Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13GRM3270 Boombeheer12675/1375/1920/1/49
Studiegids

13GRM3270 Boombeheer

12675/1375/1920/1/49
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • groenmanagement
  Keuzepakket:
  • 3GRM Keuzepakket 15SP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Toppet Bea
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt op Blackboard ter beschikking gesteld.

Contacturen

Werkcollege30,00 uren

Begincompetenties

Studenten hebben reeds een goede praktische voorkennis van het principe de juiste plant op de juiste plaats en de aspecten van boomverzorging nl. begeleidings- en onderhoudssnoei.

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan eenvoudige beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector technisch correct en duurzaam uitvoeren. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan duurzame beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector voorstellen rekening houdend met biotische en abiotische factoren. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan courante en innovatieve materialen binnen de groensector maatschappelijk verantwoord inzetten. ALG,BG,BS
Organisator-manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan constructief samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeƫn, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken en ook in andere talen. ALG,BG,BS
Kwaliteitscoƶrdinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een groenproject controleren op veiligheids- en kwaliteits- en beleidsvoorschriften en kan op eigen initiatief gepaste maatregelen nemen. ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen en hier respectvol mee omgaan. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Rol beroepsontwikkelaar
De student kan meewerken aan educatie en voorlichting in functie van de professionalisering van teamleden en/of externen binnen de groensector

Rol communicator
De student schrijft goed gestructureerde teksten (verslagen, brieven, rapporten,…) in redelijk complexe maar afgelijnde situaties

Rol kwaliteitscoördinator
De student kan de juiste PBM en signalisatie voor een uitvoeringsproject kiezen en gebruiken
De student kan de kwaliteitscriteria voor een uitvoeringsproject beoordelen en toepassen
De student kan geldende beleidsvoorschriften selecteren en toepassen binnen een uitvoeringsproject

Rol technisch uitvoerder
De student kan houtachtige en kruidachtige planten herkennen en benoemen
De student kan de relatie tussen de functionaliteit en plantenkeuze beschrijven
De student kan technieken van plantwerkzaamheden beschrijven
De student kan planttechnieken vergelijken en kiezen
De student kan een vegetatieopname uitvoeren
De student kan gegevens uit vegetatieopnames interpreteren en voorstellen formuleren
De student kan de functionaliteit (economisch, ecologisch, cultureel,…) van een groene ruimte bepalen, interpreteren en beoordelen
De student kan statutaire gegevens en ruimtelijke beleidsvisies in verband brengen met de functionaliteit van het gebied en hieruit inrichtings- en beheersmaatregelen voorstellen
De student kan op basis van de gewenste functionaliteit van een gebied inrichtings- en beheersmaatregelen voorstellen rekening houdend met (cultuur)historische gegevens
De student kan op basis van de gewenste functionaliteit van een gebied inrichtings- en beheersmaatregelen voorstellen rekening houdend met de huidige en toekomstige behoeftes voor beleving en gebruik
De student kan vanuit een visie/streefbeeld beheers- en inrichtingsmaatregelen voor een groengebied of een soort voorstellen
De beginnende professional kan courante en innovatieve materialen en materieel binnen de groensector maatschappelijk verantwoord inzetten.
De student kan maatschappelijk verantwoord (economisch, ecologisch, duurzaam, ergonomisch…) materiaal en materieel kiezen en inzetten

Leerinhouden

Binnen het keuzevak Boombeheer willen we onze stedelijke natuur, waarin de boom centraal staat, in stand houden en optimaal ontwikkelen. Als boombeheerder zal je hierbij actief zijn in de meest uiteenlopende aspecten van de boomverzorging: ontwerp en aanleg, standplaatsverbetering, boomveiligheidscontrole, boomsoortkeuze, planmatig boombeheer, …., maar ook de praktische organisatie van werkzaamheden aan bomen behoren tot het werkterrein.

In dit keuzevak worden theorie en praktijk steeds gecombineerd. Boomgerelateerde problemen en projecten worden geanalyseerd, beoordeeld en uitgevoerd. De resultaten worden met de opdrachtgevers gecommuniceerd. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Hierbij wordt beleid, beheer en uitvoering als een geheel beschouwd.

De volgende onderdelen komen aan bod :
• Meest voorkomende boomsoorten herkennen en toepassen
• Boombeheer en boombeleid toepassen op vraagstukken binnen de stedelijke context
• Organiseren van boomprojecten
• Groeiplaats onderzoek uitvoeren en verbeteringen voorstellen
• Boom effect analyse opstellen
• Boomtechnisch onderzoek op een correcte wijze uitvoeren en rapporteren
• Onderzoek uitvoeren naar actuele ziekten en plagen met nadruk op herkennen, risico inschatten en beheermaatregelen voorstellen
• Onderzoek doen naar de landschappelijke, ecologische en financiële waarde van bomen

Ook excursies en/of gastcolleges maken deel uit van het programma.

Begeleiding

Feedback bij opdrachten en leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen30,00
januaricasustoets50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen30,00
aug/septcasustoets50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie20,00Cijfer uit eerste zittijd PE wordt overgenomen voor tweede zittijd

Evaluatie: voorwaarden

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • O- Vakdisciplinair onderwijs
 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • W- Gastcollege
 • W- Excursie
 • W- Werkcollege
 • W- Casemethode
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • O- Blended learning

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.