Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13CGT4130 Geïntegreerd practicum12754/1375/1920/1/19
Studiegids

13CGT4130 Geïntegreerd practicum

12754/1375/1920/1/19
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Cel- en gentechnologie binnen biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Van Campenhout Jelle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

- Opdrachten en aanvullend lesmateriaal (artikels, protocollen,…) worden ter beschikking gesteld via Blackboard of tijdens de contacturen via handouts;
- Er wordt verwezen naar cursusmateriaal van andere opleidingsonderdelen en naar webpagina’s (o.a. voor de databanken en interactieve oefeningen);
- Voor de laboratoriumoefeningen zijn een labojas en veiligheidsbril verplicht (via PXL te koop);
- Een laboschrift/ringmap, een aansteker, een dunne zwarte permanente marker, een alcoholstift en een ringmap worden ook door de student zelf voorzien.

Contacturen

Hoorcollege16,50 uren
Practicum36,00 uren
Zelfstudie6,00 uren

Begincompetenties

- De student kan het werkingsprincipe uitleggen van homogenisatiemethoden (weefsels en cellen), scheidingsmethoden (cellen, celorganellen, biomoleculen) en van detectiemethoden om biomoleculen te karakteriseren en/of kwantificeren.
- De student kan een gegeven protocol en/of resultaat van een homogenisatie-, scheidings- of detectiemethode bediscussiëren en verklaren.
- De student kan de toepasbaarheid van een scheidingsmethode (bijvoorbeeld een chromatografische scheidingsmethode of een elektroforetische methode) of een detectiemethode beoordelen en beargumenteren.
- De student kan het werkingsprincipe uitleggen van scheidingsmethoden van een eiwitmengsel, kan de toepasbaarheid van een methode beoordelen en beargumenteren, kan een gegeven scheidingsprotocol en/of resultaat van een eiwitscheiding bediscussiëren en verklaren en kan zelf een onderbouwd voorstel tot scheiding formuleren.
- De student kan in het laboratorium scheidings- en detectietechnieken voor karakterisering (analyse) van biomoleculen toepassen, de apparatuur bedienen en de protocollen milieubewust, veilig en nauwkeurig uitvoeren, in het bijzonder chromatografische, elektroforetische en spectrometrische technieken.
- De student kan een analyse van biomoleculen voorbereiden, opvolgen en de resultaten verwerken en interpreteren volgens de richtlijnen van laboverslaggeving.- De student kan de structuur van DNA schetsen en relateren aan de functie van DNA;
- De student kan de processen van replicatie, transcriptie, translatie en genregulatie bij prokaryoten en eukaryoten volledig uitleggen;
- De student kan doel en principe van de courante DNA-technologieën uitleggen, en relateren aan hun toepassingen: berekening en bereiding van buffers en reactiemixen, gebruik van DNA-modificerende enzymen, DNA-isolatie, scheiding, detectie en kwantificering van DNA (elektroforese, fluorimetrie en UV-spectrometrie), PCR-gebaseerde technieken, RFLP, sequentieanalyse, klonering, southern blotting, en aanverwante technieken en toepassingen;
- De student kan in het laboratorium bovenstaande technieken voor isolatie en analyse van DNA toepassen, de nodige apparatuur bedienen, de protocollen milieubewust, veilig en nauwkeurig uitvoeren en de output van deze analyses interpreteren;
- De student kan een DNA-analyse voorbereiden, opvolgen en de resultaten verwerken en interpreteren volgens de richtlijnen van laboverslaggeving;
- De student kan zeer precies en accuraat pipetteren. - De student kan zelf een PCR-experiment opzetten, primers ontwikkelen en testen, en het proces optimaliseren (inclusief speciale PCR-toepassingen);
- De student kan DNA-sequenties en eiwitsequenties opzoeken in en vergelijken met databanken;
- De student kan bio-informaticatools gebruiken om sequentiële, structurele en functionele informatie over biomoleculen op te zoeken en te vergelijken;

