Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13GRM3280 Natuur- en bosbeheer12676/1375/1920/1/83
Studiegids

13GRM3280 Natuur- en bosbeheer

12676/1375/1920/1/83
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • groenmanagement
  Keuzepakket:
  • 3GRM Keuzepakket 15SP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Thijs Koen, Van den Berghe Jelle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt via Blackboard aangeboden.

Contacturen

Werkcollege30,00 uren

Begincompetenties

Studenten moeten voor deze module zelfstandig kunnen werken. Verder is de kennis van de planten belangrijk, studenten moeten planten herkennen en kunnen determineren (plantenkennis T1 + T2).
Tevens vormen de onderstaande competenties binnen trajectschijf 2 de basis voor dit keuzevak.
T1/T2: Blok 2&5: GRM/TU-C2: De beginnende professional kan duurzame beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector voorstellen rekening houdend met biotische en abiotische factoren.
T1: Blok 3: ABT/OND-C3: De beginnende professional kan uitgebreide complexe data verzamelen en deze data analyseren met behulp van elementaire statistische technieken en informatiesystemen en ICT-tools, deze interpreteren en hieruit een conclusie trekken
T1: Blok 4: ABT/OND-C5: De beginnende professional heeft het vermogen om systemen te analyseren binnen verschillende domeinen en op verschillende schaalniveaus. Dit omvat het begrijpen van het geheel, en empirisch onderzoeken, het ontleden van hun structuur, de belangrijkste componenten en dynamieken (systeemdenken)
T2: Blok 5: ABT/COM-C1: De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeën, problemen en oplossingen uit de sector communiceren aan specialisten en leken
T2: Beheerplan: ABT/OND-C1: De beginnende professional kan niet-vertrouwde, complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk zelfstandig definiëren en analyseren en ze in een internationale context plaatsen

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan duurzame beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector voorstellen rekening houdend met biotische en abiotische factoren. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, idee├źn, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken en ook in andere talen. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student schrijft goed gestructureerde teksten (verslagen, brieven,rapporten,…) in complexe en diverse situaties

De student kan op basis van de gewenste functionaliteit van een gebied inrichtings- en beheersmaatregelen voorstellen rekening houdend met (cultuur)historische gegevens

De student kan op basis van de gewenste functionaliteit van een gebied inrichtings- en beheersmaatregelen voorstellen rekening houdend met de huidige en toekomstige behoeftes voor beleving en gebruik

De student kan een visie/streefbeeld analyseren en beoordelen tov een referentiekader en de voorstudie

De student kan beheers- en inrichtingsmaatregelen van elkaar onderscheiden en beoordelen tov het streefbeeld

Leerinhouden

Natuurbeleid
Je werkt met de verscherpte natuurtoets en passende beoordelingen om de impact en effecten van projecten en activiteiten op natuur en bos te beoordelen. We werken hier met duidelijke praktijkcasussen.
Duurzaam natuurbeheer
Je mag aan de slag gaan in concrete gebieden waar de combinatie van ruimtelijke situering, gebruik van het gebied, nabestemming, aanwezige natuurwaarden en potenties bepalen welke doelen kunnen gerealisserd worden. Aspecten van graslandbeheer, bosbeheer, waterbeheer worden gecombineerd in een nationale of internationale concrete case.
Begrazingsbeheer
In een reële case werk je het begrazingsbeheer uit in functie van de vooropgestelde doelen. De reglementering, de inzetbaarheid, de effecten, verschillen in begrazing komen aan bod. Je maakt een concreet begrazingsplan ifv het gestelde doel op en leert effecten evalueren.
Duurzaam bosbeheer
We gaan in op de huidige inzichten in het duurzaam beheer van bossen in Vlaanderen, Europa en de wereld. De huidige gehanteerde beheerinzichten zoals de QD-methode, het aanplanten in kloempen, het optimaliseren van de natuurwaarde met o.a. belang van dood hout, komen hier aan bod. In Vlaanderen is de omvorming van het bosbeheer zeer actueel en zal aandacht besteed worden aan het operationeel sturen van o.a. de bosexploitatie. Je leert hammeren en uitsleeproutes te bepalen, recreatief medegebruik in te passen in het huidige bosbeheer.
Planten- en soortenkennis
Je vervolmaakt je soortenkennis en ecologische kennis van deze soorten en leert hoe in levenslang leren deze kennis kan uitbreiden en onderhouden.

Begeleiding

Monitoraat

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie20,00

Evaluatie: voorwaarden

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie staan.

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- de activiteit worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere activiteiten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0.

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • W- Casemethode
 • W- Excursie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.