Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82JOU1030 Journalistieke vaardigheden II.1: doelgroep en medium12549/1283/1819/1/55
Studiegids

82JOU1030 Journalistieke vaardigheden II.1: doelgroep en medium

12549/1283/1819/1/55
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Droogmans Eva, Hanegreefs Luc, Pompen Eric
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus en/of teksten op leerplatform.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Leerplatform
- Toelichtingen, slides en praktijkoefeningen.

Diversen
- Actuele kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland.

Website
- Gopress/Mediargus: recente artikelinventaris van alle Vlaamse kranten en tijdschriften.
- Courante nieuwssites als deredactie.be, standaard.be, bbc.com/news ...
- LexisNexis: internationale kranten en magazines via digitale bibliotheek.

Literatuur
- Journalistiek schrijven voor hoger onderwijs. Henk Donkers, Selma Markhorst, Marij Smits. Bussum, uitgeverij Coutinho. 2010.
- Sociale media en journalistiek. Michël Opgenhaffen, Bart Van Belle. Leuven, uitgeverij LannooCampus. 2014.
- Schrijven voor radio en tv. Patrick Pelgrims. Leuven, uitgeverij Lannoo Campus. 2012.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Basisboek journalistiekVerplicht€ 39,95
 • Auteur: Nico Kussendrager, Dick van der Lugt
 • Uitgever: Noordhoff
 • ISBN-nr: 978-90-018-8556-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Stijlboek - Voor wie helder wil schrijvenVerplicht€ 25,00
 • Auteur: Ludo Permentier
 • Uitgever: Roularta Media Group
 • ISBN-nr: 978-90-867-9125-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Software
Adobe cc for educationVerplicht
 • Uitgever: Adobe ( te koop via laptopdienst)
 • Editie: jaarovereenkomsten
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving35,00 uren
Kennisoverdracht35,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Begincompetenties

De eindcompetenties van Basisvaardigheden I.1 en Basisvaardigheden I.2 en van Redactie I.1 en Redactie I.2 gelden als begincompetenties voor dit opleidingsonderdeel.

Eindcompetenties

Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria BS
OmschrijvingCategorie
journalistieke nieuwscriteria opsommen en toepassenBS
passende en relevante onderwerpen herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
passende en relevante invalshoeken herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven ALG,BS
OmschrijvingCategorie
methodes en technieken die bij journalistiek relevant onderzoek aan bod komen, verklaren en/of hanterenBS
Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
op een kritische en/of verantwoorde manier met bronnen en bronverwijzingen omgaanBG
Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar en/of uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… BS
OmschrijvingCategorie
wetmatigheden en beperkingen van een journalistiek medium (beeld/print/radio/internet) in acht nemenBS
een publiceerbaar of uitzendbaar journalistiek eindproduct maken rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het mediumBS
Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiënt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
Integreren van vertrouwdheid met diverse journalistieke werkomgevingen, mediabedrijf, mediamarkt, mediarecht en medialandschap in de journalistieke activiteiten en loopbaan BS
OmschrijvingCategorie
blijk geven van inzicht in het nationale medialandschap en zijn geschiedenisBS
diverse journalistieke werkomgevingen, mediabedrijven en – markten onderkennen om een (aan)gepast journalistiek eindproduct te realiserenBS
verschillende journalistieke doelgroepen in functie van een (aan)gepast journalistiek eindproduct onderscheidenBS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG
Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
nieuwswaarde van onderwerpen door middel van een breed maatschappelijk kader correct inschattenBS

Doelstellingen

De student kan:
- zowel mondeling als schriftelijk grammaticaal correct Nederlands gebruiken.
- de journalistieke schrijfstijl herkennen en hanteren.
- de verschillende journalistieke genres doelgroepgericht toepassen.
- doelgroepgericht en in een aangepaste stijl communiceren.
- dragergericht en in een aangepaste stijl communiceren.
- dagelijks het nieuws volgen en in zijn context plaatsen.

Leerinhouden

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de delen en leerinhouden hieronder opgesomd.

Doelgroep- en dragergericht communiceren
Je leert meer complexe journalistieke genres en processen toepassen.
Je leert de uiterlijke structuur van een journalistiek dossier stroomlijnen.
Door het maken en selecteren van relevante foto's en het selecteren van grafische hulpmiddelen versterk je de boodschap van het journalistiek verhaal. 
Je maakt journalistieke (audio-, beeld-, geschreven-) reportages die door hun vorm, inhoud en stijl aangepast zijn aan een welbepaald doelpubliek en/of een welbepaalde drager (papier, radio, televisie, online, ...).

Actua en achtergrond
Je kadert personen en feiten uit de dagelijkse actualiteit in een ruimer verband en je licht ook de achtergrond van die personen en feiten toe.

De student maakt bij de start van het olod Journalistieke vaardigheden II.1 een keuze uit twee van de drie media: Audio, Beeld en/of Tekst.

Begeleiding

Extra materiaal op leerplatform.
Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie80,00Doelgroep- en dragergericht communiceren
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septportfolio80,00Doelgroep- en dragergericht communiceren.
Het portfolio omvat oefeningen in preproductie voor elk van de drie media (audio, beeld, tekst). De details worden gepubliceerd op Blackboard.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie20,00Actua en achtergronden

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1.
Minimale aanwezigheid van 60% is vereist, ongeacht de aard en/of reden van de afwezigheid.
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.
4. Uitsluitingsregel
Een uitsluitingsregel is van kracht. Er moet minstens 7/20 gehaald worden op elk van de volgende delen: 'Actua en achtergronden' en 'Doelgroep- en dragergericht communiceren'.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE: =onvolledige voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'.
Een student die minder dan 60% aanwezig is, ongeacht de aard en/of de reden van de afwezigheid, kan niet alle doelstellingen behalen en kan bijgevolg niet slagen.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.
4. Uitsluitingsregel
Indien het berekende resultaat van dit OLOD minstens 8/20 zou bedragen, maar er op een of meer van de delen een resultaat van minder dan 7/20 werd behaald, dan wordt het resultaat van dit OLOD verlaagd tot 7/20.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1001 Journalistieke vaardigheden I.1: proces en genres EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1007 Journalistieke vaardigheden I.2: proces en genres EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1003 Redactie I.1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1009 Redactie I.2.