Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12BTL3050 Immunologie en hematologie11835/1375/1920/1/07
Studiegids

12BTL3050 Immunologie en hematologie

11835/1375/1920/1/07
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Smets Ilse
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

- aanvullende studiematerialen (powerpoints, opdrachten voor blended learning en practica) worden ter beschikking gesteld op Blackboard

- Voor de laboratoriumoefeningen is een labojas en een veiligheidsbril verplicht.
- Een rekenmachine (eenvoudig type, een grafisch rekenmachine wordt niet toegestaan op het examen), een aansteker, een dunne zwarte permanente marker, een alcoholstift en een laboschrift/ringmap worden ook verplicht door de student zelf voorzien.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Biology - A Global ApproachVerplicht€ 97,47
 • Auteur: Campbell, Reece , Urry , Wasserman
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 11 de
 • ISBN-nr: 978-17-844-9789-7
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Experimentele vaardigheden : deel 2Verplicht€ 29,99
 • Auteur: E. Geuens, E. Van doorslaer, K. Regniers
 • Uitgever: Lanoo
 • ISBN-nr: 978-90-382-2419-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Introduction to biotechnology : Global editionVerplicht€ 64,61
 • Auteur: William J. Thieman, Michael A. Palladino
 • Uitgever: Pearson
 • ISBN-nr: 978-12-922-6177-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege24,00 uren
Practicum10,00 uren
Zelfstudie8,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan complexe theoretische processen uitleggen en een complex(e) analyse/experiment binnen het domein van de moderne biotechnologie volgens de geldende richtlijnen uitvoeren en kan de bekomen resultaten verklaren vanuit de theorie. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan op conceptueel niveau, basistaken van duurzame productontwikkeling van gezonde voeding in de levensmiddelenindustrie ontwerpen rekening houdend met de geldende Europese wegeving met betrekking tot voedselveiligheid en kwaliteit. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan zelfstandig de juiste keuzes maken met betrekking tot veilig werken in het labo
De student kan correct werken in een veiligheidskabinet klasse 1
De student kan voor een gegeven analyse/experiment zelf de noodzakelijkheid voor het werken in een veiligheidskabinet bepalen
De student kan correct werken in een BSL1 - labo (inclusief veilige microbiologische technieken)
De student kan voor een gegeven analyse/experiment zelf de noodzakelijkheid voor het werken in een BSL-labo bepalen
De student kan consequent (kruis)contaminaties van alle aard vermijden
De student past de principes van afvalbeheer van chemische stoffen toe in het labo
De student kan zelfstandig de juiste keuzen met betrekking tot afvalbeheer van chemische stoffen maken
De student past de principes van afvalbeheer van biologische agentia toe in het labo
De student kan zelfstandig de juiste keuze met betrekking tot afvalbeheer van biologische agentia maken
De student kan uit een limitatieve lijst van labomaterialen en - apparatuur de meeste geschikte kiezen in functie van de toepassing
De student past de basisprincipes van stockbeheer toe
de student kan de vorm en ultrastructuur van cellen koppelen aan hun functie en omgekeerd
De student kan de principes van celbiologie uitleggen (bouw en functie van cellen, metabolisme, celcommunicatie, celcyclus)
De student kan de bouw en functie van verschillende dierlijke en plantaardige weefsels uitleggen (histologie/fysiologie)
De student kan op basis van labomeetgegevens de juiste berekeningen maken om de resultaten te kunnen interpreteren
De student kan verschillende homogenisatietechnieken (schudden/zwenken, roeren, mixen) zelfstandig uitvoeren
de student kent de achtergrond van de verschillende detectietechnieken
De student kan verschillende eenvoudige detectietechnieken (o.a directe visualisering, kleuring, indicatoren)zelfstandig uitvoeren
de student kent de achtergrond van immunologische technieken
De student kan immunologische technieken zelfstandig uitvoeren (ELISA)
de student kent de achtergrond van cytometrische en hematologische technieken (bloeduitstrijkje, telkamers, FACS)
De student kan hematologische en cytometrische technieken zelfstandig uitvoeren
De student kan de oorzaak, het gevolg en het werkingsprincipe van voedselovergevoeligheid toelichten.
De student kan de analysemethoden voor allergenen (PCR, Elisa, sneltesten) op voedingsmatirx en oppervlakken toelichten en de beperkingen hiervan duiden.
De student kan de componenten, cellen, organen en werkingsmechanismen van het aangeboren en verworven immuunsysteem  opsommen en uitleggen
De student kan het belang en werkingsmechanismen van humorale en cellulaire factoren van het immuunsysteem uitleggen
De student kan bepaalde pathologieën van het immuunsysteem uitleggen-
De student kan de algemene principes van vaccinatie en tumorimmunologie uitleggen

Leerinhouden

Theorie

Deel Hematologie
- Het hart- en bloedvatenstelsel
- Het weefsel bloed

Deel Immunologie
-Overzicht immuunsysteem
-Aangeboren immuunsysteem
-Specifieke immuunsysteem (Antigeenherkenning/ B-celreceptoren en T-celreceptoren)
-Organen van het immuunsysteem
-B- en T-celontwikkeling
-Cytokines en cytotoxiciteit
-Cellulaire en humorale immuniteit

Deel Pathologie en Toegepaste immunologie
-Vaccinatie
-Tumorimmunologie en immunotherapie bij kanker
- Immuundeficiënties
- Auto-immuniteit
- Allergie

Deel Immunologische technologie
-Monoklonale en polyklonale antilichamen: productie
- Immunologische technieken ondermeer ELISA, FACS/flowcytometrie, immunohistochemie, immuno blot, ...

- Toepassingen van immunologische technieken bij cel- en gentechnologie, voedingsmiddelentechnologie en omgevingstechnologie


Praktijk
labo Microscopische analyse (Bloeduitstrijkje) en telling van rode en witte bloedcellen in bloedstaal

labo Fenotypering van witte bloedcellen via FACS

labo Opsporing voedselallergenen in voedingsmiddelen via kwantitatieve ELISA

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen100,00Exameninhoud: Theorie en Practica
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00Exameninhoud: Theorie en Practica

Evaluatie: voorwaarden

Veiligheid: Tijdens de laboratoriumoefeningen is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement van de opleiding. De student dient het laboreglement voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Veiligheid: Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van materiaal dat defect is door het zich niet houden aan de voorschriften.

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • O- Blended learning
 • W- Interactie-/responsiecollege

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 11BTL3230 De cel als eenheid van leven OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTL3040 De cel als eenheid van leven OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTC3070 De cel als eenheid van leven +) EN geslaagd of gedelibereerd voor 11BTL3110 Van gen tot populatie.