Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12BTL3170 Toegepaste microbiologie11838/1375/1920/1/12
Studiegids

12BTL3170 Toegepaste microbiologie

11838/1375/1920/1/12
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Wirix Evelyne
Andere docenten: Lodewyckx Cindy, Reweghs Nadia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus, opdrachten, presentaties en aanvullend lesmateriaal worden ter beschikking gesteld via blackboard

Voor de laboratoriumoefeningen zijn labojas met PXL logo, permanente marker (fijn), aansteker en veiligheidsbril, laboschrift (ingebonden schrift, A4 formaat, geruit) en ringmap verplicht.

Opmerking ivm het ‘(studie)materiaal’ dat wordt gebruikt in de laboratoria: De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van apparatuur en/of glaswerk dat door zijn/haar toedoen defect is of gebroken werd.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Introduction to biotechnology : Global editionVerplicht€ 64,61
 • Auteur: William J. Thieman, Michael A. Palladino
 • Uitgever: Pearson
 • ISBN-nr: 978-12-922-6177-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege19,00 uren
Practicum23,00 uren
Zelfstudie4,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan in een biotechnologische omgeving zelf de verantwoordelijkheid dragen om veilig, verantwoord en milieubewust om te gaan met chemische en (micro-)biologische agentia, stalen en laboratoriumapparatuur. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan complexe theoretische processen uitleggen en een complex(e) analyse/experiment binnen het domein van de moderne biotechnologie volgens de geldende richtlijnen uitvoeren en kan de bekomen resultaten verklaren vanuit de theorie. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan op conceptueel niveau, basistaken van duurzame productontwikkeling van gezonde voeding in de levensmiddelenindustrie ontwerpen rekening houdend met de geldende Europese wegeving met betrekking tot voedselveiligheid en kwaliteit. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan in functie van een milieukundig onderzoek en vanuit een kosten-baten perspectief de best beschikbare milieutechnieken en/organisatorische maatregelen selecteren (waar nodig na externe technische advisering) en duurzame verbetervoorstellen formuleren. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeën, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Omgevingstechnologie

De student kan de biologische grondreiniging verklarend beschrijven en de randvoorwaarden aangeven.
De student kan de methodiek en de doelstellingen van enkele ecotoxiciteitstesten beschrijven overeenkomstig de internationale standaarden.
De student kan, uitgaande van de resultaten van een ecotoxtest, een dosis-respons relatie curve opstellen en de resultaten bespreken en rapporteren.

 

Voedingsmiddelentechnologie

De student kan in een vertrouwde omgeving zelf de verantwoordelijkheid dragen om veilig, verantwoord en milieubewust om te gaan met chemische en (micro-)biologische agentia, stalen, laboratoriumapparatuur en productieapparatuur
De student kan een levensmiddel microbiologisch analyseren in het kader van een houdbaarheidstest
De student kan de principes van methoden en meetmiddelen voor het opvolgen van de microbiologische stabiliteit duiden.
De student kan de resultaten van microbiële analyses / challengetesten interpreteren met behulp van microbiologische criteria en de mogelijke oorsprong en het gevolg van besmetting/groei door MO bij LM analyseren.
De student kan de belangrijkste detectiemethoden (klassiek en snelle methoden) voor micro-organismen in levensmiddelen toelichten.
De student kan microbiologische criteria, gelinkt aan het product/productieproces opzoeken in relevante bronnen (wetgeving, sectorgids, …)

Cel- en gentechnologie

De student kan de rol van klinische microbiologie in de sector verduidelijken en de principes van de analysemethoden verduidelijken.
De student kan klinisch microbiologische principes en analyses duiden en toepassen.
De student kan het belang en gebruik van antibiotica bij de bestrijding van MO duiden en verklaren.
De student kan moleculaire technieken in de microbiologie situeren en uitvoeren.

Leerinhouden

In het opleidingsonderdeel toegepaste microbiologie wordt dieper ingegaan op een aantal toepassingen van microbiologie in de specialisaties Omgevingstechnologie, Cel- en gentechnologie en voedingsmiddelentechnologie.Omgevingstechnologie

Biodegradatie

Microbiële ecotoxiciteit


Cel-en gentechnologie

Klinische microbiologie

Moleculaire microbiologie

Antibiotica

Voedingsmiddelentechnologie

Micro-organismen in levensmiddelen : Pathogenen versus bedervers

Microbiële criteria van levensmiddelen

Microbiële analyses van levensmiddelen : analysetechnieken, houdbaarheidstesten en challengetesten

Begeleiding

Monitoraat op aanvraag

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen100,00Schriftelijke examen over de 3 specialisatiedelen (theorie + practica)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00Schriftelijke examen over de 3 specialisatiedelen (theorie + practica)

Evaluatie: voorwaarden

Veiligheid: Tijdens de laboratoriumoefeningen is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement van de opleiding. De student dient het laboreglement voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

Evaluatie: gevolgen

Veiligheid: Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van materiaal dat defect is door het zich niet houden aan de voorschriften.

Onderwijsvormen

 • O- Blended learning
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor 11BTL3110 Van gen tot populatie EN (eerder ingeschreven voor 11BTL3250 Omgevingswetenschappen 1 OF eerder ingeschreven voor 11BTL3070 Milieukunde) EN simultaan te volgen met 12BTL3020 DNA-technologie EN simultaan te volgen met 12BTL3160 Algemene microbiologie EN simultaan te volgen met 12BTL3140 Voedselveiligheid.