Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13GRM3260 GIS vaardigheden12674/1375/1920/1/15
Studiegids

13GRM3260 GIS vaardigheden

12674/1375/1920/1/15
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • groenmanagement
  Keuzepakket:
  • 3GRM Keuzepakket 15SP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Praet Karin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

- aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Blok 3 : Landschap - Handleiding ArcGISVerplicht
 • Auteur: K. Lentacker
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Software
ArcGIS 10.x for Desktop, esriVerplicht
 • Medium: Software
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Werkcollege30,00 uren

Begincompetenties

Basis: GIS-vaardigheden 1GRM

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan eenvoudige beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector technisch correct en duurzaam uitvoeren. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan duurzame beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector voorstellen rekening houdend met biotische en abiotische factoren. ALG,BG,BS
Onderzoeksmedewerker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan uitgebreide complexe data verzamelen en deze data analyseren met behulp van elementaire statische technieken en informatiesystemen, deze interpreteren en hieruit een conclusie trekken. ALG,BG,BS
Organisator-manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan constructief samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, idee├źn, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken en ook in andere talen. ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen vanuit een attitude voor levenslang leren binnen een duurzame context. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student gaat binnen de eigen sector en aanverwante sectoren actief op zoek naar mogelijkheden en inzichten en vaardigheden te verbreden en verdiepen. 
De student kan interculturele en internationale kenniselementen binnen het vakdomein en vakjargon toepassen.
De student formuleert de boodschap mondeling  op een heldere manier in het Nederlands  in redelijk complexe maar afgelijnde situaties
De student schrijft goed gestructureerde teksten (verslagen, brieven,rapporten,…) in redelijk complexe maar afgelijnde situaties
De student kan courante ICT-tools aanwenden ter ondersteuning van de communicatie
De student kan constructief samenwerken in kleine groep (3 personen) met studiegenoten
De student kan constructief samenwerken met professionals uit de sector

De student kan handmatig en digitaal terreinen correct opmeten en omzetten in een opmetingsplan
De student kan de juiste opmetingstechniek kiezen i.f.v. terreinsituatie
De student kan diverse opmetingstechnieken beschrijven en uitvoeren

De student kan de functionaliteit (economisch, ecologisch, cultureel,…) van een groene ruimte bepalen, interpreteren en beoordelen

De student kan bestaande kwalitatieve en kwantitatieve data onderscheiden 
De student kan individueel kwalitatieve en kwantitatieve data verzamelen, genereren, invoeren en coderen
De student kan data analyseren met behulp van beschrijvende statistiek

Leerinhouden

Thema 1 - Informatieinwinning en -modellering
- Informatiemodellering openbaar domein
- Oefeningen (Mobiel GIS)
- Nieuwe inwinningstechnieken

Thema 2 - Informatieanalyse
- GIS-oefeningen analyse (Selecties, geo-processing, buffer en overlay)

Thema 3 - Raster GIS
- Basisprincipes
- Cases Raster GIS

Thema 4 - Toepassingen Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen
- Data
- Geografische services

Thema 5 - GIS in het bedrijf
- Bedrijfsbezoek

Begeleiding

Monitoraat

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek laptop (met internettoegang)60,00
januarimondeling gesloten boek examen30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek laptop (met internettoegang)60,00
aug/septmondeling gesloten boek examen30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie10,00zie blackboard voor omschrijving

Evaluatie: voorwaarden

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie staan.

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- de activiteit worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere activiteiten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0.

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.