Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13VMT4130 Trends in de voedingssector12760/1375/1920/1/29
Studiegids

13VMT4130 Trends in de voedingssector

12760/1375/1920/1/29
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Voedingsmiddelentechnologie binnen biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Geirnaert Ingrid, Lodewyckx Cindy, Reweghs Nadia, Wirix Evelyne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Het nodige materiaal wordt beschikbaar gesteld op Blackboard.

Opmerking ivm het ‘(studie)materiaal’ dat wordt gebruikt in de laboratoria: De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van apparatuur en/of glaswerk dat door zijn/haar toedoen defect is of gebroken werd.Deel ethiek:
lesmateriaal wordt via blackboard ter beschikking gesteld

Contacturen

Hoorcollege2,00 uren
Practicum42,00 uren
Zelfstudie8,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan in een biotechnologische omgeving zelf de verantwoordelijkheid dragen om veilig, verantwoord en milieubewust om te gaan met chemische en (micro-)biologische agentia, stalen en laboratoriumapparatuur. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan op conceptueel niveau, basistaken van duurzame productontwikkeling van gezonde voeding in de levensmiddelenindustrie ontwerpen rekening houdend met de geldende Europese wegeving met betrekking tot voedselveiligheid en kwaliteit. ALG,BG,BS
Onderzoeksmedewerker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan niet-vertrouwde, complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk zelfstandig definiëren en analyseren en ze in een internationale context plaatsen. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan relevante conclusies trekken en situeren in een wetenschappelijke en internationale context en gerichte aanbevelingen formuleren naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit een nieuw onderzoek. ALG,BG,BS
Organisator-manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de operationele leiding van een (duurzaam) project op zich nemen. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan constructief samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeën, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken. ALG,BG,BS
Kwaliteitscoördinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een efficiënte manier werken volgens de geldende kwaliteitsregels in een professionele omgeving ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan het eigen functioneren bijsturen op basis van kritische reflectie en internationale en interculturele ervaringen en in functie van de organisatie. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen vanuit een attitude voor levenslang leren binnen een duurzame context. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen en hier respectvol mee omgaan. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Deel trends in de voedingssector:

De student kan in een vertrouwde omgeving zelf de verantwoordelijkheid dragen om veilig, verantwoord en milieubewust om te gaan met chemische en (micro-)biologische agentia, stalen, laboratoriumapparatuur en productieapparatuur
De student kan zich verdiepen in nieuwe technieken en ontwikkelingen, zowel op gebied van productsamenstelling, productieprocessen en duurzaamheid in de voedingssector.

De student gaat binnen de eigen sector en aanverwante sectoren binnen en buiten het eigen taalgebied actief op zoek naar mogelijkheden om inzichten en vaardigheden te verbreden en te verdiepen
De student kan zich andere denk-, gevoels- en handelingswijzen eigen maken (neemt actief deel aan veranderingsprocessen/innovatie van technieken, methodes en procedures & kan meewerken aan educatie en voorlichting)
De student kan interculturele en internationale kenniselementen binnen het vakdomein en vakjargon opzoeken en toepassen

De student formuleert de boodschap op een heldere manier, in het Nederlands, in complexe en diverse, aan de specialisatie gekoppelde situaties.

De student kan complexe, wetenschappelijke informatie en artikels zelfstandig analyseren en zich hierin verdiepen met een kritische ingesteldheid.

De student kan de aangeleerde kwaliteitsregels en technieken toepassen tijdens het werken in de praktijk

De student toont de attitudes (zelfstandigheid, zelfsturend zijn, overtuigingskracht hebben, initiatief nemen, resultaat gericht zijn, constructief samenwerken) die van een beginnende professional verwacht worden, rekening houdend met veiligheid en duurzaamheid.

Deel ethiek:

De student past concepten zoals ecologisch burgerschap en ethische perspectieven toe en kan een gefundeerd, ethisch en maatschappelijk verantwoord standpunt innemen.

Leerinhouden

Deel Trends in de voedingssector

Aan de hand van praktijkopdrachten, cases en lezingen wordt verder ingegaan op enkele recente evoluties in de voedingsmiddelentechnologie met name op gebeid van productsamenstelling, productieprocessen en duurzaamheid.

De student kan de bekomen informatie schriftelijk rapporten en via peerteaching overbrengen naar de medestudenten.

De student gaat actief op zoek naar lezingen, activiteiten, actualiteitsthema’s, … in eigen en aanverwante sector om inzichten en vaardigheden te verbreden en te verdiepen.Deel ethiek:

Na een algemene inleiding rond ethiek maakt de student door middel van lezingen kennis met enkele ethische thema's die voor een biotechnoloog relevant zijn. De thema's van de lezingen worden afgestemd op actuele topics waarbij de drie specialisaties voor elke student aan bod komen. Door middel van debatmomenten leert de student een gefundeerd standpunt innemen en beargumenteren, steeds met het oog op duurzaamheid.

Begeleiding

- peerassessment
- monitoraat
- feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen12,50deel ethiek
januarischriftelijk gesloten boek examen42,50
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen42,50
aug/septschriftelijk gesloten boek examen12,50deel ethiek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeindividuele opdracht40,00
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met groepsbeoordeling5,00

Evaluatie: voorwaarden

AP (aanwezigheid ifv permanente evaluatie)

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie buiten de examenperiode staan en tijdens de contactmomenten van het onderdeel ethiek.

VG (Veiligheid)

Veiligheid: Tijdens de laboratoriumoefeningen/bedrijfsbezoeken/praktisch werk is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo/bedrijf, zoals beschreven in het laboreglement van de opleiding o f het reglement van de opleiding. De student dient het laboreglement voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

ID (Indienen documenten)

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.


De student moet deelnemen aan alle examenactiviteiten van dit opleidingsonderdeel

Evaluatie: gevolgen

AP (aanwezigheid ifv permanente evaluatie)

Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- het contactmoment worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere geëvalueerde momenten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0 voor zowel het evaluatiemoment als voor het eventuele daarbij horende verslag.

VG (veiligheid)

Veiligheid: Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, dan heeft de lector het recht hem uit het labo/bedrijf/praktijk te verwijderen. De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van materiaal dat defect is door het zich niet houden aan de voorschriften.

ID (Indienen documenten)

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.Indien de student niet heeft deelgenomen aan alle examenactiviteiten, kan hij niet slagen voor dit opleidingsonderdeel. Hij/zij ontvangt een OD op zijn rapport.

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • O- Blended learning
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Gastcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Paper
 • W- Peer-teaching
 • W- Practicum
 • W- Presentatie
 • W- Werkcollege
 • W- Zelfstudie
 • W- Discussie

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3130 Voedingsmiddelentechnologie EN geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3140 Voedselveiligheid.