Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12BTL3160 Algemene microbiologie11837/1375/1920/1/75
Studiegids

12BTL3160 Algemene microbiologie

11837/1375/1920/1/75
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Reweghs Nadia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus, opdrachten, presentaties en aanvullend lesmateriaal worden ter beschikking gesteld via blackboard

Voor de laboratoriumoefeningen zijn labojas met PXL logo, permanente marker (fijn), aansteker en veiligheidsbril, laboschrift (ingebonden schrift, A4 formaat, geruit) en ringmap verplicht.

Opmerking ivm het ‘(studie)materiaal’ dat wordt gebruikt in de laboratoria: De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van apparatuur en/of glaswerk dat door zijn/haar toedoen defect is of gebroken werd.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Experimentele vaardigheden : deel 1Verplicht€ 29,99
 • Auteur: E. Geuens
 • Uitgever: Academie Press
 • Editie: 2019
 • ISBN-nr: 978-94-014-6255-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege20,00 uren
Practicum20,00 uren
Zelfstudie6,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan in een biotechnologische omgeving zelf de verantwoordelijkheid dragen om veilig, verantwoord en milieubewust om te gaan met chemische en (micro-)biologische agentia, stalen en laboratoriumapparatuur. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan complexe theoretische processen uitleggen en een complex(e) analyse/experiment binnen het domein van de moderne biotechnologie volgens de geldende richtlijnen uitvoeren en kan de bekomen resultaten verklaren vanuit de theorie. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan op conceptueel niveau, basistaken van duurzame productontwikkeling van gezonde voeding in de levensmiddelenindustrie ontwerpen rekening houdend met de geldende Europese wegeving met betrekking tot voedselveiligheid en kwaliteit. ALG,BG,BS
Onderzoeksmedewerker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan uitgebreide complexe data verzamelen en deze data analyseren met behulp van elementaire statische technieken en informatiesystemen, deze interpreteren en hieruit een conclusie trekken. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeën, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de morfologie, structuren, groei, bestrijding en groeivereisten van bacteriën beschrijven en verklaren en kan de invloed van een aantal factoren op de groei meten, interpreteren, verklaren en toepassen in oefeningen.

De student kan de morfologie, classificatie, taxonomie, isolatie-, kweek- en identificatietechnieken en vermenigvuldiging van virussen en fungi beschrijven en de link tussen virussen / fungi en courante infectieziekten leggen.

De student kan verschillende technieken (bereiding van voedingsbodems, aanleggen verdunningsreeks, uitplaattechnieken, streepenting, gram- en sporenkleuring, identificatie d.m.v. biochemische testen, optische dichtheidsmeting) praktisch in het labo uitvoeren, beoordelen, interpreteren en rapporteren en de theoretische achtergrond van deze technieken beschrijven.

De student kan aseptisch en veilig werken in een microbiologische labo en beheerst de regels voor goede laboratorium praktijk (GLP).

Leerinhouden

Thema 1: Inleiding, historiek, wat is microbiologie

Thema 2: Bacteriologie

Thema 3: Inperken van bacteriën

Thema 4: Virussen

Thema 5: Gisten en schimmels

Thema 6: Ziekte en epidemiologie

Tijdens de practica leert de student onder aseptische omstandigheden werken. De belangrijkste microbiologische basistechnieken (oa het maken van microscopische preparaten, Gramkleuring, streepenting, giet- en strijkplaat, bereiden van vaste en vloeibare media, biochemische testen, API-test) worden door de student zelfstandig uitgevoerd.

Begeleiding

monitoraat op aanvraag

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen80,00Het schriftelijk examen bestaat uit open vragen, meerkeuzevragen en praktijkcase. Het schriftelijk examen bevat vragen omtrent de theoretische cursus en de practica.
Buiten de examenperiodevaardigheidstoets20,00Praktisch examen met betrekking tot de technieken uitgevoerd tijdens de practica
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodevaardigheidstoets20,00Praktisch examen met betrekking tot de technieken uitgevoerd tijdens de practica
aug/septschriftelijk gesloten boek examen80,00Het schriftelijk examen bestaat uit open vragen, meerkeuzevragen en praktijkcase. Het schriftelijk examen bevat vragen omtrent de theoretische cursus en de practica.

Evaluatie: voorwaarden

Veiligheid: Tijdens de laboratoriumoefeningen is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement van de opleiding. De student dient het laboreglement voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

Deelcesuren: Om te kunnen slagen voor dit opleidingsdeel, gelden volgende deelcesuren: De student dient:
- minimum 10/20 te behalen voor de som van alle evaluatieonderdelen,
- EN te slagen voor het onderdeel vaardigheidstoets (minimum 10/20)
- EN minimum 8/20 te halen voor het onderdeel schriftelijk examen.

Evaluatie: gevolgen

 Veiligheid: Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van materiaal dat defect is door het zich niet houden aan de voorschriften.


 Een student die niet voldoet aan de deelcesuren kan niet slagen voor dit OLOD. Een student die niet slaagt op het onderdeel vaardigheidstoets, en/of niet minimum 8/20 haalt voor het examen, kan maximaal 7/20 als eindcijfer behalen, ongeacht de score van de andere evaluatieonderdelen.

Onderwijsvormen

 • O- Blended learning
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 11BTL3210 Labovaardigheden 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTL3170 Chemie : praktijk en oefeningen OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTL3010 Labovaardigheden OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTC3000 Chemie en praktijk Labovaardigheden 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 13BTC3010 Ethiek en werkveldvoorbereiding OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTC3080 Labovaardigheden en chemie: praktijk en oefeningen) EN (geslaagd of gedelibereerd voor 11BTL3230 De cel als eenheid van leven OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTL3040 De cel als eenheid van leven OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTC3070 De cel als eenheid van leven +) EN (geslaagd of gedelibereerd voor 11BTL3270 Labovaardigheden 2 + Project OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTL3170 Chemie : praktijk en oefeningen OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTL3010 Labovaardigheden OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTC3000 Chemie en praktijk Labovaardigheden 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTC3010 Labovaardigheden OF geslaagd of gedelibereerd voor 11BTC3080 Labovaardigheden en chemie: praktijk en oefeningen).