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan in een biotechnologische omgeving zelf de verantwoordelijkheid dragen om veilig, verantwoord en milieubewust om te gaan met chemische en (micro-)biologische agentia, stalen en laboratoriumapparatuur. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan complexe theoretische processen uitleggen en een complex(e) analyse/experiment binnen het domein van de moderne biotechnologie volgens de geldende richtlijnen uitvoeren en kan de bekomen resultaten verklaren vanuit de theorie. ALG,BG,BS
Onderzoeksmedewerker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan uitgebreide complexe data verzamelen en deze data analyseren met behulp van elementaire statische technieken en informatiesystemen, deze interpreteren en hieruit een conclusie trekken. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan relevante conclusies trekken en situeren in een wetenschappelijke en internationale context en gerichte aanbevelingen formuleren naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit een nieuw onderzoek. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeën, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken. ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan het uit het beschikbare labomateriaal het geschikte materiaal selecteren voor een analyse experiment
De student kan zelfstandig de juiste keuzes maken met betrekking tot veilig werken in het labo
De student kan voor een gegeven analyse/experiment zelf de noodzakelijkheid voor het werken in een veiligheidskabinet bepalen
De student kan voor een gegeven analyse/experiment zelf de noodzakelijkheid voor het werken in een BSL-labo bepalen
De student kan consequent (kruis)contaminaties van alle aard vermijden
De student kan, in geval van contaminatie, de gepaste curatieve maatregelen treffen (desinfecteren, reinigen,...)
De student kan zelfstandig de juiste keuzen met betrekking tot afvalbeheer van chemische stoffen maken
De student past de principes van afvalbeheer van biologische agentia toe in het labo
De student kan zelfstandig de juiste keuze met betrekking tot afvalbeheer van biologische agentia maken
De student kan uit een limitatieve lijst van labomaterialen en - apparatuur de meeste geschikte kiezen in functie van de toepassing
De student kan zelf bepalen welk labomateriaal/apparatuur nodig is voor het uitvoeren van een analyse/experiment
De student kan voor een experiment/analyse zelf de juiste productkeuze maken op basis van de toepassing
De student kan zelf het materiaal van een labo beheren
De student kan verschillende aseptische en sterilisatietechnieken zelfstandig uitvoeren
De student kan in een gegeven situatie gespecialiseerde aseptische en/of sterilisatietechnieken kiezen, begrijpen en toepassen
De student kan in een gegeven situatie gespecialiseerde microbiologische technieken kiezen, begrijpen en toepassen
De student kan in een gegeven situatie de juiste moleculaire techniek kiezen, begrijpen en toepassen
De student kan in een gegeven situatie gespecialiseerde moleculaire technieken kiezen, begrijpen en toepassen (bv. speciale PCR-technieken, speciale elektroforesetechnieken, DNA-profiling, real-time technieken, RNA-extractie, expressieklonering, eiwitextractie, micro-array, genexpressiestudies)
De student kan interculturele en internationale kenniselementen binnen het vakdomein en vakjargon opzoeken
De student kan interculturele en internationale kenniselementen binnen het vakdomein en vakjargon toepassen.
De student schrijft goed gestructureerde teksten (verslagen, brieven,rapporten,…) in redelijk complexe maar afgelijnde situaties
De student kan courante ICT-tools aanwenden ter ondersteuning van de communicatie
De student kan gegevens uit moleculaire databanken analyseren en hieruit een conclusie trekken
De student kan zelfstandig moleculaire data analyseren m.b.v. bio-informaticatools
De student kan resultaten van een onderzoek linken aan de hypothese en de literatuur
De student kan de proefopzet, praktische uitvoering en resultaten van een onderzoek kritisch evalueren
De student kan individueel conclusies en aanbevelingen formuleren op basis van de discussie

De student kan correct werken in een BSL2-labo
De student kan op eigen initiatief het nodige afvalbeheer in een nieuwe situatie inschatten en er correct naar handelen
De student kan op eigen initiatief het nodige afvalbeheer van biologische agentia in een nieuwe situatie inschatten en er correct naar handelen

Leerinhouden

In een integraal experiment worden, na DNA-extractie en PCR, ORF’s van Saccharomyces cerevisiae in E. coli tot expressie gebracht en de bekomen eiwitten opgezuiverd.
Het experiment bestaat uit een aantal deelexperimenten die elkaar opvolgen:
- Amplificatie van YORF’s via PCR
- TOPO-cloning van YORF-amplicons in een expressievector
- Selectie van klonen via:
*kolonie-PCR
*RFLP (na opkweek en miniprep)
*Sequentieanalyse
- Expressie en zuivering van recombinante fusieproteïnen
- Analyse van proteïnen via SDS-page

De studenten volgen de experimenten op in een laboschrift waarin de resultaten van labowerk en opzoekwerk worden bijgehouden (zie richtlijnen laboverslaggeving).

Begeleiding

- monitoraat
- feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen85,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen85,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie15,00testen ivm labovoorbereiding, laboschrift, labodocumentatiemap

Evaluatie: voorwaarden

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie buiten de examenperiode staan.

Veiligheid: Tijdens de laboratoriumoefeningen is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement van de opleiding. De student dient het laboreglement voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- het contactmoment worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere geëvalueerde momenten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0 voor zowel het evaluatiemoment als voor het eventuele daarbij horende verslag.

Veiligheid: Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van materiaal dat defect is door het zich niet houden aan de voorschriften.

Onderwijsvormen

 • O- Blended learning
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3020 DNA-technologie EN geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3040 Scheidings- en detectietechnieken EN simultaan te volgen met 13CGT4120 Bio-informatica.