthetiserenBS
verschillende soorten interviews en interviewvragen onderscheidenBS
een bij een thema aansluitend contactpersoon voor een interview selecterenBS
interviewvragen, aangepast aan contactpersonen uit verschillende geledingen van de maatschappij, voorbereidenBS
interviews met het oog op een journalistiek eindproduct afnemenBS
Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar en/of uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… BS
OmschrijvingCategorie
wetmatigheden en beperkingen van een journalistiek medium (beeld/print/radio/internet) in acht nemenBS
geschreven en/of audio(visuele) bronnen herwerken in functie van journalistiek medium, tijd, volume, doel, journalistiek genre, format en/of doelgroepBS
Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiënt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
basis- en vakgerichte woordenschat toepassenBG
taal inzetten om adequaat te communiceren in alledaagse situatiesALG
in (journalistieke) bronnen/situaties de verschillen in toon, stijl en register herkennen en toepassenBS
een vlotte en gepaste journalistieke stijl in het Nederlands hanterenBS
Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context BG,BS
OmschrijvingCategorie
beeldtaal herkennen en toepassenBG
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
Integreren van vertrouwdheid met diverse journalistieke werkomgevingen, mediabedrijf, mediamarkt, mediarecht en medialandschap in de journalistieke activiteiten en loopbaan BS
OmschrijvingCategorie
blijk geven van inzicht in het nationale medialandschap en zijn geschiedenisBS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG
Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
nieuwswaarde van onderwerpen door middel van een breed maatschappelijk kader correct inschattenBS
Blijk geven van een duurzame leergierigheid en nieuwsgierigheid om actuele gebeurtenissen en nieuwsfeiten te volgen. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
relevante en/of actuele informatie in functie van het uit te voeren werk op de voet volgenBS

Doelstellingen

De student kan:
- zowel mondeling als schriftelijk grammaticaal correct Nederlands gebruiken.
- de journalistieke schrijfstijl herkennen en hanteren.
- de verschillende journalistieke genres herkennen en toepassen.
- doelgroepgericht en in een aangepaste stijl een eenvoudig journalistiek product realiseren.
- eenvoudige teksten hertalen naar doelgroep (format) en medium.
- korte en lange interviews voorbereiden, afnemen en verwerken.
- teksten verwerken en structureren in functie van een journalistiek eindproduct.
- de belangrijkste nieuwsitems selecteren en dagelijks/wekelijks een nieuwsoverzicht samenstellen.
- de reflex vertonen om dagelijks het nieuws te volgen.
- een verslag maken of reportage op basis van eigen nieuwsgaring, met beschrijvende passages, achtergrondinformatie en tijdens interviews zelfs verzamelde quotes.
- relevante quotes verzamelen, selecteren en correct gebruiken.

Leerinhouden

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de delen en leerinhouden hieronder opgesomd.

Actualiteit

- Je kennis van de actualiteit wordt elke week getest.

Nederlands
- Je leert verhalen vertellen in een journalistieke stijl in correct Nederlands. Je leert teksten inkorten en summiere eindredactie doen. 

Journalistieke proces en genres
- genres: nieuwsverhaal, verslag, reportage.
- proces: brainstormen, vinden van 'kapstok', nieuws opsporen, informatie verzamelen, selecteren van bronnen, vragen opstellen, originele invalshoek vinden, afbakenen van thema.
- media: inleiding tot audio- en beeldjournalistiek (principes en opbouw journalistieke beeldreportage, nieuwsberichten schrijven voor radio en tv).
- gebruik van interviewtechnieken.
- structureren van artikelen.

Begeleiding

Extra materiaal op leerplatform.
Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen20,00Nederlands
junischriftelijk gesloten boek examen60,00Journalistiek proces en genres
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen60,00Journalistiek proces en genres
aug/septschriftelijk gesloten boek examen20,00Nederlands
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie20,00Actua

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1.
Minimale aanwezigheid van 60% is vereist.
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat staat gelijk aan fraude.
4. Uitsluitingsregel
Een uitsluitingsregel is van kracht. Er moet minstens 7/20 gehaald worden op elk van de volgende delen: actua, Nederlands, journalistiek proces en -genres.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE: =onvolledige voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'. 
Een student die minder dan 60% aanwezig is, ongeacht de aard en/of de reden van de afwezigheid, kan niet alle doelstellingen behalen en kan bijgevolg niet slagen.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat. 
4. Uitsluitingsregel
Indien het berekende resultaat van dit OLOD minstens 8/20 zou bedragen, maar er op een of meer van de delen een resultaat van minder dan 7/20 werd behaald, dan wordt het resultaat van dit OLOD verlaagd tot 7/20. 

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met 81JOU1009 Redactie I.2.