Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82JOU1090 Journalistieke vaardigheden II.2: onderzoek en voorbereiding bachelorproef12563/1283/1819/1/46
Studiegids

82JOU1090 Journalistieke vaardigheden II.2: onderzoek en voorbereiding bachelorproef

12563/1283/1819/1/46
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Pompen Eric
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Leerplatform
- Toelichtingen, slides en praktijkoefeningen.

Diversen
- Actuele kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland.

Website
- Gopress/Mediargus: recente artikelinventaris van alle Vlaamse kranten en tijdschriften.
- Courante nieuwssites als deredactie.be, standaard.be, bbc.com/news ...
- LexisNexis: internationale kranten en magazines via digitale bibliotheek.

Literatuur
- Cijfers in het nieuws. Willem Koetsenruijter, Rinke Berkenbosch. Den Haag, Boom Lemma uitgevers. 2011.
- Schrijven van verslag tot eindwerk - do & don'ts. Gent, Academia Press. 2014.


Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Basisboek journalistiekVerplicht€ 39,95
 • Auteur: Nico Kussendrager, Dick van der Lugt
 • Uitgever: Noordhoff
 • ISBN-nr: 978-90-018-8556-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Stijlboek - Voor wie helder wil schrijvenVerplicht€ 25,00
 • Auteur: Ludo Permentier
 • Uitgever: Roularta Media Group
 • ISBN-nr: 978-90-867-9125-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving28,00 uren
Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie84,00 uren

Begincompetenties

De eindcompetenties van Basisvaardigheden I.1 en Basisvaardigheden I.2 en van Redactie I.1 en Redactie I.2 gelden als begincompetenties voor dit opleidingsonderdeel.

Eindcompetenties

Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria BS
OmschrijvingCategorie
journalistieke nieuwscriteria opsommen en toepassenBS
passende en relevante onderwerpen herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
passende en relevante invalshoeken herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven ALG,BS
OmschrijvingCategorie
methodes en technieken die bij journalistiek relevant onderzoek aan bod komen, verklaren en/of hanterenBS
diverse online en offline (zoek)tools voor gerichte journalistieke research toelichten en/of inzettenBS
in functie van een correcte researchmethodiek onbetrouwbare van betrouwbare bronnen onderscheidenALG
informatie checken en double checkenALG
Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
betrouwbare bronnen, zowel van traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen raadplegenALG
op een kritische en/of verantwoorde manier met bronnen en bronverwijzingen omgaanBG
onderzoeksgegevens interpreterenALG
Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar en/of uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… BS
OmschrijvingCategorie
wetmatigheden en beperkingen van een journalistiek medium (beeld/print/radio/internet) in acht nemenBS
een publiceerbaar of uitzendbaar journalistiek eindproduct maken rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het mediumBS
Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiënt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
Integreren van vertrouwdheid met diverse journalistieke werkomgevingen, mediabedrijf, mediamarkt, mediarecht en medialandschap in de journalistieke activiteiten en loopbaan BS
OmschrijvingCategorie
verschillende journalistieke doelgroepen in functie van een (aan)gepast journalistiek eindproduct onderscheidenBS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG
Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
nieuwswaarde van onderwerpen door middel van een breed maatschappelijk kader correct inschattenBS
nieuwsfeiten in hun historische context plaatsenBG

Doelstellingen

De student kan:
- dagelijks het nieuws volgen en in zijn context plaatsen
- in groep een journalistiek onderzoek uitwerken
- eenvoudige data summier analyseren en interpreteren
- bronnen selecteren, checken en dubbelchecken, synthetiseren
- online en offline tools gebruiken
- de onderzoekresultaten in groepsverband verwerken tot een uitzendbaar en/of publiceerbaar journalistiek eindproduct


Leerinhouden

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de delen en leerinhouden hieronder opgesomd.


1. Actua en achtergronden
- Je interpreteert en onderzoekt actuele feiten in de ruime zin van het woord, om te kunnen gebruiken bij het maken van nieuws-, achtergrond- en duidingsberichten.

2. Voorbereiding bachelorproef
- Je leert cijfers, tabellen en grafieken kritisch analyseren om de feiten in een juiste context te kunnen plaatsen.
- Je krijgt een aantal vaardigheden aangereikt om je bachelorproef op een correcte manier te kunnen publiceren (lay-out, titels, verwijzingen, voetnoten, enzovoort).

3. Journalistiek onderzoek en interpretatie
- Je leert de basistechnieken van de onderzoeksmethodologie hanteren om dieper gravende journalistieke dossiers uit te werken.
- Je onderzoekt, interpreteert en analyseert actuele feiten in de ruime zin van het woord, met als doel de verworven kennis te gebruiken voor het voorbereiden van een bachelorproef.
- Je schrijft een paper met bronvermelding en literatuurlijst, waarin je de gevolgde onderzoekscyclus beschrijft.


Begeleiding

Extra materiaal op leerplatform.
Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie80,00Journalistiek onderzoek en interpretatie, inclusief voorbereiding bachelorproef
junipermanente evaluatie20,00Actua en achtergronden.

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1.
Minimale aanwezigheid van 60% is vereist, ongeacht de aard en/of reden van de afwezigheid.
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.
4. Uitsluitingsregel
Een uitsluitingsregel is van kracht. Er moet minstens 7/20 gehaald worden op elk van de volgende delen: 'Actua en achtergronden' en 'Journalistiek onderzoek en interpretatie' en 'Voorbereiding bachelorproef'.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE: =onvolledige voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'.
Een student die minder dan 60% aanwezig is, ongeacht de aard en/of de reden van de afwezigheid, kan niet alle doelstellingen behalen en kan bijgevolg niet slagen.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.
4. Uitsluitingsregel
Indien het berekende resultaat van dit OLOD minstens 8/20 zou bedragen, maar er op een of meer van de delen een resultaat van minder dan 7/20 werd behaald, dan wordt het resultaat van dit OLOD verlaagd tot 7/20.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Paper

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1001 Journalistieke vaardigheden I.1: proces en genres EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1007 Journalistieke vaardigheden I.2: proces en genres EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1003 Redactie I.1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1009 Redactie I.2.