Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13CGT4140 Trends in moleculaire technieken12755/1375/1920/1/53
Studiegids

13CGT4140 Trends in moleculaire technieken

12755/1375/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Cel- en gentechnologie binnen biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Clynen Elke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

- Opdrachten, presentaties en aanvullend lesmateriaal worden ter beschikking gesteld via Blackboard;
- Voor de laboratoriumoefeningen zijn een labojas en veiligheidsbril verplicht;
- Een laboschrift/ringmap, een aansteker, een dunne zwarte permanente marker, een alcoholstift worden ook door de student zelf voorzien.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Biology - A Global ApproachVerplicht€ 97,47
 • Auteur: Campbell, Reece , Urry , Wasserman
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 11 de
 • ISBN-nr: 978-17-844-9789-7
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Introduction to biotechnology : Global editionVerplicht€ 64,61
 • Auteur: William J. Thieman, Michael A. Palladino
 • Uitgever: Pearson
 • ISBN-nr: 978-12-922-6177-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege12,50 uren
Practicum9,00 uren
Zelfstudie4,00 uren

Begincompetenties

- De student kan de processen van replicatie, transcriptie, translatie en genregulatie bij prokaryoten en eukaryoten volledig uitleggen;
- De student kan doel en principe van de courante DNA-technologieën uitleggen, en relateren aan hun toepassingen: berekening en bereiding van buffers en reactiemixen, gebruik van DNA-modificerende enzymen, DNA-isolatie, scheiding, detectie en kwantificering van DNA (elektroforese, fluorimetrie en UV-spectrometrie), PCR-gebaseerde technieken, RFLP, sequentieanalyse en aanverwante technieken en toepassingen;
- De student kan in het laboratorium bovenstaande technieken voor isolatie en analyse van DNA toepassen, de nodige apparatuur bedienen, de protocollen milieubewust, veilig en nauwkeurig uitvoeren en de output van deze analyses interpreteren;
- De student kan een DNA-analyse voorbereiden, opvolgen en de resultaten verwerken en interpreteren volgens de richtlijnen van laboverslaggeving;
- De student kan zeer precies en accuraat pipetteren.
- De student kan de resultaten van een experiment statistisch verwerken

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan in een biotechnologische omgeving zelf de verantwoordelijkheid dragen om veilig, verantwoord en milieubewust om te gaan met chemische en (micro-)biologische agentia, stalen en laboratoriumapparatuur. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan complexe theoretische processen uitleggen en een complex(e) analyse/experiment binnen het domein van de moderne biotechnologie volgens de geldende richtlijnen uitvoeren en kan de bekomen resultaten verklaren vanuit de theorie. ALG,BG,BS
Onderzoeksmedewerker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan uitgebreide complexe data verzamelen en deze data analyseren met behulp van elementaire statische technieken en informatiesystemen, deze interpreteren en hieruit een conclusie trekken. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan relevante conclusies trekken en situeren in een wetenschappelijke en internationale context en gerichte aanbevelingen formuleren naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit een nieuw onderzoek. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeën, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken. ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan het uit het beschikbare labomateriaal het geschikte materiaal selecteren voor een analyse experiment.
De student kan zelfstandig de juiste keuzes maken met betrekking tot veilig werken in het labo.
De student kan voor een gegeven analyse/experiment zelf de noodzakelijkheid voor het werken in een veiligheidskabinet bepalen.
De student kan consequent (kruis)contaminaties van alle aard vermijden.
De student kan zelfstandig de juiste keuzen met betrekking tot afvalbeheer van chemische stoffen maken.
De student past de principes van afvalbeheer van biologische agentia toe in het labo.
De student kan zelfstandig de juiste keuze met betrekking tot afvalbeheer van biologische agentia maken.
De student kan uit een limitatieve lijst van labomaterialen en - apparatuur de meeste geschikte kiezen in functie van de toepassing.
De student kan zelf bepalen welk labomateriaal/apparatuur nodig is voor het uitvoeren van een analyse/experiment.
De student kan resultaten van een onderzoek linken aan de hypothese en de literatuur.
De student kan de proefopzet, praktische uitvoering en resultaten van een onderzoek kritisch evalueren.
De student kan individueel conclusies en aanbevelingen formuleren op basis van de discussie.
De student schrijft goed gestructureerde teksten (verslagen, brieven, rapporten,…) in redelijk complexe maar afgelijnde situaties.
De student kan courante ICT-tools aanwenden ter ondersteuning van de communicatie.
De student kan interculturele en internationale kenniselementen binnen het vakdomein en vakjargon opzoeken.
De student kan interculturele en internationale kenniselementen binnen het vakdomein en vakjargon toepassen.
De student kan in een gegeven situatie de juiste moleculaire techniek kiezen, begrijpen en toepassen.
De student kan in een gegeven situatie gespecialiseerde moleculaire technieken kiezen, begrijpen en toepassen (bv. speciale PCR-technieken, speciale elektroforesetechnieken,  DNA-profiling, real-time technieken, RNA-extractie, expressieklonering, eiwitextractie, micro-array, genexpressiestudies).
De student kan gegevens uit moleculaire databanken analyseren en hieruit een conclusie trekken.
De student kan zelfstandig moleculaire data analyseren m.b.v. bio-informaticatools
De student kan op eigen initiatief het nodige afvalbeheer in een nieuwe situatie inschatten en er correct naar handelen

Leerinhouden

Toepassingen in maatschappij en onderzoek:
- persoonsidentificatie op basis van DNA
- methoden en technieken voor de studie van genexpressie
- practicum genexpressie bij stress door zware metalen bij planten: RNA extractie, cDNA bereiding, real-time PCR

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen100,00Vragen over theorie en practica
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00Vragen over theorie en practica

Evaluatie: voorwaarden

Veiligheid: Tijdens de laboratoriumoefeningen is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement van de opleiding. De student dient het laboreglement voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

Evaluatie: gevolgen

Veiligheid: Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van materiaal dat defect is door het zich niet houden aan de voorschriften.

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • O- Blended learning
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3020 DNA-technologie EN geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3040 Scheidings- en detectietechnieken EN simultaan te volgen met 13CGT4120 Bio-informatica.