Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13OMT4110 Toxicologie en gezondheid12759/1375/1920/1/92
Studiegids

13OMT4110 Toxicologie en gezondheid

12759/1375/1920/1/92
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Omgevingstechnologie binnen biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Cornelis Bart, Lerouge Frederik, Lodewyckx Cindy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

De studiematerialen zijn ter beschikking via Blackboard.

Deel ethiek:
lesmateriaal wordt via blackboard ter beschikking gesteld

Contacturen

Hoorcollege18,00 uren
Practicum42,00 uren
Zelfstudie4,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan, rekening houdend met (inter)nationale regelgeving en standaarden, het proces tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie van een milieuzorgsysteem sturen. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan in functie van een milieukundig onderzoek en vanuit een kosten-baten perspectief de best beschikbare milieutechnieken en/organisatorische maatregelen selecteren (waar nodig na externe technische advisering) en duurzame verbetervoorstellen formuleren. ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen vanuit een attitude voor levenslang leren binnen een duurzame context. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Deel toxicologie en gezondheid

De student:
- kan toxische effecten van metalen vanuit een biochemisch inzicht toelichten.
- kan, uitgaande van de resultaten van een ecotoxiciteitstest, een dosis-respons relatie curve opstellen en de resultaten bespreken en rapporteren
- kan de methodiek en de doelstellingen van enkele ecotoxiciteitstesten en genotoxiciteitstesten beschrijven overeenkomstig de internationale standaarden (ISO, OECD).
- kan het belang aangeven van effectgericht meten in het geval van een effluentbeoordeling en daarbij de TIE-methodiek (toxiciteitsidentificatie en evaluatie) toelichten.
- kan de resultaten en bevindingen van toxiciteitstesten hanteren en bijdragen aan het uitvoeren van een locatie-specifieke risicobeoordeling.

Deel ethiek:

De student past concepten zoals ecologisch burgerschap en ethische perspectieven toe en kan een gefundeerd, ethisch en maatschappelijk verantwoord standpunt innemen.

Leerinhouden

Deel toxicologie en gezondheid

- Inleiding en toepassingen

- Algemene principes en begrippen – databanken

- Ecologische risico beoordeling

- Humane risico beoordeling

- GevalstudieDeel ethiek:
Na een algemene inleiding rond ethiek maakt de student door middel van lezingen kennis met enkele ethische thema's die voor een biotechnoloog relevant zijn. De thema's van de lezingen worden afgestemd op actuele topics waarbij de drie specialisaties voor elke student aan bod komen. Door middel van debatmomenten leert de student een gefundeerd standpunt innemen en beargumenteren, steeds met het oog op duurzaamheid en MVO.

Begeleiding

Monitoraat op aanvraag.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen50,00met schriftelijke voorbereiding
januarischriftelijk gesloten boek examen10,00Deel Ethiek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen50,00met schriftelijke voorbereiding
aug/septschriftelijk gesloten boek examen10,00Deel Ethiek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie40,00opdrachten worden op blackboard gecommuniceerd

Evaluatie: voorwaarden

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie buiten de examenperiode staan en tijdens de contactmomenten van het onderdeel ethiek.

Veiligheid: Tijdens de laboratoriumoefeningen is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement van de opleiding. De student dient het laboreglement voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

De student moet deelnemen aan alle examenactiviteiten van dit opleidingsonderdeel

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- het contactmoment worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere geëvalueerde momenten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0 voor zowel het evaluatiemoment als voor het eventuele daarbij horende verslag.

Veiligheid: Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van materiaal dat defect is door het zich niet houden aan de voorschriften.

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Indien de student niet heeft deelgenomen aan alle examenactiviteiten, kan hij niet slagen voor dit opleidingsonderdeel. Hij/zij ontvangt een OD op zijn rapport.

Onderwijsvormen

 • O- Blended learning
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • W- Discussie
 • W- Gastcollege

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3200 Omgevingswetenschappen 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3080 Omgevingsmanagement 1.