Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13CGT4150 Cel- en weefselkweek12756/1375/1920/1/87
Studiegids

13CGT4150 Cel- en weefselkweek

12756/1375/1920/1/87
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Cel- en gentechnologie binnen biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Clynen Elke, Smets Ilse
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

- Studiematerialen zoals powerpoints, opdrachten voor blended learning en practica worden ter beschikking gesteld op Blackboard
- Voor de laboratoriumoefeningen is een labojas en een veiligheidsbril verplicht.
- Een rekenmachine (eenvoudig type, een grafisch rekenmachine wordt niet toegestaan op het examen), een aansteker, een dunne zwarte permanente marker, een alcoholstift en een laboschrift en labodocumentatiemap worden ook verplicht door de student zelf voorzien.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Biology - A Global ApproachVerplicht€ 97,47
 • Auteur: Campbell, Reece , Urry , Wasserman
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 11 de
 • ISBN-nr: 978-17-844-9789-7
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Experimentele vaardigheden : deel 1Verplicht€ 29,99
 • Auteur: E. Geuens
 • Uitgever: Academie Press
 • Editie: 2019
 • ISBN-nr: 978-94-014-6255-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege15,00 uren
Practicum21,00 uren
Zelfstudie8,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan in een biotechnologische omgeving zelf de verantwoordelijkheid dragen om veilig, verantwoord en milieubewust om te gaan met chemische en (micro-)biologische agentia, stalen en laboratoriumapparatuur. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan complexe theoretische processen uitleggen en een complex(e) analyse/experiment binnen het domein van de moderne biotechnologie volgens de geldende richtlijnen uitvoeren en kan de bekomen resultaten verklaren vanuit de theorie. ALG,BG,BS
Onderzoeksmedewerker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan uitgebreide complexe data verzamelen en deze data analyseren met behulp van elementaire statische technieken en informatiesystemen, deze interpreteren en hieruit een conclusie trekken. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeën, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken. ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan het uit het beschikbare labomateriaal het geschikte materiaal selecteren voor een analyse experiment
De student kan zelfstandig de juiste keuzes maken met betrekking tot veilig werken in het labo
De student kan voor een gegeven analyse/experiment zelf de noodzakelijkheid voor het werken in een veiligheidskabinet bepalen
De student kan consequent (kruis)contaminaties van alle aard vermijden
De student past de principes van afvalbeheer van biologische agentia toe in het labo
De student kan zelfstandig de juiste keuze met betrekking tot afvalbeheer van biologische agentia maken
De student kan uit een limitatieve lijst van labomaterialen en - apparatuur de meeste geschikte kiezen in functie van de toepassing
De student kan zelf bepalen welk labomateriaal/apparatuur nodig is voor het uitvoeren van een analyse/experiment
De student kan verschillende aseptische en sterilisatietechnieken zelfstandig uitvoeren
De student kan in een gegeven situatie gespecialiseerde aseptische en/of sterilisatietechnieken kiezen, begrijpen en toepassen
De student kan resultaten van een onderzoek linken aan de hypothese en de literatuur
De student kan de proefopzet, praktische uitvoering en resultaten van een onderzoek kritisch evalueren
De student kan individueel conclusies en aanbevelingen formuleren op basis van de discussie
De student schrijft goed gestructureerde teksten (verslagen, brieven, rapporten,…) in redelijk complexe maar afgelijnde situaties
De student kan courante ICT-tools aanwenden ter ondersteuning van de communicatie

De student kan interculturele en internationale kenniselementen binnen het vakdomein en vakjargon opzoeken
De student kan interculturele en internationale kenniselementen binnen het vakdomein en vakjargon toepassen.

