Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13VMT4150 Integratie voedingsmiddelentechnologie en controle12762/1375/1920/1/00
Studiegids

13VMT4150 Integratie voedingsmiddelentechnologie en controle

12762/1375/1920/1/00
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Voedingsmiddelentechnologie binnen biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Geirnaert Ingrid, Reweghs Nadia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Het nodige materiaal wordt beschikbaar gesteld op Blackboard.Opmerking ivm het ‘(studie)materiaal’ dat wordt gebruikt in de laboratoria: De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van apparatuur en/of glaswerk dat door zijn/haar toedoen defect is of gebroken werd.

Contacturen

Hoorcollege10,00 uren
Practicum44,00 uren
Zelfstudie8,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan in een biotechnologische omgeving zelf de verantwoordelijkheid dragen om veilig, verantwoord en milieubewust om te gaan met chemische en (micro-)biologische agentia, stalen en laboratoriumapparatuur. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan op conceptueel niveau, basistaken van duurzame productontwikkeling van gezonde voeding in de levensmiddelenindustrie ontwerpen rekening houdend met de geldende Europese wegeving met betrekking tot voedselveiligheid en kwaliteit. ALG,BG,BS
De beginnende professionals kan op basis van de onderliggende fysische en chemische wetmatigheden kwantitatief inschatten hoe de inputparameters, in de verschillende eenheidsbewerkingen die aan de basis van het productieproces van levensmiddelen liggen, in stationaire toestand de outputparameters beïnvloeden. ALG,BG,BS
Onderzoeksmedewerker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan niet-vertrouwde, complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk zelfstandig definiëren en analyseren en ze in een internationale context plaatsen. ALG,BG,BS
Organisator-manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de operationele leiding van een (duurzaam) project op zich nemen. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan constructief samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeën, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken. ALG,BG,BS
Kwaliteitscoördinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een efficiënte manier werken volgens de geldende kwaliteitsregels in een professionele omgeving ALG,BG,BS
Beroepsontwikkelaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan het eigen functioneren bijsturen op basis van kritische reflectie en internationale en interculturele ervaringen en in functie van de organisatie. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan in een vertrouwde omgeving zelf de verantwoordelijkheid dragen om veilig, verantwoord en milieubewust om te gaan met chemische en (micro-)biologische agentia, stalen, laboratoriumapparatuur en productieapparatuur.
De student bestudeert verschillende sector in de voedingsindustrie. Binnen deze sectoren worden verschillende opdrachten uitgewerkt: o.a. procestechnologie, voedingstechnologie, Europese wetgeving, voedselveiligheid en kwaliteitszorg en duurzaamheid. Bij de meeste sectoren hoort ook een bedrijfsbezoek.
De student kan audit-technieken toepassen, een proces doorlichten ten opzichte van autocontrolegids en hierover correct rapporteren.
De student kan op semi-industriële schaal enkele productieprocessen uitvoeren en aansturen.
De student kan zijn opgedane technische/wetenschappelijke kennis en vaardigheden toepassen
De student kan de aangeleerde kwaliteitsregels en technieken toepassen tijdens het werken in de praktijk
De student kan interculturele en internationale kenniselementen binnen het vakdomein en vakjargon opzoeken en toepassen
De student formuleert de boodschap op een heldere manier, in het Nederlands, in complexe en diverse, aan de specialisatie gekoppelde situaties
De student kan constructief samenwerken met professionals uit de sector
De student toont de attitudes (zelfstandigheid, zelfsturend zijn, overtuigingskracht hebben, initiatief nemen, resultaat gericht zijn, constructief samenwerken) die van een beginnende professional verwacht worden, rekening houdend met veiligheid en duurzaamheid.

Leerinhouden

Binnen dit OLOD worden verschillende bedrijfsbezoeken georganiseerd. De gekozen sectoren zijn een voorbeeld voor de gehele voedingssector.

De aangeleerde kennis en vaardigheden worden verder uitgediept en toegepast op deze sectoren.

Mogelijke, niet limitatieve lijst van opdrachten:

- warenwettelijke eisen en wetgeving,

- relevante kenmerken van de grondstoffen,

- eventuele initiële productiestappen,

- procestechnologische aspecten

- het productieproces,

- eventuele afgeleide producten,

- relevante kwaliteitsaspecten van grondstoffen en eindproducten,

- specifieke verpakkingswijzen,

- typische aspecten m.b.t. GMP en voedselveiligheid.

Semi-industriële productie van levensmiddelen in pilootinstallatie

De studenten nemen de autocontrolegids van een bepaalde sector door en toetsen de praktijk aan de theorie door middel van een interne audit en rapporteren hierover.

Naast de voorziene contacturen wordt van de student verwacht zelfstandig of in groep aan de gegeven opdrachten te werken.

Begeleiding

- peerassessment
- monitoraat
- feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie20,00individueel - voorbereiding en attitude tijdens praktijken en bedrijfsbezoeken
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met groepsbeoordeling40,00

Evaluatie: voorwaarden

AP (aanwezigheid ifv permanente evaluatie)

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie buiten de examenperiode staan.

VG (Veiligheid)

Veiligheid: Tijdens de laboratoriumoefeningen/bedrijfsbezoeken/praktisch werk is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo/bedrijf, zoals beschreven in het laboreglement van de opleiding o f het reglement van de opleiding. De student dient het laboreglement voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

ID (Indienen documenten)

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

AP (aanwezigheid ifv permanente evaluatie)

Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- het contactmoment worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere geëvalueerde momenten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0 voor zowel het evaluatiemoment als voor het eventuele daarbij horende verslag.

VG (veiligheid)

Veiligheid: Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, dan heeft de lector het recht hem uit het labo/bedrijf/praktijk te verwijderen. De student staat zelf in voor de volledige terugbetaling van materiaal dat defect is door het zich niet houden aan de voorschriften.

ID (Indienen documenten)

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • O- Blended learning
 • W- Casemethode
 • W- Discussie
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Paper
 • W- Peer-teaching
 • W- Practicum
 • W- Presentatie
 • W- Werkcollege
 • W- Zelfstudie
 • W- Gastcollege
 • W- Studentenles
 • W- Werkplekleren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3130 Voedingsmiddelentechnologie EN geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3140 Voedselveiligheid.