Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13GRM3330 Plattelandsontwikkeling12681/1375/1920/1/59
Studiegids

13GRM3330 Plattelandsontwikkeling

12681/1375/1920/1/59
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • groenmanagement
  Keuzepakket:
  • 3GRM Keuzepakket 15SP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Moors Kris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
PlattelandsontwikelingVerplicht
 • Auteur: K. Moors
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Werkcollege30,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan duurzame beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector voorstellen rekening houdend met biotische en abiotische factoren. ALG,BG,BS
Organisator-manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan constructief samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, idee├źn, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken en ook in andere talen. ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen en hier respectvol mee omgaan. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student heeft een open houding tegenover de actoren die werkzaam zijn op het platteland zoals de landbouwsector
De student kan zich inleven in en respect hebben voor de andere denk- gevoels- en professionele handelingswijzen die gangbaar zijn op het platteland zoals de landbouwsector

De student kan meewerken aan educatie en voorlichting in functie van de professionalisering van teamleden en/of externen binnen de plattelandsonwikkelingscontext
De student kan interculturele en internationale kenniselementen binnen het domein van de landbouwsector en vakjargon hieraan verbonden toepassen.

De student formuleert de boodschap mondeling op een heldere manier in het Nederlands in redelijk complexe maar afgelijnde situaties
De student schrijft goed gestructureerde teksten (verslagen, brieven,rapporten,…) in redelijk complexe maar afgelijnde situaties
De student kan constructief samenwerken in kleine groep (3 personen) met studiegenoten
De student kan constructief samenwerken met professionals uit de sector

De student kan de gegevens uit opname van landbouwpercelen interpreteren en voorstellen formuleren
De student kan de functionaliteit (economisch, ecologisch, cultureel,…) van een groene ruimte bepalen, interpreteren en beoordelen
De student kan op basis van de ecologie van plantengemeenschappen op en langs de landbouwpercelen, inrichtings- en beheersmaatregelen voorstellen
De student kan statutaire gegevens en ruimtelijke beleidsvisies in verband brengen met de functionaliteit van het gebied en hieruit inrichtings- en beheersmaatregelen voorstellen
De student kan (cultuur)historische gegevens over het platteland interpreteren
De student kan op basis van de gewenste functionaliteit van het platteland inrichtings- en beheersmaatregelen voorstellen rekening houdend met (cultuur)historische gegevens
De student kan op basis van de gewenste functionaliteit van het platteland inrichtings- en beheersmaatregelen voorstellen rekening houdend met de huidige en toekomstige behoeftes voor beleving en gebruik
De student kan een gefundeerde visie/streefbeeld voor het platteland opstellen
De student kan vanuit een visie/streefbeeld beheers- en inrichtingsmaatregelen voor het platteland voorstellen

Leerinhouden

Deze module heeft tot doel de student kennis te laten maken met de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Ook zullen begrippen zoals agrarische natuurverenigingen, bedrijfsnatuurplannen, diverse verbredingsactiviteiten binnen de landbouw,…. worden toegelicht.

De Vlaamse land- en tuinbouw worden sterk beheerst door een uitgebreide regelgeving die voor een belangrijk gedeelte van Europese oorsprong is. Kennis van deze wetgeving en inzicht in de toepassingen ervan is noodzakelijk om economische realiteit in de sector te kunnen in schatten. Zo is zeker ook het onderdeel mestwetgeving belangrijk om de link landbouw met natuur en de eventuele gevolgen goed te kunnen inschatten.

Een zeer belangrijk pakket van maatregelen die beschikbaar gesteld worden in het agrarisch gebied zijn de beheersovereenkomsten en de agromilieumaatregelen die een bedrijf vrijwillig kan afsluiten. Het afsluiten van beheersovereenkomsten en agro-milieumaatregelen omvatten naast een vergoeding ook een aantal verplichtingen. Deze maatregelen hebben tot doel de leefbaarheid en de landschappelijke waarde van het platteland te verhogen.

Diverse aspecten van landelijke inrichting zullen worden overlopen zoals ruilverkavelingsprojecten, inrichtingsprojecten en het tot stand brengen van natuurverbindingen.

Een bezoek aan een landbouwbedrijf in combinatie met een bezoek aan een inrichtingsproject van de VLM geeft een goed overzicht van wat er mogelijk is op ons platteland.

De student krijgt tijdens dit keuzevak als grote opdracht om op een zelfgekozen landbouwbedrijf een bedrijfsnatuurplan op te stellen rekening houdend met de mogelijkheden voor het afsluiten van beheersovereenkomsten & agromilieumaatregelen, rekening houdend met het wettelijk kader, met de wensen van de landbouwer, met de subsidies van gemeenten, met projecten op Regionale Landschappen en de nodige calculaties en administratie hierin mee te verwerken.

Begeleiding

Monitoraat op aanvraag.

Feedback op de ingediende groepsopdrachten.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen45,00
januarischriftelijk open boek examen20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen45,00
aug/septschriftelijk open boek examen20,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling35,00

Evaluatie: voorwaarden

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie staan.

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- de activiteit worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere activiteiten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0.

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Gastcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Paper
 • W- Presentatie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.