Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13VMT4140 Productontwikkeling en innovatie12761/1375/1920/1/63
Studiegids

13VMT4140 Productontwikkeling en innovatie

12761/1375/1920/1/63
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Voedingsmiddelentechnologie binnen biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Geirnaert Ingrid, Lerouge Frederik, Reweghs Nadia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Het nodige materiaal wordt beschikbaar gesteld op Blackboard.

Opmerking ivm het ‘(studie)materiaal’ dat wordt gebruikt in de laboratoria: De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van apparatuur en/of glaswerk dat door zijn/haar toedoen defect is of gebroken werd.

Contacturen

Hoorcollege2,00 uren
Practicum44,00 uren
Zelfstudie4,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan in een biotechnologische omgeving zelf de verantwoordelijkheid dragen om veilig, verantwoord en milieubewust om te gaan met chemische en (micro-)biologische agentia, stalen en laboratoriumapparatuur. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan op conceptueel niveau, basistaken van duurzame productontwikkeling van gezonde voeding in de levensmiddelenindustrie ontwerpen rekening houdend met de geldende Europese wegeving met betrekking tot voedselveiligheid en kwaliteit. ALG,BG,BS
Onderzoeksmedewerker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan niet-vertrouwde, complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk zelfstandig definiëren en analyseren en ze in een internationale context plaatsen. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan uitgebreide complexe data verzamelen en deze data analyseren met behulp van elementaire statische technieken en informatiesystemen, deze interpreteren en hieruit een conclusie trekken. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan relevante conclusies trekken en situeren in een wetenschappelijke en internationale context en gerichte aanbevelingen formuleren naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit een nieuw onderzoek. ALG,BG,BS
Organisator-manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de operationele leiding van een (duurzaam) project op zich nemen. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan constructief samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. ALG,BG,BS
De beginnende professional bezit ondernemingszin, als medewerker binnen een project. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeën, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken. ALG,BG,BS
Kwaliteitscoördinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een efficiënte manier werken volgens de geldende kwaliteitsregels in een professionele omgeving ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan het eigen functioneren bijsturen op basis van kritische reflectie en internationale en interculturele ervaringen en in functie van de organisatie. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen en hier respectvol mee omgaan. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan een sensorisch onderzoek opzetten, uitvoeren en analyseren.
De student kan zijn opgedane technische/wetenschappelijke kennis en vaardigheden toepassen.
De student kan op gestructureerde wijze een nieuw/vernieuwend voedingsmiddel ontwikkelen of aanpassingen in ingrediënten, additieven of processen aan een reeds bestaand voedingsmiddel voorstellen en uitvoeren, rekening houdend met innovaties, gezondheidsaspecten, voedingstechnologie, procestechnologie, voedselveiligheid, duurzaamheid, kostprijscalculatie, kwaliteit en Europese wetgeving.
De student kan in team samenwerken met als doel een eco-innovatief voedingsmiddel, inclusief verpakking te ontwikkelen met een commercialiseerbaar potentieel.
De student kan in functie van het eigen ontwikkeld eco-innovatief voedingsmiddel een marketingplan inclusief SWOT en een businessplan opstellen in overeenstemming met de eisen van de wedstrijd.
De student kan in een vertrouwde omgeving zelf de verantwoordelijkheid dragen om veilig, verantwoord en milieubewust om te gaan met chemische en (micro-)biologische agentia, stalen, laboratoriumapparatuur en productieapparatuur.

De student kan zich andere denk-, gevoels- en handelingswijzen eigen maken (neemt actief deel aan veranderingsprocessen/innovatie van technieken, methodes en procedures & kan meewerken aan educatie en voorlichting)

De student kan interculturele en internationale kenniselementen binnen het vakdomein en vakjargon opzoeken en toepassen.

