Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13OMT4100 Integratie milieucoördinatie12758/1375/1920/1/58
Studiegids

13OMT4100 Integratie milieucoördinatie

12758/1375/1920/1/58
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Omgevingstechnologie binnen biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Cornelis Bart, Lerouge Frederik, Lodewyckx Cindy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

De studiematerialen staan ter beschikking via Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege20,00 uren
Practicum30,00 uren
Zelfstudie10,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan, rekening houdend met (inter)nationale regelgeving en standaarden, het proces tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie van een milieuzorgsysteem sturen. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan in functie van een milieukundig onderzoek en vanuit een kosten-baten perspectief de best beschikbare milieutechnieken en/organisatorische maatregelen selecteren (waar nodig na externe technische advisering) en duurzame verbetervoorstellen formuleren. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeën, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken. ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen vanuit een attitude voor levenslang leren binnen een duurzame context. ALG,BG,BS

Doelstellingen

kan de nodige vakliteratuur , webtools , databanken en de BBT/BREF rapporten hanteren als naslagwerk bij het uitvoeren van milieucoördinatie taken.
kan in functie van een milieukundig onderzoek en vanuit een kosten-baten perspectief de best beschikbare milieutechnieken en/of organisatorische maatregelen selecteren (waar nodig na externe technische advisering) en duurzame verbetervoorstellen formuleren.
De beginnende professional kan de milieucoördinatietaken m.b.t. het waterbeheer in de onderneming opnemen en kan (waar nodig na externe technische advisering) geëigende beheersmaatregelen of hersteltechnieken voorstellen en de implementatie coördineren.

De student is in staat om actuele vakinformatie (i.v.m. milieutechnologie, milieucoördinatie, en milieumanagement) op te volgen, kritisch te evalueren, en over te dragen aan medestudenten tijdens een interactief debat. 

De student kan voorstellen formuleren en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting.

Leerinhouden

(1) Casus Duurzame energie: Innovatie in wetenschap en technologie inzake duurzame energie, energiemanagement, transitie en (inter)nationaal beleid. Link met luchtkwaliteit en mobiliteit.

(2) Casus OV/MER & Communicatie: Projecten met een aanzienlijke milieu impact dienen een infovergadering te beleggen in het kader van een omgevingsvergunning en/of een MER.

(3) Casus Permanente vorming: Permanent leren en opvolgen van actuele, nieuwe en innovatieve ontwikkelingen binnen de diverse domeinen in de sector.

(4) Milieucoördinatie in praktijk: Uitvoeren van milieucoördinatie taken in het werkveld. Voorbeelden: aangifte IMJV, aangifte heffing, afvalstoffen- of materialenregister, aanvraag OV, technisch verslag grondverzet,… Inclusie kosten-baten analyse.

Begeleiding

Monitoraat op aanvraag.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen60,00Met schriftelijke voorbereiding
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen60,00Met schriftelijke voorbereiding
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie40,00zie opdrachten op blackboard

Evaluatie: voorwaarden

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie buiten de examenperiode staan.

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- het contactmoment worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere geëvalueerde momenten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0 voor zowel het evaluatiemoment als voor het eventuele daarbij horende verslag.

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • O- Blended learning
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- Individuele opdracht
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Gastcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Leergesprek
 • W- Paper
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3200 Omgevingswetenschappen 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3080 Omgevingsmanagement 1.