Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31BDM1180 Ondernemingsplan12290/1376/1920/1/47
Studiegids

31BDM1180 Ondernemingsplan

12290/1376/1920/1/47
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Gemers Mia, Vanderhoydonck Lut
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Contacturen

Hoorcollege30,00 uren

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan alle administratieve taken die verband houden met de onderneming plannen, uitvoeren, controleren, evalueren, bijsturen en delegeren indien nodig ALG,BG,BS
De student kan op een constructieve wijze samenwerken met interne en externe doelgroepen, ook in een internationale en interculturele context ALG,BG,BS
De student kan leidinggeven en motiveren ALG,BG,BS
De student kan klant- en servicegericht handelen, en bouwt zelfstandig netwerken uit en contacten op met verschillende stakeholders. ALG,BG,BS
De student kan actief de verschillende actoren ondersteunen bij het realiseren van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie ALG,BG,BS
De student kan adviezen formuleren met betrekking tot bedrijfsgerelateerde informatie. ALG,BG,BS
De student kan oplossingsgericht en innovatief handelen, en toon ondernemingszin. ALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kan een ondernemende houding aannemen, hij kan de kwaliteiten en attitude van een ondernemer benoemen en zich hiernaar gedragen;
- De student kan een netwerk opbouwen en een beroep doen op zijn netwerk;
- De student kan een ondernemingsplan opstellen en het bestuderen naar zijn haalbaarheid;
- De student kan de verschillende stappen doorlopen om een onderneming op te richten, rekening houdend met de verschillende rechtsvormen, het sociaal statuur, de reglementering en mogelijke ondersteuning;
- De student kan de boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten van een onderneming benoemen; 
- De student kan een onderneming commercieel beheren: beheer leveranciers en klanten, onderhandelingen, analyse concurrentie, marketing, promoties, beheer leveringen en voorraad,…
- De student kan de wetgeving voor een onderneming naleven: verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen, faillissement, handelsovereenkomsten, handelspraktijken de bescherming consument.

Leerinhouden

Het lessenpakket biedt inzicht in de aspecten van het ondernemerschap:
- Ondernemend denken en ondernemerscompetenties
- Elementaire kennis van: * de oprichting van een onderneming
                                               * boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten
                                               * het commerciële beheer
                                               * de wetgeving
Na afloop van het lessenpakket ben je in staat om je eigen ondernemingsplan op te stellen.

           

Begeleiding

Feedback bij leerbevorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeindividuele opdracht20,00Interview met een ondernemer
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling50,00Je stelt een ondernemingsplan op. Het ondernemingsplan mag in groep worden opgesteld, maar de beoordeling is individueel, aan de hand van een mondelinge bespreking van het ondernemingsplan.
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie30,00Aanwezigheid tijdens groepsopdracht en seminaries.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht20,00Interview met een ondernemer
aug/septindividuele opdracht80,00Je stelt een ondernemingsplan op en bespreekt dit mondeling met je lector.

Evaluatie: voorwaarden

De student dient elke afwezigheid tijdens de groepsopdracht te wettigen.
In geval van één ongewettigde afwezigheid, krijgt de student een 0 op dit onderdeel.

Evaluatie: gevolgen

Latere aansluiting bij groep in de periode wordt niet getolereerd.
De student dient elke afwezigheid tijdens het groepswerk te wettigen.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens het groepswerk, krijgt de student een 0 voor dit onderdeel
De student dient het werkstuk tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.
In geval van niet of laattijdig inleveren van het werkstuk, ontvangt de student 0 voor dit onderdeel.
Onprofessionele of ongepaste houding kan leiden tot aanpassing van het individueel cijfer van de student naar een definitief cijfer.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Individuele opdracht
  • W- Paper
  • W- Gastcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.