Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31BDM1110 Inleiding KMO-management12283/1376/1920/1/03
Studiegids

31BDM1110 Inleiding KMO-management

12283/1376/1920/1/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Sneyers Eline, Toremans Ben
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Extra leermateriaal wordt aangereikt via Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege30,00 uren

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan alle administratieve taken die verband houden met de onderneming plannen, uitvoeren, controleren, evalueren, bijsturen en delegeren indien nodig ALG,BG,BS
De student kan op een constructieve wijze samenwerken met interne en externe doelgroepen, ook in een internationale en interculturele context ALG,BG,BS
De student kan verantwoordelijkheid opnemen in verschillende taken en rollen binnen een onderneming. ALG,BG,BS
De student kan leidinggeven en motiveren ALG,BG,BS
De student kan klant- en servicegericht handelen, en bouwt zelfstandig netwerken uit en contacten op met verschillende stakeholders. ALG,BG,BS
De student kan actief de verschillende actoren ondersteunen bij het realiseren van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie ALG,BG,BS
De student kan adviezen formuleren met betrekking tot bedrijfsgerelateerde informatie. ALG,BG,BS
De student kan oplossingsgericht en innovatief handelen, en toon ondernemingszin. ALG,BG,BS
De student kan op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze handelen en reflecteren over het eigen handelen en dat van anderen. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de interne organisatie van een KMO aangeven en uitleggen.
De student kan de verschillende afdelingen benoemen en bijhorende bedrijfsprocessen (aankoop, verkoop, voorraad, personeel, investeringen, geldmiddelen) uitleggen.
De student kan de externe omgeving van een KMO duiden en de invloeden daarvan op een KMO bespreken.
De student kan in bedrijfscontext een aangereikte case of gegeven problematiek grondig analyseren.
De student kan in bedrijfscontext de nodige informatie verzamelen, interpreteren en analyseren inzake een aangereikte case of gegeven problematiek.
De student kan in bedrijfscontext oplossingen en verbetervoorstellen formuleren inzake een aangereikte case of gegeven problematiek.
De student kan op een assertieve en professionele manier over gegevens rapporteren, communiceren en presenteren.

 

Leerinhouden

KMO-management is een praktische begeleiding in ondernemerschap.

 
De inhoud van het lessenpakket is de volgende:
1. Wat is een KMO?
2. KMO’s binnen België
3. De mogelijke afdelingen binnen KMO’s
4. Organisatie van KMO’s
5. Groeimanagement en succesdeterminanten van KMO’s
6. Personeelsbeleid van KMO’s
7. Financieel beheer van KMO’s

Binnen dit lessenpakket wordt dieper ingegaan op verschillende aspecten van ondernemerschap en op KMO’s in het bijzonder. De leerstof zal worden aangereikt door een combinatie van werkvormen zoals hoorcolleges en opdrachten.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling75,00Er zal een groepsopdracht worden gegeven. De beoordeling is echter individueel, aan de hand van een mondelinge bespreking van het resultaat van de opdracht en peerevaluatie.
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht100,00

Evaluatie: voorwaarden

1. De student moet verplicht aanwezig zijn tijdens: (1) sessies van gastsprekers, (2) hoorcolleges, en (3) werksessies van opdrachten. De student dient tevens verplicht aanwezig te zijn op elke activiteit verbonden aan dit opleidingsdeel die buiten bovenvermelde activiteiten plaatsvindt. Bij gewettigde afwezigheid dient de student de lector per mail te verwittigen. Een schriftelijke wettigingsattest moet binnen de vier werkdagen via MIJN PXL opgeladen worden én per mail aan de betreffende lector te worden bezorgd.
2. De opdrachten worden in groep gemaakt en we verwachten dat iedere student in de groep voldoende functioneert
3. De student dient de op Blackboard vermelde deadlines te respecteren voor het inleveren van de (deel)opdrachten
4. De student dient verplicht aanwezig te zijn bij de verdediging van het resultaat van de opdracht. Bij gewettigde afwezigheid dient de student de lector per mail te verwittigen. Een schriftelijke wettigingsattest moet binnen de vier werkdagen via MIJN PXL opgeladen worden én per mail aan de betreffende lector te worden bezorgd.

 

Evaluatie: gevolgen


1. Afwezigheid tijdens een verplichte activiteit moet steeds gewettigd worden. Ingeval meervoudige ongewettigde afwezigheid tijdens gastcolleges of hoorcolleges kan de student niet slagen. Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens werksessies van opdrachten krijgt de student 0 voor de ganse (deel)opdracht waaraan is gewerkt tijdens zijn/haar ongewettigde afwezigheid.
2. Als een student niet voldoende functioneert binnen de groep kan de lector beslissen om de student uit de groep te verwijderen en de opdracht individueel verder te laten zetten.
3. Het niet respecteren van de deadlines zal resulteren in een 0 op de betreffende (deel)opdracht
4. De student kan niet slagen bij een ongewettigde afwezigheid bij de verdediging van het resultaat van de opdracht. Bij een gewettigde afwezigheid zal een inhaalmoment worden ingelast.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Paper
 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.