Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13GRM3310 Duurzame groene steden12679/1375/1920/1/88
Studiegids

13GRM3310 Duurzame groene steden

12679/1375/1920/1/88
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • groenmanagement
  Keuzepakket:
  • 3GRM Keuzepakket 15SP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: De Clercq Kathleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Contacturen

Werkcollege30,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan eenvoudige beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector technisch correct en duurzaam uitvoeren. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan duurzame beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector voorstellen rekening houdend met biotische en abiotische factoren. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan courante en innovatieve materialen binnen de groensector maatschappelijk verantwoord inzetten. ALG,BG,BS
Organisator-manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional bezit ondernemingszin, als medewerker binnen een project. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeƫn, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken en ook in andere talen. ALG,BG,BS
Kwaliteitscoƶrdinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een groenproject controleren op veiligheids- en kwaliteits- en beleidsvoorschriften en kan op eigen initiatief gepaste maatregelen nemen. ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen vanuit een attitude voor levenslang leren binnen een duurzame context. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen en hier respectvol mee omgaan. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student begrijpt concepten zoals ecologisch burgerschap en ethische perspectieven

De student kan statutaire gegevens en ruimtelijke beleidsvisies interpreteren en vergelijken
De student kan statutaire gegevens en ruimtelijke beleidsvisies in verband brengen met de functionaliteit van het gebied en hieruit inrichtings- en beheersmaatregelen voorstellen
De student kan (cultuur)historische gegevens herkennen,benoemen en beschrijven
De student kan gegevens mbt beleving en gebruik benoemen en beschrijven
De student kan (cultuur)historische gegevens interpreteren
De student kan gegevens mbt beleving en gebruik interpreteren
De student kan op basis van de gewenste functionaliteit van een gebied inrichtings- en beheersmaatregelen voorstellen rekening houdend met (cultuur)historische gegevens
De student kan op basis van de gewenste functionaliteit van een gebied inrichtings- en beheersmaatregelen voorstellen rekening houdend met de huidige en toekomstige behoeftes voor beleving en gebruik
De student kan een visie/streefbeeld analyseren
De student kan een visie/streefbeeld analyseren en beoordelen tov een referentiekader en de voorstudie
De student kan een gefundeerde visie/streefbeeld voor een groengebied of een soort opstellen

De student kan houtachtige en kruidachtige planten herkennen en benoemen

De student kan planttechnieken vergelijken en kiezen

De student kan de functionaliteit (economische, ecologisch, cultureel) van een groene ruimte bepalen, interpreteren en beoordelen

De student schrijft goed gestructureerde teksten (verslagen, brieven,rapporten,…) in redelijk complexe maar afgelijnde situaties

De student kan afwijkingen op kwaliteitscriteria analyseren en stelt oplossingen voor
De student kan geldende beleidsvoorschriften beschrijven
De student kan geldende beleidsvoorschriften selecteren en toepassen binnen een uitvoeringsproject

De student kan beheers- en inrichtingsmaatregelen benoemen en beschrijven
De student kan beheers- en inrichtingsmaatregelen van elkaar onderscheiden en beoordelen tov het streefbeeld
De student kan vanuit een visie/streefbeeld beheers- en inrichtingsmaatregelen voor een groengebied of een soort voorstellen
De student kan courante en innovatieve materialen voor inrichtings- en beheerwerken herkennen, benoemen, beschrijven en vergelijken
De student kan courante materialen en materielen voor inrichtings- en beheerwerken kiezen en toepassen

De student heeft een open houding tegenover andere denk- gevoels- en handelingswijzen
De student kan zich inleven in en respect hebben voor andere denk- gevoels- en professionele handelingswijzen die gangbaar zijn in andere contexten of andere landen.

Resultaatsgericht zijn
Solidair en milieubewust handelenLeerinhouden

Groenblauwe stedelijke netwerken
Door de klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en het opraken van fossiele brandstoffen zullen de steden een min of meer geleidelijke transformatie moeten ondergaan. In dit deel worden de principes van duurzame steden toegelicht en krijg je een uitvoerig en praktisch overzicht van groenblauwe ontwerpoplossingen in stedelijk gebied, als antwoord op de gevolgen van onder meer klimaatverandering.

In stand houden en beheren van historische tuinen, parken en landschappen
Ons groen ruimtelijk erfgoed is waardevol, maar ook erg kwetsbaar. Restauratie, zorgvuldig onderhoud en (instandhoudings-)beheer van dit erfgoed vraagt daarom om historische kennis, expertise en specialisatie. Naast de typologie leer je de erfgoedwaarden van historische tuinen, parken en landschappen herkennen, voorstellen formuleren voor collectiebeheer in botanische tuinen en stadarboreta en komt het beheer van historisch waardevolle dreven, veteraanbomen en knotbomen aan bod.
In deze module staan ook een aantal excursies naar Historische parken/tuinen en aanverwante op het programma.

Groene functionele belevingstrajecten uitwerken
A.h.v. een stappenplan doorloop je een trajectanalyse om tot een potentieel netwerk van waardevolle groene functionele belevingstrajecten te komen. Voor deze gebiedsgerichte aanpak gebruiken we GIS als denk-, analyse- en rapportage-instrument.

Burgerparticipatie
Steeds meer spelen naast professionals ook bewoners een rol in het ontwerp, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hoe wordt dit in de praktijk aangepakt? Welke factoren bepalen het succes en welke valkuilen zijn er? Dit wordt a.h.v. concrete praktijkvoorbeelden toegelicht.

Toegepaste plantenkennis
Groenmanagers met een goede plantenkennis leveren doorgaans kwaliteitsvoller werk dan hun collega's met een eerder beperkte kennis van planten. Plantenkennis is niet alleen een plant een naam kunnen geven, maar ook meer weten over hoe deze te beheren, en wat zijn ideale standplaats is. Of, in het geval van ongewenste plantengroei, te weten hoe en wanneer een plant het best wordt bestreden.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie70,00individuele opdrachten, zie blackboard
januarimondeling gesloten boek examen30,00integrale kennistoets, met schriftelijke voorbereiding
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen30,00integrale kennistoets, met schriftelijke voorbereiding
aug/septindividuele opdracht70,00

Evaluatie: voorwaarden

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- Excursie
 • W- Individuele opdracht
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.