De student formuleert de boodschap op een heldere manier, in het Nederlands, in complexe en diverse, aan de specialisatie gekoppelde situaties.
De student schrijft goed gestructureerde teksten (verslagen, brieven, rapporten,…) in complexe en diverse situaties in een andere taal dan het Nederlands.

De student kan de aangeleerde kwaliteitsregels en technieken toepassen tijdens het werken in de praktijk.

De student kan offertes aanvragen en kan door de werkgever opgelegde procedures volgen die van toepassing zijn in bedrijf of in kader van de wet op overheidsopdrachten.
De student kan methode van kostprijsberekening toepassen in een reële context.

De student toont de attitudes (zelfstandigheid, zelfsturend zijn, overtuigingskracht hebben, initiatief nemen, resultaat gericht zijn, constructief samenwerken, co-creatie) die van een beginnende professional verwacht worden, rekening houdend met veiligheid en duurzaamheid.

Leerinhouden

Studenten doen verbetervoorstellen bij de productie van een reeds bestaand levensmiddel en testen dit op laboschaal uit.

Studenten ontwikkelen een eco-innovatief voedingsmiddel met commercialiseerbaar potentieel. Wanneer in voldoende mate voldaan is aan de gestelde eisen kunnen de studenten deelnemen aan de wedstrijd Ecotrophelia.

De onderdelen houden in: literatuurstudie voor dossier, ontwikkeling van het product: testruns en bijsturen, taste-panel, marketing/ businessplan, ontwikkelen/ontwerpen van verpakking, testen houdbaarheid, ...

De wedstrijd bestaat uit een eerste nationale fase, ECOTROPHELIA Belgium 2020, waarna de Belgische winnaar automatisch deelneemt aan de analoge wedstrijd op Europees niveau, ECOTROPHELIA Europe 2020.

De wedstrijd bestaat uit volgende onderdelen:
- Indienen van een Engelstalig dossier
- Engelstalige presentatie van product / dossier aan externe jury bestaande uit leden van Fevia (2de semester)
- Presentatie van het product aan het publiek (2de semester)

De activiteiten in het 2de semester worden uitgevoerd in het kader van het OLOD Global engagement.

Begeleiding

Studenten worden gecoacht in hun proces om een eco-innovatief levensmiddelen te ontwikkelen.  Daarnaast krijgen de studenten tussentijdse feedback op het logboek en vorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen15,00deel ecotrophelia - met schriftelijke voorbereiding
januarischriftelijk gesloten boek examen10,00
januaripresentatie5,00deel ecotrophelia
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen10,00
aug/septmondeling gesloten boek examen15,00deel ecotrophelia - met schriftelijke voorbereiding
aug/septpresentatie5,00deel ecotrophelia
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie15,00tussentijdse rapportering
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met groepsbeoordeling25,00
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling30,00

Evaluatie: voorwaarden

AP (aanwezigheid ifv permanente evaluatie)

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie buiten de examenperiode staan.

VG (Veiligheid)

Veiligheid: Tijdens de laboratoriumoefeningen/bedrijfsbezoeken/praktisch werk is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo/bedrijf, zoals beschreven in het laboreglement van de opleiding o f het reglement van de opleiding. De student dient het laboreglement voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

ID (Indienen documenten)

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

AP (aanwezigheid ifv permanente evaluatie)

Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- het contactmoment worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere geëvalueerde momenten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0 voor zowel het evaluatiemoment als voor het eventuele daarbij horende verslag.

VG (veiligheid)

Veiligheid: Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, dan heeft de lector het recht hem uit het labo/bedrijf/praktijk te verwijderen. De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van materiaal dat defect is door het zich niet houden aan de voorschriften.

ID (Indienen documenten)

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • O- Blended learning
 • W- Groepsopdracht
 • W- Paper
 • W- Practicum
 • W- Presentatie
 • W- Werkcollege
 • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3120 Project: specialisatie EN geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3130 Voedingsmiddelentechnologie EN geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3140 Voedselveiligheid.