De student kan de theoretische principes van dierlijke celkweek beschrijven en uitleggen en dit voor de verschillende facetten (het celkweeklaboratorium, basisaspecten celkweek, celkweekmethoden subcultivatie en cryopreservatie, transfectie van cellen, karacterisatie en kwaliteitscontrole bij dierlijke celkweek, contaminaties van culturen en Good cell culture practice)

De student kan de principes van een subcultivatieprotocol van dierlijke cellen beschrijven en beredeneren (en dit voor zowel de theoretische als de praktische en technische aspecten van het experiment), de resultaten verwerken en interpreteren en de achterliggende technieken beschrijven en uitleggen 
De student kan een experimentele analyse op dierlijke cellen voorbereiden, opvolgen en de resultaten verwerken en interpreteren volgens de richtlijnen van laboverslaggeving 
De student kan zelf de noodzakelijkheid voor werken in een veiligheidskabinet bepalen
De student kan correct werken in een veiligheidskabinet klasse 2
De student kan de principes van een fluorescentiemicroscopische analyse op levende, dierlijke cellen beschrijven en uitleggen (en dit voor zowel de theoretische als de praktische en technische aspecten van het experiment), de resultaten verwerken en interpreteren en de achterliggende technieken beschrijven en uitleggen
De student kan een experimentele analyse op dierlijke cellen voorbereiden, opvolgen en de resultaten verwerken en interpreteren volgens de richtlijnen van laboverslaggeving

De student kan de principes van algemene toepassingen van dierlijke celkweek in onderzoek en therapie, de principes van gespecialiseerde technieken voor cellulair onderzoek en de fasen in de ontwikkeling van een (cel)therapie en/of geneesmiddel beschrijven en uitleggen
De student kan uitleggen welke de gevolgen zijn van het therapeutisch gebruik van gekweekte cellen voor, tijdens en na de productie van het celproduct in een cleanroomomgeving en de student kan dit relateren aan het kwaliteitsmanagement in een celtherapiebedrijf door uit te leggen welke rol elke kwliteitsafdeling hierin speelt

De student kent de achtergrond van plantaardige weefselkweek
De student kan plantaardige weefselkweek zelfstandig uitvoeren

Leerinhouden

Introductie tot dierlijke celkweek: het celkweeklaboratorium, basisaspecten van celkweek, celkweekmethoden,karakterisering en kwaliteitscontrole

Practicum Dierlijke celkweek: subcultivatie adherente cellen (aseptisch werken) 

Practicum in vitro testen met levende dierlijke cellen: Combi labo celviabiliteitassay en fluorescentiemicrsocopie

Dierlijke celkweek in onderzoek en therapie: fasen in ontwikkeling van geneesmiddel, gespecialiseerde systemen en toepassingen van celkweek, alternatieve methoden voor dierproeven, gespecialiseerde technieken voor cellulair onderzoek oa trend naar 3D-imaging

Werkplekleren in bedrijf met kweek van humane cellen voor therapeutisch gebruik (celtherapie)

Plantaardige weefselkweek: bereiding voedingsmedia, secundaire cultuur drosera, primaire cultuur dragon, evaluatie (aseptisch?) en meten van culturen, statistische verwerking

Practicum Weefselkweek plant

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen75,00
Buiten de examenperiodestationsproef20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodestationsproef20,00
aug/septschriftelijk gesloten boek examen75,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepresentatie5,00Permanente evaluatie: De student geeft een presentatie over gespecialiseerde technieken in cellulair onderzoek. Het behaalde cijfer op de presentatie in eerste zittijd wordt overgenomen in tweede zittijd.

Evaluatie: voorwaarden

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie buiten de examenperiode staan.

Veiligheid: Tijdens de laboratoriumoefeningen is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement van de opleiding. De student dient het laboreglement voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- het contactmoment worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere geëvalueerde momenten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0 voor zowel het evaluatiemoment als voor het eventuele daarbij horende verslag.

Veiligheid: Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van materiaal dat defect is door het zich niet houden aan de voorschriften.

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • O- Blended learning
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3040 Scheidings- en detectietechnieken.