Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31MAR3240 Consumentengedrag11513/1376/1920/1/13
Studiegids

31MAR3240 Consumentengedrag

11513/1376/1920/1/13
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • biotechnologie
  Keuzepakket:
  • 3BTL Keuzepakket
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Storms Guy, Vanderhoydonks Veronique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Een aanbevolen up-to-date handboek wordt voorgesteld bij de start van de lessen.

Consumentengedrag - Michael R. Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg

Aanvullend studiemateriaal wordt op Blackboard ter beschikking gesteld.Handboek 'Consumentengedrag' van Michael Solomon (4de editie) - ISBN 9789043023924


Contacturen

Hoorcollege24,00 uren

Begincompetenties

Geen

Eindcompetenties

Planner: de student kan een marketingplan van een organisatie voorbereiden, uitschrijven, uitvoeren, analyseren, kritisch evalueren en bijsturen indien nodig ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de marketinginstrumenten kaderen binnen de marketing- en ondernemingsdoelstellingen ALG,BG,BS
De student kent de marketinginstrumenten en kan ze voor een organisatie bepalen, implementeren, kritisch evalueren en bijsturen indien nodig, ook in een internationale context ALG,BG,BS
Specialist: de student kan de diverse aspecten van het marketingbeleid plannen, organiseren, uitvoeren, controleren, analyseren en evalueren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de klant inschalen in een profielmethodiek en dit gebruiken in de relatie met de klant, ook in een internationale context ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan beargumenteren waarom contextelementen van belang zijn voor het gedrag van consumenten.
De student kan maatschappelijke ontwikkelingen en trends in verband brengen met consumentengedrag.
De student kan uitleggen hoe motivatie, perceptie, attituden, emoties en persoonlijkheid een rol spelen bij het gedrag van consumenten.
De student kan aantonen hoe consumenten leren op basis van prikkels die ze ondergaan en de feedback die ze er op geven of niet.
De student kan analyseren hoe bedrijven het gedrag van consumenten trachten te voorspellen en te beïnvloeden.
De student kan de stappen van het individuele besluitvormingsproces benoemen en beschrijven.


De student kan vakliteratuur linken aan de geziene leerstof.
De student kan concepten binnen het hedendaagse consumentengedrag linken aan de actualiteit.

Leerinhouden

 • Deel 1 Consumenten in de markt

  1 Inleiding consumentengedrag: in deze cursus staan consumenten centraal. Als je als marketeer de klant niet begrijpt mis je de basis van marketing.
  Om de consument te kunnen begrijpen is psychologisch inzicht in de consument nodig.

  2 Kijken en vergelijken, kopen en evalueren: ook moet rekening gehouden worden met de situatie en de omgevingsfactoren waarin het gedrag plaatsvindt .
  Verder wordt stilgestaan bij de volgende vragen: hoe kiezen consumenten hun product/merk? Welke behoeften hebben ze?


 • Deel 2 Consumenten als individuen.

  3 Perceptie: het perceptieproces kunnen duiden. Op welke wijze spelen de vijf zintuigen een rol in het perceptieproces en dus ook bij de marketing van producten en diensten. Inzicht verwerven in de zintuiglijke drempels. Begrijpt hoe selectieve perceptie plaatsvindt. Kent het begrip interpretatie en tevens de rol van symbolen.

  4 Identiteit(en) en zelfbeeld: het begrip identiteit toepassen op consumentengedrag. 
  Ziet in dat producten en diensten een verlengstuk zijn van de eigen identiteit. Kan de samenhang tussen identiteit en sekserollen duiden. Begrijpt dat schoonheid sterk plaats-, tijd- en cultuurgebonden zijn.

  5 Motivatie, waarden en betrokkenheid: herkent het motivatieproces van de consument dat bestaat uit behoeften, wensen en doelen.  Kan onderscheid maken tussen hedonistische behoeften en utilitaristische of rationale behoeften in het modern consumentengedrag. Kan vanuit Maslows behoeftehiërarchie biogene en psychogene behoeften onderscheiden. Kan factoren onderscheiden die invloed hebben op de mate van consumentenbetrokkenheid.

  Deel 3 Consumenten als beslissers  

  6 Leren en geheugen: Kent het verschil tussen associatieve en cognitieve leertheorieën. Conditionering, klassiek en operant.  Verschil maken tussen positieve en negatieve bekrachtiging, kennis van de onbewuste leerprocessenen het geheugenmodel.

  7 Attitudes: attitude als voorspeller van consumentengedrag, het belang van consumentenbetrokkenheid. De consistentieprincipes begrijpen zoals cognitieve dissonantie, zelfperceptie, ..
  We leren het multi attributenmodel en koppelen dit aan diverse andere modellen zoals Fishbein, ELM, enz.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.