Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13GRM3290 Wildlife management12677/1375/1920/1/20
Studiegids

13GRM3290 Wildlife management

12677/1375/1920/1/20
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • groenmanagement
  Keuzepakket:
  • 3GRM Keuzepakket 15SP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Descamps Sarah, De Vocht Alain, Lerouge Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Het studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard

Contacturen

Werkcollege30,00 uren

Begincompetenties

De beginnende professional kan duurzame beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector voorstellen rekening houdend met biotische en abiotische factoren.
De beginnende professional kan uitgebreide complexe data verzamelen en deze data analyseren met behulp van elementaire statistische technieken en informatiesystemen en ICT-tools, deze interpreteren en hieruit een conclusie trekken
De beginnende professional heeft het vermogen om systemen te analyseren binnen verschillende domeinen en op verschillende schaalniveaus. Dit omvat het begrijpen van het geheel, en empirisch onderzoeken, het ontleden van hun structuur, de belangrijkste componenten en dynamieken (systeemdenken)
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeën, problemen en oplossingen uit de sector communiceren aan specialisten en leken

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan eenvoudige beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector technisch correct en duurzaam uitvoeren. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan duurzame beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector voorstellen rekening houdend met biotische en abiotische factoren. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, idee├źn, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken en ook in andere talen. ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen vanuit een attitude voor levenslang leren binnen een duurzame context. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student begrijpt concepten zoals ecologisch burgerschap en ethische perspectieven

De student schrijft goed gestructureerde teksten (verslagen, brieven,rapporten,…) in complexe en diverse situaties

De student kan diverse faunagegevens verzamelen op terrein
De student kan inventarisatietechnieken voor fauna beschrijven

De student kan inventarisatietechnieken voor fauna vergelijken en de meest geschikte techniek kiezen

De student kan het functioneren van verschillende levensgemeenschappen binnen biotopen beschrijven

De student kan aan de hand van morfologische kenmerken gewervelden en ongewervelden herkennen en benoemen met de wetenschappelijke naam

De student kan natuurlijke- en menselijke ingrepen in populaties beschrijven en de gevolgen op de populatiedynamica weergeven

De student kan op basis van de cytologie en fysiologie een relatie leggen met de bouw, levenswijze en functioneren van een organisme in een ecosysteem

De student kan de gegevens uit faunamonitoring interpreteren en voorstellen formuleren

De student kan op basis van de gewenste functionaliteit van fauna inrichtings- en beheersmaatregel

Leerinhouden

In dit OLOD komen beleid, monitoringtechnieken en beheer van soorten binnen een internationale context aan bod. Er wordt ingegaan op het soortenbeleid en –beheer in de praktijk. Wild- en visstandsbeheer, Rewilding Europe (Big 5) en de problematiek van invasieve exoten komen binnen dit vak inhoudelijk aan bod.

Begeleiding

Monitoraat

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaricasustoets80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septcasustoets80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie20,00individuele opdrachten, zie blackboard

Evaluatie: voorwaarden

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie staan.

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen


Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- de activiteit worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere activiteiten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0.

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.